011-00-161/2023-04 Poreski tretman usluga socijalnog staranja i zaštite 

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-161/2023-04 od 25.4.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Poreski tretman usluga socijalnog staranja i zaštite 

 

Odredbom člana 25. stav 2. tačka 11) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: ZPDV) propisano je poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, tj. da se PDV ne plaća na promet usluga socijalnog staranja i zaštite, dečje zaštite i zaštite mladih, usluga ustanova socijalne zaštite, kao i sa njima neposredno povezanog prometa dobara i usluga od strane lica registrovanih za obavljanje tih delatnosti. 

Prema odredbi člana 136. stav 1. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22, 7/23 i 15/23, u daljem tekstu: PPDV), koja se primenjuje od 1. februara 2023. godine, uslugama, u smislu člana 25. stav 2. tačka 11) ZPDV, smatraju se usluge socijalnog staranja i zaštite, dečije zaštite i zaštite mladih, usluge ustanova socijalne zaštite: centara za socijalni rad, ustanova za smeštaj korisnika i ustanova za dnevni boravak i pomoć u kući, pod uslovom da su pružaoci usluga registrovani za obavljanje tih delatnosti i da poseduju odobrenje nadležnog organa za pružanje tih usluga, u skladu sa propisima koji uređuju socijalnu zaštitu i socijalnu sigurnost građana. 

U skladu sa navedenim, počev od 1. februara 2023. godine, poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza za promet iz člana 25. stav 2. tačka 11) ZPDV, pored ustanova socijalne zaštite: centara za socijalni rad, ustanova za smeštaj korisnika i ustanova za dnevni boravak i pomoć u kući, mogu da ostvare i sva druga lica (npr. privredna društva) koja pružaju usluge socijalnog staranja i zaštite, dečije zaštite i zaštite mladih, pod uslovom da su pružaoci usluga ˗ ustanove i druga lica registrovani za obavljanje tih delatnosti i da poseduju odobrenje nadležnog organa za pružanje predmetnih usluga, u skladu sa propisima koji uređuju socijalnu zaštitu i socijalnu sigurnost građana. 

Podeli:

Besplatna prijava