011-00-45/2023-04 Poreski tretman prvog prenosa prava raspolaganja na ateljeu

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-45/2023-04 od 15.3.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Poreski tretman prvog prenosa prava raspolaganja na ateljeu 

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), na prvi prenos prava raspolaganja na ateljeu, kao ekonomski deljivoj celini u okviru novoizgrađenog građevinskog objekta, koji vrši obveznik PDV ˗ investitor, PDV se obračunava po posebnoj stopi PDV od 10% i plaća u skladu sa Zakonom, pod uslovom da se predmetna ekonomski deljiva celina smatra stanom u smislu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS“, br. 104/16 i 9/20 ˗ dr. zakon), što znači da je namenjena i podobna za stanovanje i da ima zaseban ulaz. Međutim, ako se atelje kao ekonomski deljiva celina u okviru novoizgrađenog građevinskog objekta ne smatra stanom u smislu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, prvi prenos prava raspolaganja na predmetnom dobru oporezuje se po opštoj stopi PDV od 20%. 

 

*** 

 

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. 

U skladu sa članom 4. stav 3. tačka 7) Zakona, prometom dobara, u smislu ovog zakona, smatra se i prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima ili ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata. 

Odredbom člana 23. stav 1. Zakona propisano je da opšta stopa PDV za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara iznosi 20%. 

Prema odredbi člana 23. stav 2. tačka 14) Zakona, po posebnoj stopi PDV od 10% oporezuje se prenos prava raspolaganja na stambenim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata, kao i vlasničkim udelima na tim dobrima. 

Odredbom člana 25. stav 2. tačka 3) Zakona propisano je poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, tj. da se PDV ne plaća na promet objekata, osim prvog prenosa prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima ili ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata i prvog prenosa vlasničkog udela na novoizgrađenim građevinskim objektima ili ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata, kao i prometa objekata i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, uključujući i vlasničke udele na tim dobrima, u slučaju kada je ugovorom na osnovu kojeg se vrši promet tih dobara, zaključenim između obveznika PDV, predviđeno da će se na taj promet obračunati PDV, pod uslovom da sticalac obračunati PDV može u potpunosti odbiti kao prethodni porez. 

Prema odredbi člana 133. stav 1. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22, 7/23 i 15/23, u daljem tekstu: Pravilnik), objektima, u smislu člana 25. stav 2. tačka 3) Zakona, smatraju se građevine spojene sa tlom, koje predstavljaju fizičku, funkcionalnu, tehničkotehnološku ili biotehničku celinu, u svim stepenima izgrađenosti, koje kao takve mogu biti predmet prenosa prava raspolaganja, i to:
1) stambeni objekti (zgrade koje su u potpunosti namenjene stanovanju, kao i zgrade koje su delom namenjene stanovanju, a delom u druge svrhe, u delu koji je namenjen stanovanju);
2) druge vrste objekata (poslovne zgrade, saobraćajni, vodoprivredni i energetski objekti, objekti infrastrukture elektronskih komunikacija ˗ kablovska kanalizacija, objekti komunalne infrastrukture, industrijski, poljoprivredni i drugi privredni objekti, objekti sporta i rekreacije, groblja, skloništa i dr.). 

Saglasno odredbi člana 134. stav 1. Pravilnika, novoizgrađenim građevinskim objektima, u smislu člana 25. stav 2. tačka 3) Zakona, smatraju se objekti iz člana 133. stav 1. ovog pravilnika čija je izgradnja, odnosno dogradnja započeta:
1) do 31. decembra 2004. godine, a nastavljena od 1. januara 2005. godine, u delu koji je izgrađen, odnosno dograđen od 1. januara 2005. godine;
2) od 1. januara 2005. godine.  

Prema odredbi stava 2. istog člana Pravilnika, ekonomski deljivim celinama u okviru novoizgrađenih građevinskih objekata smatraju se delovi tih objekata koji se isporučuju kao posebne celine (stanovi, poslovni prostori, garaže, garažna mesta i dr.).  

Saglasno odredbi člana 3. stav 2. tačka 9) Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, stan je poseban deo zgrade koji čini funkcionalnu celinu, sastoji se od jedne ili više prostorija namenjenih za stanovanje i po pravilu ima zaseban ulaz. 

 

 

Podeli:

Besplatna prijava