011-00-505/2023-04 Poreski tretman prometa usluga fizikalne terapije koje se vrše u okviru ambulante za rehabilitaciju

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-505/2023-04 od 24.5.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Poreski tretman prometa usluga fizikalne terapije koje se vrše u okviru ambulante za rehabilitaciju

 

Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon) propisano je poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza za promet usluga koje pružaju lekari, stomatolozi ili druga lica u skladu sa propisima koji regulišu zdravstvenu zaštitu. S tim u vezi, na promet usluga fizikalne terapije koje se vrše u okviru ambulante za rehabilitaciju u skladu sa propisima koji uređuju zdravstvenu zaštitu, PDV se ne obračunava i ne plaća. Po osnovu navedenog prometa ne postoji pravo na odbitak prethodnog poreza. 

 

*** 

 

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona). 

Prema članu 25. stav 2. tačka 8) Zakona, PDV se ne plaća na promet usluga koje pružaju lekari, stomatolozi ili druga lica u skladu sa propisima koji regulišu zdravstvenu zaštitu. 

Podeli:

Besplatna prijava