011-00-00008/2023-04 Da li Srpska pravoslavna crkva, Arhiepiskopija beogradsko-karlovačka Srpske Pravoslavne Crkve, ima pravo na refakciju PDV za građevinske usluge i materijal koji se koriste za potrebe rekonstrukcije i restauracije Svetosavskog doma u Zemunu?

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-00008/2023-04 od 22.01.2024, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Da li Srpska pravoslavna crkva, Arhiepiskopija beogradsko-karlovačka Srpske Pravoslavne Crkve, ima pravo na refakciju PDV za građevinske usluge i materijal koji se koriste za potrebe rekonstrukcije i restauracije Svetosavskog doma u Zemunu?

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), pravo na refakciju PDV, na osnovu podnetog zahteva, imaju tradicionalne crkve i verske zajednice ˗ Srpska pravoslavna crkva, Islamska zajednica, Katolička crkva, Slovačka Evangelička crkva a.v, Jevrejska zajednica, Reformatorska hrišćanska crkva i Evangelistička hrišćanska crkva a.v. (u daljem tekstu: tradicionalne crkve i verske zajednice), za dobra koja im se isporučuju u Republici ili koja uvoze, kao i za usluge koje im se pružaju, a koji su neposredno povezani sa verskom delatnošću, pod uslovom da je promet dobara i usluga, odnosno uvoz dobara oporeziv, da je PDV za isporučena dobra, odnosno pružene usluge iskazan u računu, u skladu sa članom 42. ovog zakona, kao i da je račun plaćen od strane lica koje ima pravo na refakciju PDV u skladu sa Zakonom, odnosno da je PDV koji se duguje po osnovu uvoza dobara prethodno plaćen. 

Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22, 7/23, 15/23, 60/23, 96/23 i 116/23, u daljem tekstu: Pravilnik) bliže je uređeno šta se smatra dobrima i uslugama neposredno povezanim sa verskom delatnošću u smislu Zakona. S tim u vezi, navedenim dobrima i uslugama, između ostalog, smatraju se građevinske usluge i građevinski materijal koji se koriste za izgradnju, rekonstrukciju, konzervatorske i restauratorske radove i održavanje hramova i drugih zdanja povezanih sa misionarskom delatnošću tradicionalnih crkava i verskih zajednica, uključujući i materijal za izradu ikonostasa i ikonopisanje. 

Prema mišljenju Ministarstva pravde ˗ Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama broj: 011-00-3/2023-01 od 11. decembra 2023. godine, delatnosti koje će se obavljati u objektu Svetosavskog doma u Zemunu smatraju se misionarskom delatnošću. 

Saglasno navedenom, Srpska pravoslavna crkva, Arhiepiskopija beogradsko-karlovačka Srpske Pravoslavne Crkve, ima pravo na refakciju PDV za građevinske usluge i materijal koji se koriste za potrebe rekonstrukcije i restauracije Svetosavskog doma u Zemunu.  

 

*** 

 

Odredbom člana 55. Zakona propisano je da pravo na refakciju PDV, na osnovu podnetog zahteva, imaju tradicionalne crkve i verske zajednice ˗ Srpska pravoslavna crkva, Islamska zajednica, Katolička crkva, Slovačka Evangelička crkva a.v, Jevrejska zajednica, Reformatorska hrišćanska crkva i Evangelistička hrišćanska crkva a.v. (u daljem tekstu: tradicionalne crkve i verske zajednice), za dobra koja im se isporučuju u Republici ili koja uvoze, kao i za usluge koje im se pružaju, a koji su neposredno povezani sa verskom delatnošću, pod uslovom da je:
1) promet dobara i usluga, odnosno uvoz dobara oporeziv;
2) PDV za isporučena dobra, odnosno pružene usluge iskazan u računu, u skladu sa članom 42. ovog zakona, kao i da je račun plaćen od strane lica koje ima pravo na refakciju PDV u skladu sa ovim članom, odnosno da je PDV koji se duguje po osnovu uvoza dobara prethodno plaćen. 

Dobrima i uslugama neposredno povezanim sa verskom delatnošću u smislu člana 55. Zakona, a u skladu sa odredbama člana 274. tačka 8) Pravilnika, smatraju se građevinske usluge i građevinski materijal koji se koriste za izgradnju, rekonstrukciju, konzervatorske i restauratorske radove i održavanje hramova i drugih zdanja povezanih sa misionarskom delatnošću tradicionalnih crkava i verskih zajednica, uključujući i materijal za izradu ikonostasa i ikonopisanje. 

 

Podeli:

Besplatna prijava