PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost – “Službeni glasnik RS”, broj 116/2023

Na osnovu člana 4. stav 10, člana 5. stav 9, člana 6. stav 7, člana 10. stav5, člana 10a stav 13, člana 12. stav 14, člana 17. stav 9, člana 18. stav 5, člana 21. stav 10, člana 23. stav 3, člana 24. stav 13, člana 25. stav 5, člana 30. stav 10, člana 31. stav 5, člana 32. stav 6, člana 32a stav 6, člana 36. stav 9, člana 36a stav 11, člana 36b stav 13, člana 41, člana 45, člana 46. stav 2, člana 52. stav 6. i člana 57. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22), člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21 i 138/22), člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK

o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost

Član 1.

U Pravilniku o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22, 7/23, 15/23, 60/23 i 96/23), u članu 85. stav 2. posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi:

„3a) su podaci o broju i datumu izdavanja računa navedeni u zahtevu putnika za povraćaj PDV identični podacima koji su navedeni u računu (npr. PFR broj računa);”.

Član 2.

U članu 93. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Izuzetno od stava 3. ovog člana, ako dobra na dan naplate, odnosno plaćanja naknade ili dela naknade nisu u postupku carinskog skladištenja, obveznik PDV koji vrši promet, odnosno primalac koji je za taj promet poreski dužnik u skladu sa Zakonom može da ostvari poresko oslobođenje ako poseduje ugovor kojim se dokazuje da je reč o naknadi ili delu naknade za promet dobara koji će biti izvršen dok se ta dobra nalaze u postupku carinskog skladištenja.”

Član 3.

Posle člana 95a dodaje se član 95b, koji glasi:

„Član 95b

Uslov za ostvarivanje poreskog oslobođenja, koji se odnosi na račun overen od strane nadležnog carinskog organa, u skladu sa ovim pravilnikom, smatra se ispunjenim za poreski period u kojem je promet izvršen ako je račun overen do isteka roka za predaju poreske prijave za taj poreski period.”

Član 4.

U članu 190. reči: „za promet dobara za koji je propisano” zamenjuju se rečima: „za promet dobara i usluga za koji je propisano”.

Član 5.

U članu 192. dodaje se stav 6, koji glasi:

„Izuzetno od stava 5. ovog člana, ako se elektronska faktura izdaje za period kraći od poreskog perioda iz stava 2. ovog člana, odnosno kalendarskog meseca iz stava 3. ovog člana, kao podatak o datumu prometa navodi se poslednji dan perioda za koji je izdata elektronska faktura.”

Član 6.

U članu 198. stav 5. tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 3), koja glasi:

„3) je za promet za koji je izdat fiskalni račun izdata elektronska faktura na zahtev subjekta javnog sektora u skladu sa ovim pravilnikom, svi fiskalni računi koji su izdati u vezi sa tim prometom ne smatraju se računima u smislu Zakona.”

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2024. godine.

 

Broj 000483860 2023 10520 004 001 012 001

U Beogradu, 26. decembra 2023. godine

Ministar,

Siniša Mali, s.r.

Podeli:

Besplatna prijava