011-00-516/2023-04 – Poreski tretman prometa usluga posredovanja koje se odnose na promet dobara namenjenih neposrednim potrebama letilica koje se pretežno koriste uz naknadu u međunarodnom vazdušnom saobraćaju

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-516/2023-04 od 19.6.2023, izvor: vebsajt Ministarstva)

 

Poreski tretman prometa usluga posredovanja koje se odnose na promet dobara namenjenih neposrednim potrebama letilica koje se pretežno koriste uz naknadu u međunarodnom vazdušnom saobraćaju

 

Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon) propisano je poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara i usluga namenjenih neposrednim potrebama letilica koje se pretežno koriste uz naknadu u međunarodnom vazdušnom saobraćaju. Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22, 7/23 i 15/23, u daljem tekstu: Pravilnik) uređeno je da se prometom dobara namenjenih neposrednim potrebama tih letilica smatra isporuka goriva i maziva, hrane, pića, štampe, dobara namenjenih prodaji u letilicama i dr. Poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza propisano je i za usluge posredovanja koje se odnose na promet dobara namenjenih neposrednim potrebama letilica koje se pretežno koriste uz naknadu u međunarodnom vazdušnom saobraćaju.

Prema tome, pod pretpostavkom da, u konkretnom slučaju, obveznik PDV prodaje dobra putnicima u letilicama koje se pretežno koriste uz naknadu u međunarodnom vazdušnom saobraćaju u ime i za račun drugog obveznika PDV sa sedištem u Republici Srbiji, reč je o prometu usluga posredovanja za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

 

***

 

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Promet usluga, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 5. stav 1. Zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Odredbom člana 24. stav 1. tačka 10) Zakona propisano je da se PDV ne plaća na isporuke letilica, servisiranje, popravke, održavanje, čarterisanje i iznajmljivanje letilica, koje se pretežno koriste uz naknadu u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, kao i isporuke, iznajmljivanje, popravke i održavanje dobara namenjenih opremanju tih letilica.

Odredbom člana 24. stav 1. tačka 11) Zakona propisano je poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara i usluga namenjenih neposrednim potrebama letilica iz tačke 10) ovog stava.

Saglasno odredbi člana 24. stav 1. tačka 17) Zakona, PDV se ne plaća na usluge posredovanja koje se odnose na promet dobara i usluga iz tač. 1)˗16) ovog stava.

Prema odredbi člana 103. stav 1. Pravilnika, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 10) i 11) Zakona, obveznik PDV, odnosno drugi poreski dužnik u skladu sa Zakonom može da ostvari za isporuke letilica, servisiranje, popravke, održavanje, čarterisanje i iznajmljivanje letilica, za isporuke, iznajmljivanje, popravke i održavanje dobara namenjenih opremanju tih letilica i za promet dobara i usluga za potrebe domaćih letilica koje se pretežno koriste uz naknadu u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, kao i za potrebe stranih letilica koje koriste nerezidentna preduzeća, ako poseduje:

1) dokument o prometu dobara i usluga (ugovor, račun i dr.) izvršenom licu koje navedena dobra i usluge koristi za pružanje usluga međunarodnog prevoza u vazdušnom saobraćaju;

2) izjavu vlasnika domaće letilice da se ta letilica koristi, uz naknadu, pretežno u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, odnosno izjavu kupca letilice da će se ta letilica, uz naknadu, pretežno koristiti u međunarodnom vazdušnom saobraćaju.

Domaća letilica iz stava 1. ovog člana koristi se pretežno u međunarodnom vazdušnom saobraćaju ako, u šest meseci koji prethode poreskom periodu, odnosno u šest meseci nakon poreskog perioda, za koji se podnosi poreska prijava, od ukupnog broja letova u tom periodu ostvari ili će ostvariti više od 80% letova u međunarodnom vazdušnom saobraćaju (član 103. stav 2. Pravilnika).

Prometom dobara namenjenih neposrednim potrebama letilica iz stava 1. ovog člana smatra se isporuka goriva i maziva, hrane, pića, štampe, dobara namenjenih prodaji u letilicama i dr. (član 103. stav 3. Pravilnika).

Podeli:

Besplatna prijava