011-00-279/2023-04 Pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana u slučaju kada u ugovoru o prodaji stana na strani prodavca nije naveden obveznik PDV koji je preduzetnik, tj. njegovo poslovno ime koje je registrovano u skladu sa zakonom o registraciji, već je kao prodavac stana navedeno fizičko lice

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-279/2023-04 od 10.5.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana u slučaju kada u ugovoru o prodaji stana na strani prodavca nije naveden obveznik PDV koji je preduzetniktj. njegovo poslovno ime koje je registrovano u skladu sa zakonom o registraciji, već je kao prodavac stana navedeno fizičko lice

 

Prema Zakonu o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14 ˗ dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18,  91/19 i 109/21), preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji. Fizičko lice upisano u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom, smatra se preduzetnikom u smislu Zakona o privrednim društvima ako je tim (posebnim) propisom to određeno. Preduzetnik posluje i učestvuje u pravnom prometu pod poslovnim imenom koje je registrovano u skladu sa zakonom o registraciji. 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), obveznik PDV ˗ preduzetnik dužan je da za prvi prenos prava raspolaganja na stanu u okviru novoizgrađenog građevinskog objekta obračuna PDV i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom. S tim u vezi, po osnovu kupovine prvog stana od obveznika PDV ˗ preduzetnika, kupac prvog stana ima pravo na refundaciju PDV u skladu sa članom 56a Zakona i članom 276. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22, 7/23 i 15/23). Međutim, ako u ugovoru o prodaji stana nije na strani prodavca naveden obveznik PDV koji je preduzetnik, tj. njegovo poslovno ime koje je registrovano u skladu sa zakonom o registraciji, već je kao prodavac stana navedeno fizičko lice koje kao takvo nije obveznik PDV, kupac stana nema pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana. 

 

*** 

 

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. 

Saglasno odredbi člana 4. stav 3. tačka 7) Zakona, prometom dobara, u smislu ovog zakona, smatra se i prenos prava raspolaganja na građevinskim objektima ili ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata. 

Prema odredbi člana 10. stav 1. tačka 1) Zakona, poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je obveznik koji vrši oporezivi promet dobara i usluga, osim kada obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim članom ima drugo lice. 

Po posebnoj stopi PDV od 10% oporezuje se prenos prava raspolaganja na stambenim objektima, ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata, kao i vlasničkim udelima na tim dobrima (člana 23. stav 2. tačka 14) Zakona). 

Odredbom člana 25. stav 2. tačka 3) Zakona propisano je poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, tj. da se PDV ne plaća na promet objekata, osim prvog prenosa prava raspolaganja na novoizgrađenim građevinskim objektima ili ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata i prvog prenosa vlasničkog udela na novoizgrađenim građevinskim objektima ili ekonomski deljivim celinama u okviru tih objekata, kao i prometa objekata i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, uključujući i vlasničke udele na tim dobrima, u slučaju kada je ugovorom na osnovu kojeg se vrši promet tih dobara, zaključenim između obveznika PDV, predviđeno da će se na taj promet obračunati PDV, pod uslovom da se obračunati PDV može u potpunosti odbiti kao prethodni porez. 

Odredbom člana 56a stav 1. Zakona propisano je da pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice ˗ punoletni državljanin Republike, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan (u daljem tekstu: kupac prvog stana). 

Saglasno odredbama stava 2. istog člana Zakona, kupac prvog stana može da ostvari refundaciju PDV iz stava 1. ovog člana, pod sledećim uslovima:
1) da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, zajedničkoj svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike;
2) da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu uplatom na tekući račun prodavca, odnosno na odgovarajuće račune u skladu sa zakonom u slučaju prodaje stana kao hipotekovane nepokretnosti, odnosno u izvršnom postupku kada se uplata cene stana sa PDV vrši uplatom na odgovarajuće račune u skladu sa zakonom. 

Odredbom člana 83. stav 1. Zakona o privrednim društvima propisano je da je preduzetnik poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa zakonom o registraciji. 

Fizičko lice upisano u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom, smatra se preduzetnikom u smislu ovog zakona ako je tim propisom to određeno (član 83. stav 2. Zakona o privrednim društvima). 

Prema članu 86. stav 1. Zakona o privrednim društvima, preduzetnik posluje i učestvuje u pravnom prometu pod poslovnim imenom koje je registrovano u skladu sa zakonom o registraciji. 

Odredbom stava 2. istog člana Zakona o privrednim društvima propisano je da poslovno ime preduzetnika obavezno sadrži ime i prezime preduzetnika, oznaku „preduzetnik“ ili „pr“ i mesto u kojem je sedište preduzetnika. 

Poslovno ime iz stava 2. ovog člana može da sadrži i naziv, kao i predmet poslovanja preduzetnika (član 86. stav 3. Zakona o privrednim društvima). 

Podeli:

Besplatna prijava