000459433 2023 10520 004 000 011 004 Poreski tretman izdataka za nabavku dobara koja će se poklanjati u okviru Lojaliti programa koji obveznik PDV koji obavlja telekomunikacionu delatnost organizuje s ciljem nagrađivanja svojih korisnika ˗ fizičkih lica

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000459433 2023 10520 004 000 011 004 od 24.01.2024, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Poreski tretman izdataka za nabavku dobara koja će se poklanjati u okviru Lojaliti programa koji obveznik PDV koji obavlja telekomunikacionu delatnost organizuje s ciljem nagrađivanja svojih korisnika ˗ fizičkih lica 

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), prilikom poklanjanja dobara po osnovu čije nabavke obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza, iz razloga što se izdaci za njihovu nabavku smatraju izdacima za reprezentaciju u skladu sa Zakonom, ne postoji obaveza obračunavanja PDV, s obzirom na to da poklanjanje predmetnih dobara nije predmet oporezivanja PDV. 

Naime, prema navodima iz vašeg zahteva, obveznik PDV koji obavlja telekomunikacionu delatnost organizuje tzv. Lojaliti program s ciljem nagrađivanja svojih korisnika ˗ fizičkih lica. Lojaliti program biće realizovan u okviru veb aplikacije drugog lica i podrazumeva da će organizator na osnovu različitih kriterijuma (npr. vrste digitalnih servisa koje korisnik koristi, zaključenih ugovora o korišćenju TV paketa, paketa za telekomunikacionu uslugu sa ili bez mobilnog telefona, urednog plaćanja računa itd.) izvršiti klasifikaciju svojih korisnika i svakoj kategoriji korisnika dodeliti određeni broj bodova. Korisnici koji instaliraju veb aplikaciju, na kojoj će postojati lista raspoloživih dobara koja se poklanjaju, imaju mogućnost da iskoriste dodeljene bodove u cilju potencijalnog dobijanja poklona. Pored bodova dodeljenih od strane organizatora Lojaliti programa, korisnici će moći da ostvare znatno manji broj dodatnih bodova korišćenjem veb aplikacije, primera radi učestvovanjem u kvizu znanja. Ako postoji više korisnika koji su zainteresovani za isti poklon, tada će poklon dobiti korisnik koji iskoristi najveći broj bodova. Dobra koja će se poklanjati ne smatraju se poklonima manje vrednosti u smislu Zakona. Mogućnost korisnika da dobije poklon nije uslovljena korišćenjem sadržaja na veb aplikaciji niti bilo kakvom obavezom (protivčinidbom) korisnika prema organizatoru (npr. produženje postojećeg ugovora, zaključenje novog ugovora i dr.) ili trećem licu. 

Prema tome, s obzirom na to da se izdaci za nabavku dobara koja će se poklanjati u okviru navedenog Lojaliti programa smatraju izdacima za reprezentaciju u smislu Zakona, što znači da po osnovu nabavke tih dobara obveznik PDV ˗ organizator nema pravo na odbitak prethodnog poreza, poklanjanje predmetnih dobara fizičkim licima (a da za to ne postoji pravna obaveza) smatra se aktivnošću koja nije predmet oporezivanja PDV. 

 

*** 

 

Saglasno odredbama člana 3. Zakona, predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Promet dobara, u smislu ovog zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno (član 4. stav 1. Zakona). 

Prema odredbi člana 4. stav 4. tačka 2) Zakona, sa prometom dobara uz naknadu izjednačava se svaki drugi promet dobara bez naknade. 

Uzimanje dobara, odnosno svaki drugi promet dobara iz stava 4. ovog člana smatra se prometom dobara uz naknadu pod uslovom da se PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa na ta dobra ili njihove sastavne delove može odbiti u potpunosti ili srazmerno, nezavisno od toga da li je ostvareno pravo na odbitak prethodnog poreza (član 4. stav 5. Zakona). 

Odredbom člana 9. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22, 7/23, 15/23, 60/23, 96/23 i 116/23) propisano je da se svakim drugim prometom dobara bez naknade, u smislu člana 4. stav 4. tačka 2) Zakona, smatra svako drugo raspolaganje dobrima bez naknade, osim besplatnog davanja kataloga, brošura, lifleta, flajera i sličnih dobara namenjenih informisanju kupaca ili potencijalnih kupaca o obavljanju delatnosti obveznika PDV. 

Odredbom člana 29. stav 1. Zakona propisano je da obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu:
1) nabavke, proizvodnje i uvoza putničkih automobila, motocikala, motocikala sa bočnim sedištem, tricikala, četvorocikala, jahti, čamaca i vazduhoplova, objekata za smeštaj tih dobara, rezervnih delova, goriva i potrošnog materijala za njihove potrebe, iznajmljivanja, održavanja, popravki i drugih usluga, koje su povezane sa korišćenjem ovih prevoznih sredstava, kao i dobara i usluga koji su povezani sa korišćenjem objekata za smeštaj tih dobara;
2) izdataka za reprezentaciju obveznika;
3) izdataka za prevoz zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica za dolazak na posao, odnosno odlazak s posla, kao i izdataka za ishranu, uključujući i piće, zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica, osim izdataka za ishranu, uključujući i piće, tih lica u ugostiteljskim objektima obveznika kada obveznik po tom osnovu naplaćuje naknadu. 

Izdacima za reprezentaciju iz stava 1. tačka 2) ovog člana smatraju se izdaci za ugostiteljske usluge, pokloni, osim poklona manje vrednosti, izdaci za odmor, sport, razonodu i drugi izdaci učinjeni u korist poslovnih partnera, potencijalnih poslovnih partnera, predstavnika poslovnih partnera i drugih fizičkih lica, a da za to ne postoji pravna obaveza (član 29. stav 3. Zakona). 

 

 

Podeli:

Besplatna prijava