Objavljen je BILTEN stručnih mišljenja Ministarstva finansija OKTOBAR 2022. godine

21.11.2022

Ministarstvo finansija Republike Srbije objavilo je Bilten službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa broj 10 (oktobar 2022.)

Bilten možete pogledati na našem sajtu LINK

U biltenu je objavljeno pet mišljenja koja su od značaja za primenu Zakona o PDV:

 1. Da li može da se ostvari poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona o PDV, kao i poresko oslobođenje iz člana 26. tačka 1) Zakona o PDV za uvoz dobara koji vrši član konzorcijuma, kada se vrši realizacija projekta finansiranog iz sredstava finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru IPA II, kod kojeg promet dobara, odnosno usluga obveznik PDV ˗ lider konzorcijuma vrši korisniku donacije naručiocu, a članovi konzorcijuma promet dobara, odnosno usluga lideru konzorcijuma?
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-00971/2022-04 od 26.10.2022, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 2. I Da li je reč o prometu iz oblasti građevinarstva kada obveznik PDV – izvođač radova izvrši montiranje industrijski proizvedenih čeličnih elemenata nosećih kula i mosta u fabrici, pri čemu su predmetna dobra ˗ čelični elementi u vlasništvu obveznika PDV ˗ naručioca?
  II Kada obveznik PDV ˗ izvođač radova zakupi dobra ˗ dizalice i pomoćne platforme, koje će koristiti za promet usluge iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV, da li ima pravo da PDV iskazan u računu obveznika PDV ˗ zakupodavca odbije kao prethodni porez?
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-255/2021-04 od 30.9.2022, izvor: vebsajt Ministarstva) 
 3. Refundacija PDV kupcu prvog stana
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-799/2022-04 od 26.9.2022, izvor: vebsajt Ministarstva)
 4. Da li sa aspekta Zakona o PDV postoje smetnje da se izgradnja postrojenja vrši na način da strano pravno lice zaključi ugovor o izgradnji postrojenja u Republici Srbiji sa pravnim licem sa sedištem u Republici Srbiji, pri čemu je strano pravno lice za realizaciju predmetnih aktivnosti osnovalo ogranak u Republici Srbiji, a pri tome su i strano pravno lice i ogranak tog stranog pravnog lica obveznici PDV u Republici Srbiji, ako obveznik PDV ogranak stranog pravnog lica nabavlja dobra i usluge od drugih lica, da svoj promet dobara, odnosno usluga vrši obvezniku PDV – stranom pravnom licu, a da obveznik PDV ˗ strano pravno lice vrši svoj promet dobara, odnosno usluga naručiocupravnom licu sa sedištem u Republici Srbiji?
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-793/2022-04 od 20.9.2022, izvor: vebsajt Ministarstva)
 5. Da li se izrada košuljice za hidroizolaciju i izrada fasade objekta, sa materijalom, smatra prometom iz oblasti građevinarstva?
  (Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-00335/2022-04 od 19.9.2022, izvor: vebsajt Ministarstva)
Podeli:

Ostale novosti

Besplatna prijava