Uslovi korišćenja

Pristupom ovom web-sajtu, korišćenjem njegovih funkcionalnosti i uvidom i informacije dostupne na ovom web-sajtu prihvatate ove uslove. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, imate mogućnost da napustite web sajt.

 

Pristupom web-sajtu prihvatate uslove iz naše Politike privatnosti.

 

Informacije dostupe na ovom web-sajtu su informativnog karaktera. Objavljene informacije predstavljaju stavove i mišljenja lica koji su autori tekstova i nisu zvanična tumačenja propisa ili stavova državnih organa niti trećih lica. Objavljivanjem tekstova na ovom web-sajtu ne pužamo nikakve profesionalne savete niti usluge. Pri donošenju odluka koje mogu imati uticaja na vaše poslovanje, nemojte se oslanjati na informacije objavljene na ovom niti bilo kom drugom web-sajtu, već potražite savet od profesionalnih konsultanata.

Za dostupne informacije na ovom web-sajtu ne dajemo nikakvu garanciju u pogledu (ne)postojanja mogućih grešak, kao ni u pogledu informatičke sigurnosti na koju nismo u mogućnosti da utičemo primenom razumnih mera i napora.

Ukoliko na ovom web-sajtu postoje linkovi ka web-sajtovima trećih lica nismo u mogućnosti da garantujemo za sadržaj i bezbednost tih web-sajtova.

 

Korisnicima ovog web-sajta je zabranjeno preuzimanje, kopiranje i objavljivanje dokumenata, materijala i informacija objavljenih na ovom web-sajtu bez pismene saglasnosti vlasnika.

Vlasnik ovog web-sajta zadržava sva prava (autorska i druga).

 

Posetioci ovog web-sajta nisu u obavezi da dostavljaju svoje lične podatke.

Ukoliko posetilac unese svoje podatke za registraciju za pojedine funkcionalnosti ovog web-sajta ili pristup određenim delovima ovog web-sajta ili za prisustvo događajima  daju izričit pristanak da se dostavljeni podaci obrađuju u svrhu: dostavljanja informacijama koje se objavljuju na sajtu; dostavljanja ponuda uključujući i komercijalne ponude. 

Pored podataka koje dostavi u prijavi za prisustvo određenom događaju (prezentacije, seminare, obuke, webinare….) lice koje dostavlja podatke ovim daje i izričit pristanak za objavljivanje fotografije sa događaja, koje mogu sadržati i fotografije učesnika događaja. 

Pored podataka koje je posetilac ovog web-sajta samostalno uneo, ovaj web-sajt prikuplja sledeće informacije: IP adresu sa koje korisnik pristupa sajtu; tip pretraživača; jezik; operativni sistem koji posetilac koristi; unikatni elektronske identifikatore; vreme pristupa. U cilju boljeg funkcionisanja i navigacije, ovaj web-sajt koriste kolačiće ili lokalno skladiste pretraživača u cilju prikupljanja podataka vezanih za analitiku.

Ovaj web-sajt može koristiti aplikacije ili usluge za društvene mreže koje posetiocima mogu omogućiti da dele sadržaje sa drugim korisnicima društvenih mreža, a vlasnik ovog web-sajta kao rukovalac ne može biti odgovoran za korišćenje ličnih podataka koje ste podelili putem aplikacije za društvene mreže. 

 

Navedena ograničenja i odgovornosti odnose se na sve web-sajtove koji su pod kontrolom POSLOVNOG SAVETNIKA DOO.

 

Zadržavamo pravo da u bilo kom momentu promenimo ove uslove korišćenja, a aktuelnu verziju uslova korišćenja objavljujemo na ovom sajtu na linku „Uslovi korišćenja“. Izmene uslova korišćenja se primenjuju od momenta objavljivanja, a odgovornost lica koja pristupaju ovom web-sajtu je da se upoznaju sa aktuelnim uslovima korišćenja. Pristup i korišćenje ovog web-sajta predstavlja saglasnost lica koje mu pristupa sa aktuelnim uslovima korišćenja.

 

 

Ovaj portal/web-sajt je u vlasništvu privrednog društva:

POSLOVNI SAVETNIK DOO

Matični broj: 21509299

PIB: 111606072

Delatnost (pretežna): 7022 – Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

 

Portaj/web sajt je namenjen promociji delatnosti koju obavlja POSLOVNI SAVETNIK DOO, njegova matična i zavisna društva, sa njim povezana lica ili korisnici franšize.

 

Urednik portala/web-sajta:

Aleksandar Vasić

063 28 44 24

aleksandar.vasic@poslovnisavetnik.rs

 

 

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

(prečišćen tekst)

(Informacije o prikupljanju, obradi i zaštiti podataka o ličnosti)

 1. UVOD

Na osnovu člana 41. stav 3. Zakona o zaštiti podatka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br. 87/2018, u daljem tekstu: Zakon), prečišćen tekst Politike privatnosti donosi:

Privredno društvo POSLOVNI SAVETNIK DOO ŠABAC; matični broj: 21509299; PIB: 111606072, upisano u registar APR, sa ostalim podacima koji su dostupni u javnom registru www.apr.gov.rs (u daljem tekstu: društvo ili rukovalac ili Poslovni savetnik).

 

Politikom privatnosti obuhvaćene su sve informacije koje se odnose na prikupljanje, obradu i zaštitu podataka o ličnosti, lica koja dolaze u poslovni ili bilo koji drugi kontakt sa Poslovnim savetnikom kao rukovaocem podacima o ličnosti.

Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti fizičkih lica (lica na koje se podaci odnose) sa kojima stupa u kontakt u obavljanju svog poslovanja i preduzima zakonom propisane mere zaštite privatnosti podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podatka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon) i Opštom konvencijom o zaštiti ličnih podatka ( u daljem tekstu: GDPR).

U cilju obezbeđenja zaštite podataka o ličnosti rukovalac preduzima kadrovske, tehničke, informatičke i druge mere u cilju zaštite podataka o ličnosti od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

 1. POJMOVI

„ Podatkom o ličnosti “ smatra se svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

„Obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

„Lice na koje se podaci odnose“ je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju.

„Rukovalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje.

„Obrađivač“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.

„Podobrađivač“ je drugi obrađivač kome je obrađivač poverio vršenje određenih radnji obrade u ime rukovaoca.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti“ je nezavisan i samostalni organ vlasti ustanovljen na osnovu zakona, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem zakona i obavljanje drugih poslova propisanih zakonom.

Povreda podataka o ličnosti“ je povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

Pristanak“ lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

„Mere zaštite“ podrazumevaju odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere, koje imaju za cilj obezbeđivanje delotvorne primene načela zaštite podataka o ličnosti, kao i zaštite prava i sloboda lica na koja se podaci odnose.

 1. NAČELA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Obradu podataka o ličnosti vršimo u skladu sa sledećim načelima:

 • zakonitost, poštenje i transparentnost “: podaci o ličnosti moraju se obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose.
 • ograničenje u odnosu na svrhu obrade “: podaci o ličnosti moraju se prikupljati u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama;
 • minimizacija podataka “: podaci o ličnosti moraju biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade.
 • tačnost “: podaci o ličnosti moraju biti tačni i, ako je to neophodno, ažurirani. Uzimajući u obzir svrhu obrade, moraju se preduzeti sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave.
 • ograničenje čuvanja “: podaci o ličnosti moraju se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade.
 • integritet i poverljivost “: podaci o ličnosti moraju se obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.
 • „ odgovornost za postupanje “: rukovalac je odgovoran za primenu odredaba ovih načela i mora biti u mogućnosti da predoči njihovu primenu.

 

 1. ZAKONITOST OBRADE

Obrada podataka o ličnosti je zakonita samo ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

 1. lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha;
 2. obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora;
 3. obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca;
 4. obrada je neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;
 5. obrada je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;
 6. obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice.

 

 1. VRSTA PODATAKA O LIČNOSTI KOJI SE OBRAĐUJU

Rukovalac prikuplja samo one podatke o ličnosti koji su potrebni u cilju ispunjenja zakonskih i/ili ugovornih obaveza a saglasno odredbama Zakona.

U zavisnosti od okolnosti, to može uključivati sledeće podatke: ime i prezime, JMBG, datum rođenja, mesto rođenja, adresu stanovanja, vrstu i broj ličnog dokumenta i naziv organa koji je izdao lični dokument, kontakt podatke (telefon, mobilni telefon, e-mail), vrstu i stepen stručne spreme obrazovanja, broj bankovnog računa, druge podatke o ličnosti koji su rukovaocu neophodni za izvršenje zakonskih i/ili ugovornih obaveza.

Posetioci web sajtova rukovaoca sa njim povezanih lica ili korisnika franšize rukovaoca nisu u obavezi da dostavljaju svoje lične podatke.

Ukoliko je za pojedine web-sajtove, delove web sajtova ili za prisustvo događajima koje organizuje rukovalac predviđena obavezna registracija, lica mogu da izvrše registraciju ostavljanjem traženih podataka pri čemu daju saglasnost da se dostavljeni podaci obrađuju u svrhu: dostavljanja informacijama koje se objavljuju na svim sajtovima rukovaoca; ponudama rukovaoca, sa njim povezanih lica ili korisnika franšize rukovaoca; uključujući i komercijalne ponude.

Pored podataka koje dostavi lice koje se prijavljuje za događaje (prezentacije, seminare, obuke, webinare….) koje organizuje ili je u organizaciju na bilo koji način uključen rukovalac, uključujući i događaje čiji je organizator povezano lice sa rukovaocem ili korisnik franšize rukovaoca, rukovalac može prikupljati i na svojim web sajtovima objavljivati fotografije sa događaja, koje mogu sadržati i fotografije učesnika događaja.

Pored podataka koje je posetilac web sajta samostalno uneo, web sajtovi rukovaoca prikupljaju sledeće informacije: IP adresu sa koje korisnik pristupa sajtu; tip pretraživača; jezik; operativni sistem koji posetilac koristi; unikatni elektronske identifikatore; vreme pristupa. U cilju boljeg funkcionisanja i navigacije, web sajtovi rukovaoca koriste kolačiće ili lokalno skladiste pretraživača u cilju prikupljanja podataka vezanih za analitiku.

Web sajtovi rukovaoca mogu koristiti aplikacije ili usluge za društvene mreže koje posetiocima mogu omogućiti da dele sadržaje sa drugim korisnicima društvenih mreža, a rukovalac ne može biti odgovoran za korišćenje ličnih podataka koje ste podelili putem aplikacije za društvene mreže.

 

 1. PRAVA LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU

Lica čiji se podaci obrađuju mogu ostvariti sledeća prava u skladu sa Zakonom:

 • Pravo na transparentne informacije, pravo na informacije i pristup podacima o ličnosti
 • Pravo na ispravku i dopunu podatka o ličnosti
 • Pravo na brisanje podataka o ličnosti
 • Pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti
 • Pravo na prigovor obrade podataka o ličnosti
 • Pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme (ukoliko je pristanak bio potreban i ukoliko je dat). Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva
 • Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • Pravo da se na lice čiji podaci o ličnosti se obrađuju ne odnosi odluka koja se zasniva isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući i profilisanje.

 

Po zahtevu, a u vezi sa pravima lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju, POSLOVNI SAVETNIK postupa u roku od 30 (trideset) dana od prijema zahteva, odnosno u roku od 60 (šezdeset) dana od dana prijema zahteva, ukoliko je reč o velikom broju zahteva ili je reč o kompleksnim zahtevima, koji zbog kompleksnosti zahtevaju veće angažovanje na obradi. Zahtev u vezi prava lica čiji se podaci obrađuju rukovalac može usvojiti ili odbiti ukoliko ga oceni neosnovanim.

Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti kod rukovaoca je Aleksandar Vasić, kontakt telefon: 065/306-16-00.

Zahtev se rukovaocu može uputu na mail: obradapodataka@poslovnisavetnik.rs

Pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti lice čiji podaci se obrađuju  može podneti na adresu Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd, Tel: +38111 3408 900, mejl adresa office@poverenik.rs.

 

 1. KO IMA PRISTUP PODACIMA O LIČNOSTI

U zavisnosti od pravnog osnova i konkretne svrhe, pristup mogu imati sledeće kategorije lica:

 1. Zaposleni i radno angažovani kod rukovaoca koji obavljaju poslove obrade ličnih podataka za konkretnu svrhu;
 2. Nadležni državni organi (Poreska uprava i drugi organi uprave, Narodna banka Srbije, nadležni sudovi i tužilaštva itd.) koji imaju odgovarajuće ovlašćenje za pristup ili drugu vrstu obrade podataka u skladu sa zakonom i to samo u meri u kojoj je to predviđeno zakonom;
 3. Lica koja su u ugovornom odnosu sa rukovaocem i kojima se poveravaju određene radnje obrade podataka u ime rukovaoca (kao npr. IT kompanija koje izrađuju i održavaju informacione sisteme u kojima se pohranjuju podaci i sl.).

 

 1. DELJENJE I PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI

 

Podatke o ličnosti  rukovalac može deliti sa nadležnim državnim organima, institucijama, regulatornim telima i pravnim licima kada je to zakonom propisano i/ili dopušteno, poštujući odredbe Zakona i drugih relevantnih propisa Republike Srbije.

Podatke o ličnosti rukovalac može deliti sa obrađivačima podatka koji se nalaze isključivo na teritoriji Republike Srbije. Obrađivači podataka o ličnosti jesu fizička ili pravna lica koja obrađuju podatke o ličnosti u ime Poslovnog savetnika, a koje je Poslovni savetnik odredio kao obrađivače po osnovu međusobno potpisanog ugovora. Oni nemaju pravo da obrađuju podatke o ličnosti koji su im dostavljeni u druge svrhe osim za obavljanje poslova koje im dodeljuje Poslovni savetnik, a po osnovu ugovora. Obrađivači su dužni da se u obradi pridržavaju odredaba zakona i pismenih uputstava Poslovnog savetnika.

Rukovalac zadržava pravo otkrivanja podataka o ličnosti i eventualno drugih podataka ukoliko to zahtevaju nadležni državni organi, institucije ili regulatorna tela, u skladu sa imperativnim propisima Republike Srbije ili ako to propisi nalažu i bez zahteva nadležnih organa, institucija i regulatornih tela, kao i u slučajevima kada je to neophodno radi ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca, uključujući potrebe sudskih i drugih postupaka (medijacije, arbitraže), osim ukoliko su nad takvim interesima pretežniji interesi lica čiji se podaci o ličnosti prikupljaju i obrađuju ili osnovna prava i slobode lica čiji se podaci o ličnosti prikupljaju i obrađuju.

 1. ROKOVI ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Dužina roka u kom će rukovalac čuvati podatke o ličnosti zavisi od konkretnih okolnosti i razloga za koje su podaci prikupljeni.

Podaci o ličnosti čuvaju se:

 1. Dok je to potrebno za postupanje po zahtevu lica čiji se podaci o ličnosti prikupljaju i obrađuju, odnosno dok je to potrebno za nesmetano izvršavanje obaveza preuzetih prema licu čiji se podaci o ličnosti prikupljaju i obrađuju.
 2. Dok je to potrebno u cilju ispunjenja zakonske obaveze, obaveze prema državnim organima ili zahteve koji su u vezi sa internim poslovanjem i politikom rukovaoca;
 3. Dok lice čiji se podaci o ličnosti prikupljaju i obrađuju ne zatraži brisanje.
 4. U slučaju davanja saglasnosti do trenutka opoziva saglasnosti za obradu, ograničenja ili druge radnje kojom se ograničavaju podaci saglasnost.

 

 1. OSTALO

 

Ova Politika privatnosti stupa na snagu dana 25.01.2022. godine.

Politika privatnosti može biti izmenjena ili dopunjena usled izmena važećeg zakonodavstva, na inicijativu Poslovnog savetnika ili nadležnog organa (npr. Poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja i podataka o ličnosti).

Lica na koja se podaci odnose imaju mogućnost provere najnovijih verzija Politike prvatnosti koju primenjuje rukovalac, na web sajtu www.poslovnisavetnik.rs ili na drugom web sajtu rukovaoca na kom su uneli svoje podatke.