PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o elektronskom fakturisanju (Službeni glasnik 116/2023)

Na osnovu člana 4. stav 8, člana 5. stav 12, člana 6. stav 5, člana 7. stav 3, člana 10. stav 8. i člana 12. stav 3. Zakona o elektronskom fakturisanju („Službeni glasnik RS”, br. 44/21, 129/21, 138/22 i 92/23) i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK

o izmenama i dopunama Pravilnika o elektronskom fakturisanju

Član 1.

U Pravilniku o elektronskom fakturisanju („Službeni glasnik RS”, broj 47/23), u članu 1. reči: „129/21 i 138/22” zamenjuju se rečima: „129/21, 138/22 i 92/23”.

U tački 8) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje tačka 9), koja glasi:

„9) sadržina liste korisnika sistema elektronskih faktura, uslovi za brisanje sa liste korisnika sistema elektronskih faktura, kao i način i postupak brisanja sa liste korisnika sistema elektronskih faktura.”.

Član 2.

U članu 12. stav 1. tačka 12) posle reči: „iznos avansne uplate” dodaju se reči: „i osnov za avansnu uplatu”.

Član 3.

U članu 18. stav 1. u uvodnoj rečenici reči: „za podnošenje poreske prijave u skladu sa ZPDV” zamenjuju se rečima: „od deset dana po isteku poreskog perioda”.

Član 4.

U članu 21. stav 1. reči: „do isteka roka za predaju poreske prijave za poreski period” zamenjuju se rečima: „u roku od deset dana po isteku poreskog perioda”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Ako je posle isteka roka iz stava 1. ovog člana izdata elektronska faktura iz stava 1. ovog člana ili je došlo do druge promene koja ima uticaj na elektronsko evidentiranje obračuna PDV za određeni poreski period, u Zbirnoj evidenciji PDV za poreski period na koji se odnosi elektronska faktura ili poreski period za koji je izvršeno elektronsko evidentiranje obračuna PDV, koriguje se elektronsko evidentiranje obračuna PDV.”.

Dodaje se stav 3, koji glasi:

„Korigovanje elektronskog evidentiranja obračuna PDV iz stava 2. ovog člana vrši se u roku za podnošenje poreske prijave za poreski period u kojem je izdata elektronska faktura ili je došlo do druge promene tako što se iznos PDV iz stava 1. ovog člana evidentira u polju u kojem se iskazuju podaci o smanjenju PDV.”.

Član 5.

U članu 25. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Ako je plaćen avans za promet dobara, odnosno usluga za koji je poreski dužnik primalac dobara, odnosno usluga, podaci o PDV evidentiraju se tako što se za poreski period u kojem je avans plaćen evidentira iznos PDV po osnovu uplate avansa, a za poreski period u kojem je promet izvršen, uključujući i poreski period u kojem je plaćen avans, iznos razlike između iznosa PDV za promet dobara, odnosno usluga i iznosa PDV po osnovu plaćanja avansa.”.

Član 6.

Posle člana 34. dodaju se naslov IXA i čl. 34a, 34b i 34v, koji glase:

„IXA LISTA KORISNIKA SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA I BRISANjE SA LISTE KORISNIKA SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA

Član 34a

Lista korisnika sistema elektronskih faktura sadrži podatke o:

1) PIB-u korisnika sistema elektronskih faktura;

2) JBKJS-u korisnika javnih sredstava, osim korisnika javnih sredstava koji pripada tipu osam korisnika javnih sredstava u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem;

3) datumu registracije;

4) datumu brisanja sa liste korisnika sistema elektronskih faktura, ukoliko je korisnik sistema elektronskih faktura izbrisan sa te liste.

Član 34b

Korisnik sistema elektronskih faktura može biti izbrisan sa liste korisnika sistema elektronskih faktura ako su ispunjeni uslovi za brisanje sa te liste.

Smatra se da su uslovi iz stava 1. ovog člana ispunjeni ako je za određenog korisnika sistema elektronskih faktura prestala obaveza korišćenja sistema elektronskih faktura u skladu sa Zakonom (npr. brisanje iz registra privrednih subjekata, istek roka iz člana 5. stav 8. Zakona u kojem dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura ima obavezu da koristi sistem elektronskih faktura i dr.).

Član 34v

Ako su ispunjeni uslovi za brisanje sa liste korisnika sistema elektronskih faktura, na zahtev korisnika sistema elektronskih faktura Centralni informacioni posrednik briše korisnika sistema elektronskih faktura sa te liste.

Zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se elektronskim putem i sadrži podatke o nazivu i PIB-u korisnika sistema elektronskih faktura na koga se zahtev odnosi, kao i o osnovu za brisanje sa liste korisnika sistema elektronskih faktura.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana mogu se priložiti i elektronska ili druga dokumenta kojima se dokazuje postojanje osnova za brisanje sa liste korisnika sistema elektronskih faktura.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Centralni informacioni posrednik može po službenoj dužnosti izbrisati korisnika sistema elektronskih faktura sa liste korisnika sistema elektronskih faktura ako u toku svog postupanja dođe do saznanja da je korisnik sistema elektronskih faktura prestao da postoji.”.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2024. godine, osim odredaba člana 6. koje se odnose na podatke koje sadrži lista korisnika sistema elektronskih faktura, koje stupaju na snagu 1. marta 2024. godine.

 

Broj 000485148 2023 10520 041 003 012 001

U Beogradu, 26. decembra 2023. godine

Ministar,

Siniša Mali, s.r.

Podeli:

Besplatna prijava