011-00-01175/2022-04 Pravo na refundaciju PDV kupcu prvog stana u slučaju kada se fizičko lice koje kupuje stan, u ostavinskom postupku vođenom 2021. godine iza pok. oca, prihvatilo nasleđa koje mu po zakonu pripada, s tim da je deo nasleđa koji se odnosi na dva porodična stana ustupilo drugom nasledniku, svojoj majci

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-01175/2022-04 od 28.02.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Pravo na refundaciju PDV kupcu prvog stana u slučaju kada se fizičko lice koje kupuje stan, u ostavinskom postupku vođenom 2021. godine iza pok. oca, prihvatilo nasleđa koje mu po zakonu pripada, s tim da je deo nasleđa koji se odnosi na dva porodična stana ustupilo drugom nasledniku, svojoj majci 

 

Refundacija PDV kupcu prvog stana vrši se u skladu sa odredbama člana 56a Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon) i člana 276. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22, 7/23 i 15/23). Naime, fizičko lice ˗ punoletni državljanin Republike, sa prebivalištemna teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan, ima pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, pod uslovom da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, zajedničkoj svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike i da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu uplatom na tekući račun prodavca, odnosno na odgovarajuće račune u skladu sa zakonom u slučaju prodaje stana kao hipotekovane nepokretnosti, odnosno u izvršnom postupku kada se uplata cene stana sa PDV vrši uplatom na odgovarajuće račune u skladu sa zakonom. 

U konkretnom slučaju, fizičko lice koje kupuje stan se, u ostavinskom postupku vođenom 2021. godine iza pok. oca, prihvatilo nasleđa koje mu po zakonu pripada, s tim da je deo nasleđa koji se odnosi na dva porodična stana ustupilo drugom nasledniku, svojoj majci. 

Prema tome, s obzirom na to da se fizičko lice koje kupuje stan, od momenta smrti oca do momenta ustupanja dela nasleđa majci, smatra naslednikom po sili zakona (imalo je suvlasnički deo na dva porodična stana), mišljenja smo da nema pravo na refundaciju PDV po osnovu kupovine stana. 

 

*** 

 

Odredbom člana 56a stav 1. Zakona propisano je da pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice ˗ punoletni državljanin Republike, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan (u daljem tekstu: kupac prvog stana). 

Saglasno odredbi stava 2. istog člana Zakona, kupac prvog stana može da ostvari refundaciju PDV iz stava 1. ovog člana, pod sledećim uslovima:
1) da od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan nije imao u svojini, zajedničkoj svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike;
2) da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu uplatom na tekući račun prodavca, odnosno na odgovarajuće račune u skladu sa zakonom u slučaju prodaje stana kao hipotekovane nepokretnosti, odnosno u izvršnom postupku kada se uplata cene stana sa PDV vrši uplatom na odgovarajuće račune u skladu sa zakonom. 

Prema stavu 4. istog člana Zakona, pravo na refundaciju PDV iz stava 1. ovog člana može se ostvariti za stan čija površina za kupca prvog stana iznosi do 40 m2, a za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15 m2 po svakom članu koji nije imao u svojini, zajedničkoj svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike u periodu iz stava 2. tačka 1) ovog člana, a za vlasnički udeo na stanu do površine srazmerne vlasničkom udelu u odnosu na površinu do 40 m2, odnosno do 15 m2. 

U skladu sa stavom 5. istog člana Zakona, ako kupac prvog stana kupuje stan površine koja je veća od površine za koju u skladu sa stavom 4. ovog člana ima pravo na refundaciju PDV, pravo na refundaciju PDV može da ostvari do iznosa koji odgovara površini stana iz stava 4. ovog člana. 

Prema stavu 6. istog člana Zakona, porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana, u smislu stava 4. ovog člana, smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana. 

U skladu sa stavom 7. člana 56a Zakona, pravo na refundaciju PDV iz stava 1. ovog člana nema:
1) kupac stana koji je ostvario refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana;
2) član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za kojeg je kupac prvog stana ostvario refundaciju PDV, u slučaju kada taj član porodičnog domaćinstva kupuje stan;
3) kupac stana koji je stekao prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati porez na prenos apsolugnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu;
4) član porodičnog domaćinstva kupca stana koji je stekao prvi stan bez obaveze prodavca da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu, a za koga je ostvareno to poresko oslobođenje. 

Nadležni poreski organ, po sprovedenom postupku kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV koji moraju da budu ispunjeni na dan overe ugovora o kupoprodaji stana, osim uslova iz stava 2. tačka 2), odnosno stava 3. ovog člana koji mora da bude ispunjen na dan podnošenja zahteva za refundaciju PDV, donosi rešenje o refundaciji PDV kupcu prvog stana (član 56a stav 8. Zakona). 

Saglasno odredbi člana 216. stav 1. Zakona o nasleđivanju („Službeni glasnik RS“, br. 46/95, 101/03 ˗ odluka USRS i 6/15, u daljem tekstu: Zakon o nasleđivanju), odricanje u korist određenog naslednika smatra se izjavom o prijemu nasleđa uz istovremeno ustupanje naslednog dela. 

U skladu sa odredbom stava 2. istog člana Zakona o nasleđivanju, po prijemu ustupljenog dela na odnose između ustupioca i prijemnika primenjuju se pravila o poklonu. 

 

 

Podeli:

Besplatna prijava