011-00-01073/2022-04 Poreski tretman prometa usluga koje JP „Zoološki vrt“ naplaćuje putem ulaznica

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-01073/2022-04 od 25.5.2023, izvor: vebsajt Ministarstva

 

Poreski tretman prometa usluga koje JP „Zoološki vrtnaplaćuje putem ulaznica

 

U skladu sa odredbom člana 25. stav 2. tačka 14) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), PDV se ne plaća na promet usluga iz oblasti kulture i sa njima neposredno povezanog prometa dobara i usluga, od strane lica čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti (lica koja su osnovana od strane Republike, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave i čiji je vlasnik Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave u potpunosti ili u većinskom delu), a koja su registrovana za tu delatnost. 

Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22, 7/23 i 15/23, u daljem tekstu: Pravilnik) uređeno je da se uslugama u smislu člana 25. stav 2. tačka 14) Zakona smatraju, između ostalog, usluge iz delatnosti botaničkih bašti i zooloških vrtova, koje pružaju lica registrovana za obavljanje tih delatnosti, a čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti. 

Javno preduzeće je preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a koje osniva Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. Jedan od ciljeva osnivanja javnog preduzeća je sticanje dobiti. 

Saglasno navedenom, napromet usluga koje JP „Zoološkivrt“ naplaćuje putem ulaznica ne primenjuje se poresko oslobođenje iz člana 25. stav 2. tačka 14) Zakona, s obzirom na to da se JP „Zoološki vrt“ smatra licem čija je delatnost usmerena ka ostvarivanju dobiti. Na promet predmetnih usluga PDV se obračunava i plaća po posebnoj stopi PDV od 10% u skladu sa odredbom člana 23. stav 2. tačka 12) Zakona. 

 

*** 

 

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. 

Promet usluga, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 5. stav 1. Zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona. 

Prema odredbi člana 23. stav 2. tačka 12) Zakona, po posebnoj stopi PDV od 10% oporezuje se promet usluga koje se naplaćuju putem ulaznica za bioskopske i pozorišne predstave, sajmove, cirkuse, zabavne parkove, koncerte (muzičke događaje), izložbe, sportske događaje, muzeje i galerije, botaničke bašte i zoološke vrtove, ako promet ovih usluga nije oslobođen PDV. 

Odredbom člana 25. stav 2. tačka 14) Zakona propisano je poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza za promet usluga iz oblasti kulture i sa njima neposrednog povezanog prometa dobara i usluga, od strane lica čija delatnostnije usmerena ka ostvarivanju dobiti, a koja su registrovana za tu delatnost. 

Prema članu 25. stav 4. Zakona, licem čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti, u smislu stava 2. ovog člana, smatra se lice koje je osnovano od strane Republike, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave i čiji je vlasnik Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave u potpunosti ili u većinskom delu. 

Odredbom člana 139. Pravilnika propisano je da se uslugama, u smislu člana 25. stav 2. tačka 14) Zakona, smatraju usluge iz oblasti pozorišne i muzičke delatnosti, delatnosti muzeja, galerija, arhiva, zaštite kulturnih dobara, zaštite istorijskih spomenika, biblioteka, botaničkih bašta i zooloških vrtova, koje pružaju lica registrovana za obavljanje tih delatnosti, a čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti. 

Prema odredbi člana 3. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), javno preduzeće je preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a koje osniva Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. 

Javno preduzeće i društvo kapitala iz člana 3. stav 2. tač. 1) i 2) ovog zakona osniva se i posluje radi sticanja dobiti (član 4. tačka 4) Zakona o javnim preduzećima). 

 

 

Podeli:

Besplatna prijava