011-00-00894/2021-04 Dostavljanje poreskog akta

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-00894/2021-04 od 11.12.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Dostavljanje poreskog akta 

 

Odredbama člana 34. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21 i 138/22, u daljem tekstu: ZPPPA) propisano je da je poreski akt poresko rešenje, zaključak, nalog za poresku kontrolu, poziv za poresku kontrolu, zapisnik o poreskoj kontroli i drugi akt kojim se pokreće, dopunjuje, menja ili dovršava neka radnja u poreskom postupku. 

Poreski upravni akt, kojim Poreska uprava rešava o pojedinačnim pravima i obavezama poreskog dužnika iz poreskopravnog odnosa, je poresko rešenje i zaključak. 

Protiv poreskog rešenja donetog u prvostepenom poreskom postupku dopuštena je žalba. 

Protiv zaključka dopuštena je žalba, ako ZPPPA nije drukčije propisano. 

Odredbama člana 36. ZPPPA propisano je da se poreski akt iz člana 34. ZPPPA, kao i akta iz člana 2a ZPPPA dostavljaju poreskom obvezniku slanjem preporučene pošiljke, obične pošiljke ili preko službenog lica poreskog organa, odnosno na adresu elektronske pošte poreskog obveznika, preko portala Poreske uprave, na način propisan ZPPPA, odnosno preko jedinstvenog elektronskog sandučića. 

Poreski akt smatra se dostavljenim poreskom obvezniku kada se uruči poreskom obvezniku, njegovom zakonskom zastupniku, njegovom punomoćniku, njegovom poreskom punomoćniku ili njegovom zastupniku po službenoj dužnosti. 

Ako se dostavljanje poreskog akta vrši slanjem preporučene pošiljke, poreski akt smatra se dostavljenim danom uručenja, a ako uručenje nije bilo moguće, ponoviće se slanjem poreskog akta preporučenom pošiljkom, a poreski akt smatra se dostavljenim 15-og dana od dana predaje poreskog akta pošti, bez obzira da li je bilo moguće uručenje poreskom obvezniku. 

Ako se dostavljanje poreskog akta vrši slanjem obične pošiljke, poreski akt smatra se dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje poreskog akta pošti. 

Dostavljanje poreskog akta poreskom obvezniku – pravnom licu i preduzetniku vrši se na adresu njegovog sedišta upisanu u propisanom registru, odnosno na posebnu adresu za prijem pošte koja je registrovana kod Agencije za privredne registre. 

Dostavljanje poreskog akta poreskom obvezniku – fizičkom licu vrši se na adresu njegovog prebivališta, odnosno boravišta. 

Ako je poreski obveznik pravno lice, poreski akt smatra se dostavljenim i kada se uruči odgovornom licu, odnosno licu zaposlenom kod pravnog lica. 

Ako je poreski obveznik fizičko lice, uključujući i preduzetnika, poreski akt smatra se dostavljenim i kada se uruči punoletnom članu njegovog domaćinstva u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, odnosno licu zaposlenom kod preduzetnika. 

Dostavljanje poreskog, odnosno poresko upravnog akta fondu vrši se na adresu sedišta društva za upravljanje fondom upisanu u propisanom registru, odnosno na posebnu adresu za prijem pošte koja je registrovana kod Agencije za privredne registre i poreski akt smatra se dostavljenim kada se uruči odgovornom licu društva za upravljanje fondom, punomoćniku, odnosno poreskom punomoćniku društva za upravljanje fondom, kao i zaposlenom kod društva za upravljanje fondom. 

Dostavljanje se, u smislu ZPPPA, smatra urednim i kada lica iz st. 7˗9. ovog člana odbiju da prime poreski akt ili odbiju da potpišu prijem poreskog akta ako lice koje vrši dostavljanje o tome sačini službenu belešku. 

Poreskom obvezniku poreski akt se može dostaviti u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, kao i radi informisanja poreskog obveznika preko jedinstvenog elektronskog sandučića u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava. 

Poreski akt se može dostaviti u elektronskom obliku fizičkom licu koje poreske prijave podnosi u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave, u kom slučaju nije neophodna dodatna saglasnost fizičkog lica. Fizičkom licu koje poreske prijave, u skladu sa odredbama ZPPPA, podnosi u papirnom obliku, poreski akt se dostavlja u elektronskom obliku, ako se isti saglasi sa tim načinom dostavljanja. 

U slučaju dostavljanja poreskog akta u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave isti se smatra dostavljenim danom postavljanja na portal Poreske uprave. 

Poreski akt koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave može se dostaviti u elektronskom obliku preko jedinstvenog elektronskog sandučića kada se poreski obveznik registruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava, u kom slučaju nije neophodna dodatna saglasnost poreskog obveznika. 

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na dostavljanje poreskog akta drugom učesniku u poreskom postupku. 

Poreska uprava određuje način dostavljanja akata iz st. 1˗13. ovog člana. 

Postupanje sa elektronskim dokumentima obavlja se u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, odnosno zakonom kojim se uređuje elektronska uprava. 

Saglasno navedenom, poreski akt se dostavlja poreskom obvezniku slanjem preporučene pošiljke, obične pošiljke ili preko službenog lica poreskog organa, odnosno na adresu elektronske pošte poreskog obveznika, preko portala Poreske uprave, na način propisan ZPPPA, odnosno preko jedinstvenog elektronskog sandučića.  

Poreski akt smatra se dostavljenim poreskom obvezniku kada se uruči poreskom obvezniku, njegovom zakonskom zastupniku, njegovom punomoćniku, njegovom poreskom punomoćniku ili njegovom zastupniku po službenoj dužnosti. 

Ako se dostavljanje poreskog akta vrši slanjem preporučene pošiljke, poreski akt smatra se dostavljenim danom uručenja. Ako uručenje nije bilo moguće nakon prvobitnog slanja preporučene pošiljke, u slučaju ponovljenog slanja, poreski akt smatra se dostavljenim 15-og dana od dana predaje poreskog akta pošti, izuzev u slučaju kada se poreskom obvezniku poreski akt uruči pre isteka navedenog roka, u kom slučaju se poreski akt smatra dostavljenim danom kada je poreskom obvezniku isti uručen. 

U vezi sa dostavljanjem poreskog akta u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, isti se smatra dostavljenim danom postavljanja na portal Poreske uprave (član 36. stav 13. ZPPPA). 

Ukazujemo da se postupanje sa elektronskim dokumentima obavlja u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, odnosno zakonom kojim se uređuje elektronska uprava. 

Podeli:

Besplatna prijava