011-00-01074/2022-04 Da li se na prenos dela imovine koji čine priključni toplovodi i toplotne podstanice sa mernim uređajima primenjuju pravila propisana članom 6. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost?

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-01074/2022-04 od 19.9.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Da li se na prenos dela imovine koji čine priključni toplovodi i toplotne podstanice sa mernim uređajima primenjuju pravila propisana članom 6. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost? 

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: ZPDV) i Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22, 7/23, 15/23 i 60/23, u daljem tekstu: PPDV), kada obveznik PDV izvrši prenos dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, smatra se da promet dobara i usluga nije izvršen ako su ispunjeni uslovi propisani članom 6. stav 1. ZPDV: da je sticalac predmetnog dela imovine obveznik PDV, odnosno da tim prenosom postaje obveznik PDV i da sticalac imovine nastavlja da obavlja istu delatnost koju je obavljao prenosilac, kao i da deo imovine koja se prenosi predstavlja poslovnu celinu u smislu člana 6. stav 1. ZPDV. Ako neki od navedenih uslova nije ispunjen, isporuka svakog dobra u imovini koja se prenosi, odnosno svaka usluga koja se pruža prenosom imovine smatra se posebnim prometom u skladu sa ZPDV. Ispunjenost uslova za primenu člana 6. stav 1. tačka 1) ZPDV utvrđuje se na dan prenosa dela imovine.  

Poslovnom celinom, u smislu člana 6. stav 1. ZPDV, smatra se celina čijim se prenosom sticaocu omogućava samostalno obavljanje delatnosti koju je obavljao prenosilac. S tim u vezi, mišljenja smo da se celina koju čine priključni toplovodi i toplotne podstanice sa mernim uređajima ne smatra celinom čijim se prenosom sticaocu omogućava samostalno obavljanje delatnosti koju je obavljao prenosilac, tj. poslovnom celinom u smislu člana 6. stav 1. ZPDV. 

Prema tome, na prenos dela imovine koji čine priključni toplovodi i toplotne podstanice sa mernim uređajima ne primenjuju se pravila propisana članom 6. stav 1. ZPDV. 

 

*** 

 

Saglasno odredbama člana 3. ZPDV, predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.  

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. ZPDV, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. 

Kod prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, isporuka svakog dobra u imovini koja se prenosi smatra se posebnim prometom (član 4. stav 8. ZPDV). 

Saglasno odredbi člana 6. stav 1. tačka 1) ZPDV, smatra se da promet dobara i usluga, u smislu ovog zakona, nije izvršen kod prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost. 

Delom imovine iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se celina kojom se omogućava samostalno obavljanje delatnosti sticaoca dela imovine (član 6. stav 2. ZPDV). 

Kod prenosa celokupne ili dela imovine iz stava 1. tačka 1) ovog člana smatra se da sticalac stupa na mesto prenosioca (član 6. stav 3. ZPDV). 

Prema odredbi stava 4. istog člana ZPDV, prenosilac imovine ili dela imovine iz stava 1. tačka 1) ovog člana dužan je da sticaocu dostavi sve podatke koji se odnose na dobra i usluge koji čine imovinu ili deo imovine čiji je prenos izvršen. 

U skladu sa odredbama člana 12. stav 1. tačka 3) PPDV, prenos celokupne imovine kod kojeg se, u smislu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona, smatra da promet dobara i usluga nije izvršen je prenos celokupne imovine kod prodaje, ulaganja, odnosno besteretnog davanja. 

Prema članu 13. stav 1. tačka 2) PPDV, prenos dela imovine kod kojeg se, u smislu člana 6. stav 1. tačka 1) ZPDV, smatra da promet dobara i usluga nije izvršen je prenos dela imovine kao poslovne celine kod prodaje, ulaganja, odnosno besteretnog davanja. 

Poslovnom celinom, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se celina čijim se prenosom sticaocu omogućava samostalno obavljanje delatnosti koju je obavljao prenosilac (član 13. stav 2. PPDV). 

Kod prenosa celokupne imovine iz člana 12. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika, odnosno dela imovine iz člana 13. stav 1. tačka 2) ovog pravilnika prodajom, ulaganjem, odnosno besteretnim davanjem, smatra se da promet dobara i usluga nije izvršen, nezavisno od toga da li se imovina ili njen deo prenosi u periodu redovnog poslovanja ili u toku likvidacije, odnosno stečaja obveznika PDV (član 14. PPDV). 

Podeli:

Besplatna prijava