011-00-383/2023-04 Poreski tretman prometa jedinstvene turističke usluge koji obveznik PDV – turistička agencija vrši u Republici Srbiji domaćim putnicima koji putuju u inostranstvo odnosno stranim putnicima koji dolaze u Republiku Srbiju

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-383/2023-04 od 06.10.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Poreski tretman prometa jedinstvene turističke usluge koji obveznik PDV – turistička agencija vrši u Republici Srbiji domaćim putnicima koji putuju u inostranstvo odnosno stranim putnicima koji dolaze u Republiku Srbiju 

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u u daljem tekstu: Zakon), turističkom agencijom, u smislu ovog zakona, smatra se obveznik koji putnicima pruža turističke usluge i u odnosu na njih istupa u svoje ime, a za organizaciju putovanja prima dobra i usluge drugih obveznika koje putnici neposredno koriste. Turističke usluge koje pruža turistička agencija smatraju se, u smislu ovog zakona, jedinstvenom uslugom. Mesto prometa jedinstvene turističke usluge je mesto u kojem pružalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu ako se promet usluga vrši iz stalne poslovne jedinice koja se ne nalazi u mestu u kojem pružalac usluga ima sedište. Jedinstvena turistička usluga čije je mesto prometa u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom, oporezuje se po opštoj poreskoj stopi od 20%. 

Prema tome, s obzirom na to da je mesto prometa jedinstvene turističke usluge mesto u kojem pružalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu (ako se promet usluga vrši iz stalne poslovne jedinice koja se ne nalazi u mestu u kojem pružalac usluga ima sedište), što znači da je za određivanje mesta prometa te usluge irelevantno da li se usluga pruža domaćim ili stranim putnicima, odnosno da li se faktički realizuje u Republici Srbiji ili u inostranstvu, na promet jedinstvene turističke usluge koji obveznik PDV – turistička agencija vrši u Republici Srbiji, u skladu sa Zakonom, domaćim putnicima koji putuju u inostranstvo, odnosno stranim putnicima koji dolaze u Republiku Srbiju, PDV se obračunava po opštoj poreskoj stopi od 20% i plaća u skladu sa Zakonom. 

 

*** 

 

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Promet usluga, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 5. stav 1. Zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona. 

U skladu sa odredbom člana 23. stav 1. Zakona, opšta stopa PDV za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara iznosi 20%. 

Saglasno odredbi člana 35. stav 1. Zakona, turističkom agencijom, u smislu ovog zakona, smatra se obveznik koji putnicima pruža turističke usluge i u odnosu na njih istupa u svoje ime, a za organizaciju putovanja prima dobra i usluge drugih obveznika koje putnici neposredno koriste (u daljem tekstu: prethodne turističke usluge). 

Turističke usluge koje pruža turistička agencija smatraju se, u smislu ovog zakona, jedinstvenom uslugom (član 35. stav 2. Zakona). 

Mesto prometa jedinstvene turističke usluge je mesto u kojem pružalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu ako se promet usluga vrši iz stalne poslovne jedinice koja se ne nalazi u mestu u kojem pružalac usluga ima sedište (stav 3. istog člana Zakona). 

Prema odredbi člana 35. stav 7. Zakona, turistička agencija za turističke usluge iz stava 1. ovog člana ne može da iskazuje PDV u računima ili drugim dokumentima i nema pravo na odbitak prethodnog poreza na osnovu prethodnih turističkih usluga koje su joj iskazane u računu. 

Podeli:

Besplatna prijava