011-00-306/2023-04 Poreski tretman prenosa višenamenskih vrednosnih vaučera u slučaju kada obveznik PDV koji poseduje hardversko-softversko rešenje za izdavanje vaučera postavi terminale kod svojih poslovnih partnera (npr. na kioscima, u teretanama, kafićima) koji u ime i za račun tog obveznika PDV ˗ izdavaoca vaučera vrše prenos uz naknadu višenamenskih vrednosnih vaučera trećim licima i celokupan iznos naknade ostvaren po tom osnovu uplaćuju na račun obveznika PDV ˗ izdavaoca vaučera

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-306/2023-04 od 11.7.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Poreski tretman prenosa višenamenskih vrednosnih vaučera u slučaju kada obveznik PDV koji poseduje hardversko-softversko rešenje za izdavanje vaučera postavi terminale kod svojih poslovnih partnera (npr. na kioscima, u teretanama, kafićima) koji u ime i za račun tog obveznika PDV ˗ izdavaoca vaučera vrše prenos uz naknadu višenamenskih vrednosnih vaučera trećim licima i celokupan iznos naknade ostvaren po tom osnovu uplaćuju na račun obveznika PDV ˗ izdavaoca vaučera 

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), višenamenskim vrednosnim vaučerima smatraju se vrednosni vaučeri koji nisu jednonamenski vrednosni vaučeri. Prenos višenamenskih vrednosnih vaučera nije predmet oporezivanja PDV. Međutim, stvarna isporuka dobara, odnosno pružanje usluga u zamenu za višenamenski vrednosni vaučer koji je isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga prihvatio kao naknadu ili deo naknade za taj promet oporezuje se PDV u skladu sa Zakonom. Ako prenos višenamenskog vrednosnog vaučera izvrši poreski obveznik koji nije poreski obveznik koji vrši stvarnu isporuku dobara, odnosno pružanje usluga u zamenu za višenamenski vrednosni vaučer, smatra se da prenosilac višenamenskog vrednosnog vaučera pruža usluge distribucije, reklame ili druge usluge koje se oporezuju PDV u skladu sa ovim zakonom. 

Prema tome, kada obveznik PDV koji poseduje hardverskosoftversko rešenje za izdavanje vaučera (u daljem tekstu: obveznik PDV – izdavalac vaučera) postavi terminale kod svojih poslovnih partnera (npr. na kioscima, u teretanama, kafićima) koji u ime i za račun tog obveznika PDV ˗ izdavaoca vaučera vrše prenos uz naknadu višenamenskih vrednosnih vaučera trećim licima i celokupan iznos naknade ostvaren po tom osnovu uplaćuju na račun obveznika PDV ˗ izdavaoca vaučera, poslovni partneri obveznika PDV ˗ izdavaoca vaučera (obveznici PDV ili lica koja nisu obveznici PDV) nemaju obavezu da za prenos višenamenskih vrednosnih vaučera obračunaju i plate PDV. Takođe, obavezu obračunavanja i plaćanja PDV za prenos višenamenskih vrednosnih vaučera nema ni obveznik PDV ˗ izdavalac vaučera. Međutim, na naknadu (bez PDV) za promet usluge koju obveznik PDV ˗ poslovni partner pruža obvezniku PDV ˗ izdavaocu vaučera, odnosno obveznik PDV ˗ izdavalac vaučera stvarnom isporučiocu dobara ili usluga PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom. Na naknadu za promet usluge koju poslovni partner koji nije obveznik PDV pruža obvezniku PDV ˗ izdavaocu vaučera PDV se ne obračunava i ne plaća. 

 

*** 

 

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. 

Prema odredbi člana 5. stav 1. Zakona, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona. 

Prema članu 7a stav 1. Zakona, vrednosni vaučer, u smislu ovog zakona, je instrument za koji postoji obaveza da se prihvati kao naknada ili deo naknade za isporuku dobara ili pružanje usluga, ako su dobra koja se isporučuju, odnosno usluge koje se pružaju ili identitet potencijalnih isporučilaca tih dobara, odnosno pružalaca tih usluga i uslovi upotrebe vrednosnog vaučera naznačeni na samom vrednosnom vaučeru ili povezanoj dokumentaciji (u daljem tekstu: vrednosni vaučer). 

Vrednosni vaučer može biti jednonamenski i višenamenski (član 7a stav 2. Zakona). 

Jednonamenskim vrednosnim vaučerom iz stava 2. ovog člana smatra se vrednosni vaučer za koji su mesto isporuke dobara, odnosno mesto pružanja usluga na koje se vrednosni vaučer odnosi i iznos PDV koji se za promet tih dobara, odnosno usluga obračunava i plaća u skladu sa ovim zakonom poznati u trenutku izdavanja vrednosnog vaučera (član 7a stav 3. Zakona). 

Višenamenski vrednosni vaučer iz stava 2. ovog člana je vrednosni vaučer koji nije jednonamenski vrednosni vaučer iz stava 3. ovog člana (član 7a stav 4. Zakona). 

Prema stavu 5. istog člana Zakona, vrednosni vaučer može biti u fizičkom ili elektronskom obliku. 

Vrednosnim vaučerom ne smatra se instrument koji imaocu daje pravo na popust pri nabavci dobara, odnosno usluga, a koji ne uključuje pravo na nabavku dobara, odnosno usluga, kao ni prevozne karte, ulaznice, poštanske marke i sl. (član 7a stav 6. Zakona). 

Saglasno članu 7v stav 1. Zakona, stvarna isporuka dobara, odnosno pružanje usluga u zamenu za višenamenski vrednosni vaučer koji je isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga prihvatio kao naknadu ili deo naknade za taj promet oporezuje se PDV u skladu sa ovim zakonom, dok svaki prethodni prenos tog višenamenskog vrednosnog vaučera nije predmet oporezivanja PDV. 

Ako prenos višenamenskog vrednosnog vaučera izvrši poreski obveznik koji nije poreski obveznik koji vrši stvarnu isporuku dobara, odnosno pružanje usluga u skladu sa stavom 1. ovog člana, smatra se da prenosilac višenamenskog vrednosnog vaučera pruža usluge distribucije, reklame ili druge usluge koje se oporezuju PDV u skladu sa ovim zakonom (član 7v stav 2. Zakona). 

Podeli:

Besplatna prijava