000417867 2023 10520 004 000 440 006 Poreski tretman prometa dobara i usluga koji se u okviru realizacije projekta „Reforma lokalnih finansija u Srbiji III“ finansiranog donatorskim sredstvima Švajcarske konfederacije preko Švajcarskog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO), u skladu sa Sporazumom između Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarske Konfederacije o tehničkoj i finansijskoj saradnji („Službeni list SCG ˗ Međunarodni ugovori“, br. 6/03), vrši članu konzorcijuma ˗ obvezniku PDV sa sedištem u Republici Srbiji kao implementarnom partneru

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000417867 2023 10520 004 000 440 006 od 05.02.2024, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Poreski tretman prometa dobara i usluga koji se u okviru realizacije projekta „Reforma lokalnih finansija u Srbiji III“ finansiranog donatorskim sredstvima Švajcarske konfederacije preko Švajcarskog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO), u skladu sa Sporazumom između Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarske Konfederacije o tehničkoj i finansijskoj saradnji („Službeni list SCG ˗ Međunarodni ugovori“, br. 6/03), vrši članu konzorcijuma ˗ obvezniku PDV sa sedištem u Republici Srbiji kao implementarnom partneru 

 

Članom 24. stav 1. tačka 16a) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon) propisano je poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, tj. da se PDV ne plaća na promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora, odnosno Republikom, ako je tim ugovorom predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza, u delu koji se finansira dobijenim novčanim sredstvima osim ako ratifikovanim međunarodnim ugovorom nije drukčije predviđeno. 

Procedura za ostvarivanje poreskog oslobođenja propisana je Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22, 7/23, 15/23, 60/23, 96/23 i 116/23, u daljem tekstu: Pravilnik). 

U skladu sa navedenim, na promet dobara i usluga koji se, u okviru realizacije projekta „Reforma lokalnih finansija u Srbiji III“ finansiranog donatorskim sredstvima Švajcarske konfederacije preko Švajcarskog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO) u skladu sa Sporazumom između Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarske Konfederacije o tehničkoj i finansijskoj saradnji („Službeni list SCG ˗ Međunarodni ugovori“, br. 6/03, u daljem tekstu: Sporazum), vrši članu konzorcijuma ˗ obvezniku PDV sa sedištem u Republici Srbiji kao implementarnom partneru (konkretno privredno društvo opredeljeno je kao implementarni partner u skladu sa vašim dopisom od 12.12.2023. godine), PDV se ne obračunava i ne plaća, imajući u vidu da je u članu 5. stav 5.2 tač. a) i b) Sporazuma predviđeno izuzeće od plaćanja poreza za svu opremu, usluge, vozila i materijal dobijene od Švajcarske vlade u okviru ovog Sporazuma, kao i za njihov privremeni ili trajni uvoz. Napominjemo, procedura za ostvarivanje poreskog oslobođenja uređena je Pravilnikom. 

 

*** 

 

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.  

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona). 

Odredbom člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona propisano je da se PDV ne plaća na promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora, odnosno Republikom, ako je tim ugovorom predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza, u delu koji se finansira dobijenim novčanim sredstvima osim ako ratifikovanim međunarodnim ugovorom nije drukčije predviđeno. 

Prema odredbi člana 112. stav 1. Pravilnika, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 16a) Zakona, za promet dobara i usluga, koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa državnom zajednicom Srbija i Crna Gora ili sa Republikom Srbijom, pod uslovom da je tim ugovorima predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza, obveznik može da ostvari ako promet dobara i usluga neposredno vrši:
1) licu sa kojim je zaključen ugovor o donaciji, odnosno licu koje je angažovano za sprovođenje određenog projekta na teritoriji Republike Srbije od strane lica sa kojim je zaključen ugovor o donaciji (u daljem tekstu: implementarni partner);
2) licu koje je angažovano za sprovođenje određenog projekta na teritoriji Republike Srbije od strane implementarnog partnera (u daljem tekstu: podimplementarni partner);
3) korisniku novčanih sredstava koja su predmet ugovora o donaciji, ako su ta sredstva, od strane davaoca donacije ili implementarnog partnera, neposredno data korisniku za finansiranje određenog projekta u Republici Srbiji, kao i korisniku dobara ili usluga koji su predmet ugovora o donaciji, nezavisno od toga da li je ta dobra ili usluge platio davalac donacije ili drugo lice;
4) stranom licu koje u Republici Srbiji nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu (u daljem tekstu: strano lice), a koje vrši promet dobara i usluga korisniku novčanih sredstva, odnosno korisniku dobara i usluga iz tačke 3) ovog stava (u daljem tekstu: korisnik donacije), u okviru projekta koji je predmet donacije;
5) u svojstvu implementarnog partnera iz tačke 1) ovog stava, odnosno u svojstvu korisnika novčanih sredstava iz tačke 3) ovog stava korisniku dobara i usluga, u slučaju kada plaćanje za ta dobra i usluge nije neposredno izvršio davalac donacije niti korisnik dobara i usluga. 

Republički organ čiji je funkcioner u ime Republike Srbije zaključio ugovor o donaciji dostavlja Centrali kopiju zaključenog ugovora o donaciji i podatak o iznosu sredstava koji je predmet ugovora o donaciji (stav 3. istog člana Pravilnika). 

Implementarni partner dostavlja Poreskoj upravi dokaz da je u svojstvu implementarnog partnera angažovan od strane davaoca donacije, spisak podimplementarnih partnera, spisak korisnika donacije i ugovore zaključene sa podimplementarnim partnerima, odnosno korisnicima donacije (član 112. stav 4. Pravilnika). 

Korisnik donacije dostavlja Poreskoj upravi dokaz kojim se potvrđuje da su novčana sredstva koja su predmet ugovora o donaciji neposredno data korisniku od strane davaoca donacije, odnosno dokaz kojim se potvrđuje da će se dobra ili usluge platiti iz sredstava donacije, odnosno delom iz sredstava donacije, a delom iz drugih sredstava, ako je takvo finansiranje predviđeno ratifikovanim međunarodnim ugovorom, spisak stranih lica sa kojima ima zaključene ugovore o prometu dobara i usluga za realizaciju projekta koji je predmet donacije, kao i te ugovore (član 112. stav 5. Pravilnika). 

Prema članu 112. stav 10. Pravilnika, dokumentacija iz st. 3, 6, 7. i 8. ovog člana dostavlja se u papirnom ili elektronskom obliku, a dokumentacija iz st. 4, 5. i 9. ovog člana u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. 

Saglasno odredbi člana 113. stav 1. Pravilnika, poresko oslobođenje iz člana 112. stav 1. tač. 1) i 2) ovog pravilnika obveznik PDV koji vrši promet, odnosno implementarni partner ili podimplementarni partner koji je za taj promet poreski dužnik u skladu sa Zakonom može da ostvari ako poseduje dokument kojim se potvrđuje da je promet dobara i usluga prema ugovoru o donaciji oslobođen poreza (u daljem tekstu: potvrda o poreskom oslobođenju za donacije), koji popunjava, potpisuje, overava i izdaje ovlašćeno lice implementarnog, odnosno podimplementarnog partnera, i koji dostavlja Poreskoj upravi na overu. 

Odgovorno lice implementarnog, odnosno podimplementarnog partnera dužno je da, pre izdavanja prve potvrde o poreskom oslobođenju za donacije, Poreskoj upravi dostavi podatke o licima ovlašćenim za izdavanje potvrda o poreskom oslobođenju za donacije, kao i obaveštenje o promenama lica kojima je dato ovo ovlašćenje, u roku od 15 dana od dana nastanka promene (član 113. stav 2. Pravilnika). 

Saglasno stavu 3. istog člana Pravilnika, potvrda o poreskom oslobođenju za donacije iz stava 1. ovog člana sadrži:
1) naziv, adresu i PIB implementarnog, odnosno podimplementarnog partnera;
2) broj i datum potvrde;
3) naziv i broj ugovora o donaciji ako je ugovor zaveden pod određenim brojem, kao i naziv i vrednost projekta;
4) naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga uz poresko oslobođenje ako je obveznik PDV poreski dužnik za taj promet;
5) naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet dobara i usluga, kao i napomenu da je implementarni, odnosno podimplementarni partner poreski dužnik u skladu sa Zakonom za taj promet dobara i usluga;
6) vrednost prometa dobara i usluga po predračunu, odnosno iznos novčanih sredstava koja će biti avansno uplaćena;
7) potpis ovlašćenog lica implementarnog, odnosno podimplementarnog partnera;
8) broj i datum overe od strane Poreske uprave. 

Poreska uprava proverava ispunjenost uslova za ostvarivanje poreskog oslobođenja i ako su ti uslovi ispunjeni overava potvrdu o poreskom oslobođenju za donacije i dostavlja je implementarnom, odnosno podimplementarnom partneru (član 113. stav 4. Pravilnika). 

Implementarni, odnosno podimplementarni partner dostavlja obvezniku overenu potvrdu iz stava 4. ovog člana (stav 5. istog člana Pravilnika). 

Odredbom člana 113. stav 6. Pravilnika propisano je da se dokumentacija iz st. 1. i 2. ovog člana dostavlja u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, potvrda iz stava 4. ovog člana u elektronskom obliku, a potvrda iz stava 5. ovog člana u papirnom ili elektronskom obliku. 

Podeli:

Besplatna prijava