011-00-541/2022-04 Poreski tretman usluga dovođenja u vezu određenih lica sa društvima koja obavljaju delatnost posredovanja u osiguranju

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-541/2022-04 od 14.9.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Poreski tretman usluga dovođenja u vezu određenih lica sa društvima koja obavljaju delatnost posredovanja u osiguranju 

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), za promet usluga osiguranja i reosiguranja, uključujući prateće usluge posrednika i agenta (zastupnika) u osiguranju, propisano je poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza. 

Prema Zakonu o osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 139/2014 i 44/2021), poslovi posredovanja u osiguranju su poslovi koji se odnose na dovođenje u vezu osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja/reosiguranja i društva za osiguranje/reosiguranje radi pregovaranja o zaključenju ugovora o osiguranju/reosiguranju, na pripremu za zaključenje ovih ugovora, kao i na pružanje pomoći pri izvršenju prava iz tih ugovora, a naročito pri rešavanju odštetnih zahteva. 

Saglasno navedenom, na promet usluga posredovanja u osiguranju (poslovi dovođenja u vezu osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja/reosiguranja i društva za osiguranje/reosiguranje radi pregovaranja o zaključenju ugovora o osiguranju/reosiguranju, pripreme za zaključenje ovih ugovora, kao i pružanja pomoći pri izvršenju prava iz tih ugovora, a naročito pri rešavanju odštetnih zahteva), PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV koji vrši promet predmetnih usluga nema pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu. 

Međutim, kada je reč o uslugama dovođenja u vezu određenih lica sa društvima koja obavljaju delatnost posredovanja u osiguranju, na promet tih usluga PDV se obračunava po opštoj poreskoj stopi PDV od 20%, s obzirom da za njihov promet Zakonom nije propisano poresko oslobođenje. Obračunati PDV plaća se u skladu sa Zakonom. 

Napominjemo, kada strano lice (lice koje u Republici Srbiji nema sedište, odnosno prebivalište), koje se nije evidentiralo za obavezu plaćanja PDV u Republici Srbiji, pruža usluge dovođenja u vezu određenih lica sa društvima koja obavljaju delatnost posredovanja u osiguranju sa sedištem u Republici Srbiji, poreski dužnik za promet predmetnih usluga, u skladu sa članom 10. stav 1. tačka 3) Zakona, je primalac usluga. 

 

*** 

 

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. 

Promet usluga, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 5. stav 1. Zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona. 

Poreski dužnik, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 10. stav 1. tačka 1) Zakona, je obveznik koji vrši oporezivi promet dobara i usluga, osim kada obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim članom ima drugo lice. 

Odredbom člana 10. stav 1. tačka 3) Zakona propisano je da je poreski dužnik, u smislu ovog zakona, primalac dobara i usluga, ako strano lice nije obveznik PDV u Republici, nezavisno od toga da li u Republici ima stalnu poslovnu jedinicu i da li je ta stalna poslovna jedinica obveznik PDV u Republici. 

Odredbom člana 12. stav 1. Zakona propisano je da se ovim članom određuje poreski obveznik isključivo za svrhu primene pravila koja se odnose na određivanje mesta prometa usluga. 

Saglasno odredbi stava 3. istog člana Zakona, kada uslugu pruža strano lice koje se nije evidentiralo za obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim zakonom, poreskim obveznikom kojem se pruža usluga smatra se:
1) svako lice koje obavlja delatnost kao trajnu aktivnost bez obzira na cilj obavljanja te delatnosti;
2) pravna lica, državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave. 

Prema odredbi stava 4. istog člana Zakona, ako se promet usluga vrši poreskom obvezniku, mestom prometa usluga smatra se mesto u kojem primalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu ako se promet usluga vrši stalnoj poslovnoj jedinici koja se ne nalazi u mestu u kojem primalac usluga ima sedište, odnosno mesto u kojem primalac usluga ima prebivalište ili boravište. 

Mesto prometa usluge posredovanja koja se pruža poreskom obvezniku, osim usluga posredovanja iz stava 6. tačka 1) ovog člana, određuje se u skladu sa stavom 4. ovog člana (član 12. stav 7. Zakona). 

Odredbom člana 25. stav 2. tačka 1) Zakona propisano je poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza za promet usluga osiguranja i reosiguranja, uključujući prateće usluge posrednika i agenta (zastupnika) u osiguranju. 

Prema odredbi člana 85. stav 1. Zakona o osiguranju, poslovi posredovanja u osiguranju obuhvataju poslove posredovanja u osiguranju i u reosiguranju. 

Poslovi posredovanja u osiguranju su poslovi koji se odnose na dovođenje u vezu osiguranika, odnosno ugovarača osiguranja/reosiguranja i društva za osiguranje/reosiguranje radi pregovaranja o zaključenju ugovora o osiguranju/reosiguranju, na pripremu za zaključenje ovih ugovora, kao i na pružanje pomoći pri izvršavanju prava iz tih ugovora, a naročito pri rešavanju odštetnih zahteva (član 85. stav 2. Zakona o osiguranju). 

Podeli:

Besplatna prijava