Izmene Pravilnika o PDV – decembar 2021. godine

28.12.2021

Ministarstvo finansija donelo je izmene i dopune tzv. jedinstvenog Pravilnika o PDV.

“Pravilnik o izmena i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost” objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srbije” broj 127/21 od 24. decembra 2021. Godine.

Pomenutim Pravilnikom je predviđeno da izmene i dopune stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, tj od 25. decembra 2021. godine.

Osnovni razlog izmena Pravilnika o PDV je usaglašavanje pravila o elementima računa iz Zakona o PDV sa pravilima iz propisa kojima je uređena fiskalizacija i elektronska faktura.

POGLED NA DRUGE PROPISE:

Zakon o eletronskom fakturisanju koji je trebao da stupiti na snagu od 01. januara 2022. godine (koji je naknadno izmenjen i čija primena je odložena za 01. maj 2022. godine) uredio je UOBIČAJENE elemente elektronske fakture.

Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja definisao je OBAVEZNE elementi elektronske fakture.
Zakon o fiskalizaciji koji je trebao stupiti na snagu od 01. januara 2022. godine, a koji je naknadnim izmenama omogućio prelazni period od 01.novembra 2021. do 30.aprila 2022. godine uredio je OBAVEZNE elemente fiskalnog računa.

Zakon o eletronskom fakturisanju koji je trebao da stupiti na snagu od 01. januara 2022. godine (koji je naknadno izmenjen i čija primena je odložena za 01. maj 2022. godine) uredio je UOBIČAJENE elemente elektronske fakture.

Pravilnik o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja definisao je OBAVEZNE elementi elektronske fakture.
Zakon o fiskalizaciji koji je trebao stupiti na snagu od 01. januara 2022. godine, a koji je naknadnim izmenama omogućio prelazni period od 01.novembra 2021. do 30.aprila 2022. godine uredio je OBAVEZNE elemente fiskalnog računa.

 

Odmah po donošenju propisa iz oblasti fiskalizacije i elektonskog fakturisanja bilo je jasno da postoje određene neusaglašenosti sa obaveznim elementima računa po članu 42. Zakona o PDV i odredbama Pravilnika o PDV kojima su dodatno regulisana pitanja izdavanja računa. O ovim neusaglašenostima više možete pročitati u posebnom tekstu na ovu temu – LINK.

 

Izmenama i dopunama Pravilnika o PDV izvršena su usklađivanja pravila o obaveznim elementima računa kako bi se računi koji se izdaju po  propisima o fikalizaciji i elektronskoj fakturi mogli smatrati računom u skladu sa članom 42. Zakona o PDV.

 

NOVA PRAVILA:

  1. Fiskalni račun koji se izdaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, a koji sadrži podatke o PIB-u primaoca NE MORA da sadrži ostale podatke iz člana 42. stav 4. Zakona o PDV
  2. Račun koji se izdaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko fakturisanje (elektronska faktura) NE MORA da sadrži podatak o mestu izdavanja elektronske fakture
  3. U avansnom računu MORA biti iskazan podatak o DATUMU PRIJEMA AVANSA
  4. Izvršeno je preciziranje da se u konačnom računu mogu izostaviti određeni podaci SAMO ukoliko je Pravilnikom to regulisano
  5. Fiskalni račun koji se izdaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija SMATRA SE računom u smislu Zakona o PDV (smatra se računom iz člana 42. Zakona o PDV)
  6. Ukoliko se fiskalni račun izdaje za promet za koji je u popunosti ili delimično izvršeno avansno plaćanje pre izvršenog prometa taj fiskalni račun NE SMATRA SE računom u delu plaćenog avansa
  7. Obveznik PDV koji vrši promet na malo i za izvršen promet izdaje fikslani račun u skladu sa zakonom kojim se uređuje fikslaizacija, MOŽE da izda i račun u kojem NE ISKAZUJE podatke o osnovici, poreskoj stopi, iznosu PDV i napomeni o primeni sistema naplate i o odredbi zakona na osnovu koje nije obračunat PDV, uz OBAVEZNO navođenje podatka o broju fisklanog računa
  8. Kada se promet na malo vrši diplomatskim i konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama, stranom osoblju i članovima njihovih porodica, a ta lica imaju pravo na refakciju PDV, za promet koji im se izvrši na malo i za koji se izdaje fiskalni račun, u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, na fisklanom računu SE ISKAZUJE PIB, odnosno drugi identifikacioni broj “nosioca prava” (“nosiocem prava” se smatra lice iz člana 106. Pravilnika o PDV).
  9. Podaci o obračunatom PDV iskazanom u fikslanom računu koji se prema novim pravilima smatra računom u smislu Zakona o PDV, kao prethodnom porezu iskazuju se u obrascu POPDV počev od poreske prijave za poreski period decembar, odnosno oktobar-decembar 2021. godine.

 

 

USKORO OPŠIRNIJI KOMENTARI IZMENA

 

Podeli:

Ostale novosti

Besplatna prijava