011-00-00685/2021-04 Dostavljanje poreskog akta slanjem preporučene pošiljke

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-00685/2021-04 od 11.12.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Dostavljanje poreskog akta slanjem preporučene pošiljke 

 

Odredbama člana 2a Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21 i 138/22, u daljem tekstu: ZPPPA) propisano je da se taj zakon primenjuje i na izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave koje te jedinice utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu u javnopravnom odnosu, kao i na sporedna poreska davanja po tim osnovama, uključujući i izvorne javne prihode koje jedinice lokalne samouprave utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu u postupcima u kojima donose poreske akte, poreske upravne akte, kao i druge akte u upravnom postupku. 

Kod utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda i sporednih poreskih davanja iz stava 1. ovog člana, izdavanja prekršajnog naloga, kao i kod podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za poreske prekršaje nadležnom prekršajnom sudu, nadležni organ jedinice lokalne samouprave ima prava i obaveze koje po ovom zakonu ima Poreska uprava, osim prava i obaveza koje se odnose na:
1) identifikaciju i registraciju poreskih obveznika;
2) procenu poreske osnovice metodom parifikacije i metodom unakrsne procene;
3) otkrivanje poreskih krivičnih dela;
4) brisana
4a) brisana
5) brisana
6) ostala prava i obaveze Poreske uprave sadržane u odredbama člana 160. tač. 9) i 12), čl. 161, 164. i 167˗171. ZPPPA. 

Odredbom člana 36. stav 3. ZPPPA propisano je da ako se dostavljanje poreskog akta vrši slanjem preporučene pošiljke, poreski akt smatra se dostavljenim danom uručenja, a ako uručenje nije bilo moguće, ponoviće se slanjem poreskog akta preporučenom pošiljkom, a poreski akt smatra se dostavljenim 15-og dana od dana predaje poreskog akta pošti, bez obzira da li je bilo moguće uručenje poreskom obvezniku. 

Saglasno navedenom, ako se dostavljanje poreskog akta vrši slanjem preporučene pošiljke, poreski akt smatra se dostavljenim danom uručenja. 

Ako uručenje nije bilo moguće nakon prvobitnog slanja preporučene pošiljke, u slučaju ponovljenog slanja, poreski akt smatra se dostavljenim 15-og dana od dana predaje poreskog akta pošti, izuzev u slučaju kada se poreskom obvezniku poreski akt uruči pre isteka navedenog roka, u kom slučaju se poreski akt smatra dostavljenim danom kada je poreskom obvezniku isti uručen. 

 

Podeli:

Besplatna prijava