000510333 2023 10520 004 001 011 004 Poreski tetman uvoza slike „Odmor bašibozuka“ autora Paje Jovanovića koja je kupljena na aukciji u aukcijskoj kući Sotheby’s

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000510333 2023 10520 004 001 011 004 od 15.01.2024, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Poreski tetman uvoza slikeOdmor bašibozukaautora Paje Jovanovića koja je kupljena na aukciji u aukcijskoj kući Sotheby’s 

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), na uvoz slike „Odmor bašibozuka“ autora Paje Jovanovića, koja je kupljena na aukciji u aukcijskoj kući Sotheby`s, PDV se obračunava i plaća po opštoj stopi PDV od 20%, s obzirom da Zakon ne sadrži osnov za ostvarivanje poreskog oslobođenja na uvoz predmetnog dobra. 

 

*** 

 

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Saglasno odredbi člana 7. Zakona, uvoz je svaki unos dobara u carinsko područje Republike. 

Prema odredbi člana 23. stav 1. Zakona, opšta stopa PDV za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara iznosi 20%. 

U skladu sa odredbama člana 26. Zakona, PDV se ne plaća na uvoz dobara:
1) čiji promet je u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 5), 10), 11) i 13)-16g) i članom 25. stav 1. tač. 1) i 2) i stav 2. tač. 5) i 10) ovog zakona oslobođen PDV;
1a) koja se uvoze na osnovu ugovora o donaciji, odnosno kao humanitarna pomoć u skladu sa zakonom kojim se uređuju donacije, odnosno humanitarna pomoć;
1b) koja su izvezena, a koja se u Republiku vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje proističu iz ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila izvezena;
1v) koja se, u okviru carinskog postupka, unose u slobodne carinske prodavnice;
1g) po osnovu zamene i popravke u garantnom roku;
1d) čija se isporuka vrši preko prenosne, transportne i distributivne mreže, i to: električne energije, prirodnog gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje;
2) koja se, u okviru carinskog postupka, privremeno uvoze i ponovo izvoze, kao i stavljaju u carinski postupak aktivnog oplemenjivanja;
3) koja se, u okviru carinskog postupka, privremeno izvoze i u nepromenjenom stanju ponovo uvoze;
4) za posebne namene, na osnovu odluke Vlade;
5) u okviru carinskog postupka, nad tranzitom robe;
6) za koja je, u okviru carinskog postupka, odobren postupak carinskog skladištenja;
7) za koja je u skladu sa članom 245. i članom 246. stav 1. tačka 6) Carinskog zakona („Službeni glasnik RS“, br. 95/18) propisano oslobođenje od carine, osim na uvoz motornih vozila. 

 

 

Podeli:

Besplatna prijava