000381760 2023 10520 004 001 011 004 Iskazivanje podatka koji se odnosi na iznos osnovice za obračunavanje PDV za uvoz dobara stavljenih u slobodan promet

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000381760 2023 10520 004 001 011 004 od 17.01.2024, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Iskazivanje podatka koji se odnosi na iznos osnovice za obračunavanje PDV za uvoz dobara stavljenih u slobodan promet 

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. Uvoz je svaki unos dobara u carinsko područje Republike.  

Na uvoz dobara PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom. Osnovicu za obračunavanje PDV čini vrednost uvezenih dobara utvrđena u skladu sa carinskim propisima, u koju se uračunavaju i akciza, carina i druge uvozne dažbine, ostali javni prihodi, osim PDV, kao i svi sporedni troškovi koji su nastali do prvog odredišta u Republici Srbiji određenog Zakonom. Organ nadležan za obračun i naplatu PDV pri uvozu dobara je carinski organ koji sprovodi carinski postupak. 

Pored toga, kada je reč o podatku koji se odnosi na iznos osnovice za obračunavanje PDV za uvoz dobara stavljenih u slobodan promet, ukazujemo da se taj podatak iskazuje u delu 6. Obrasca POPDV, u odgovarajućem polju, isključivo na osnovu dokumenta Uprave carina. 

 

*** 

 

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Saglasno odredbi člana 7. Zakona, uvoz je svaki unos dobara u carinsko područje Republike. 

U skladu sa odredbom člana 15a Zakona, vreme uvoza dobara nastaje danom kada je dobro uneto u carinsko područje Republike. 

Saglasno odredbama člana 16. Zakona, poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji:
1) promet dobara i usluga;
2) naplata, odnosno plaćanje ako je naknada ili deo naknade naplaćen, odnosno plaćen u novcu pre prometa dobara i usluga;
2a) izdavanje računa kod usluga iz člana 5. stav 3. tačka 1) ovog zakona, usluga neposredno povezanih sa tim uslugama, kao i usluga tehničke podrške prilikom korišćenja softvera, hardvera i druge opreme na određeni vremenski period;
3) nastanak obaveze plaćanja carinskog duga, kod uvoza dobara, a ako te obaveza nema, danom u kojem bi nastala obaveza plaćanja tog duga. 

Prema odredbi člana 19. stav 1. Zakona, osnovica kod uvoza dobara je vrednost uvezenog dobra utvrđena po carinskim propisima. 

Odredbom stava 2. istog člana Zakona propisano je da se u osnovicu iz stava 1. ovog člana uračunava i:
1) akciza, carina i druge uvozne dažbine, kao i ostali javni prihodi, osim PDV;
2) svi sporedni troškovi koji su nastali do prvog odredišta u Republici. 

Prvim odredištem, u smislu stava 2. tačka 2) ovog člana, smatra se mesto koje je naznačeno u otpremnici ili drugom prevoznom dokumentu, a ako nije naznačeno, mesto prvog pretovara dobara u Republici (član 19. stav 3. Zakona). 

Prema odredbi člana 46. stav 1. Zakona, obveznik je dužan da, radi pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, vodi evidenciju koja obezbeđuje vršenje kontrole, kao i da za svaki poreski period sačini pregled obračuna PDV. 

Prema odredbi člana 209. stav 1. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22, 7/23, 15/23, 60/23, 96/23 i 116/23, u daljem tekstu: Pravilnik), obveznik PDV je dužan da, saglasno članu 46. stav 1. Zakona, radi pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, vodi evidenciju na način koji omogućava kontrolu obračunavanja i plaćanja PDV u svakom poreskom periodu. 

Odredbom člana 212. stav 1. tačka 6) Pravilnika propisano je da u opštoj evidenciji obveznik PDV evidentira podatke iz člana 209. ovog pravilnika, a koji se odnose na uvoz dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima. 

Saglasno odredbi člana 247. stav 1. Pravilnika, u delu 6. Obrasca POPDV ˗ Uvoz dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima, iskazuju se podaci o uvozu dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima. 

U skladu sa odredbama člana 247. stav 3. Pravilnika, u delu 6.2 ˗ Uvoz dobara na koji se plaća PDV iskazuju se podaci, i to:
1) u polje 6.2.1 ˗ Osnovica za uvoz dobara, unose se podaci o iznosu osnovice za obračunavanje PDV za uvoz dobara;
2) u polje 6.2.2 ˗ Povećanje osnovice za uvoz dobara, unose se podaci o iznosu za koji je povećana osnovica za obračunavanje PDV pri uvozu dobara;
3) u polje 6.2.3 – Smanjenje osnovice za uvoz dobara, unose se podaci o iznosu za koji je smanjena osnovica za obračunavanje PDV pri uvozu dobara;
4) u delu 6.3 ˗ Ukupna vrednost, odnosno osnovica za uvoz dobara (6.1 + 6.2.1 + 6.2.2 + 6.23), automatski se unosi podatak o iznosu ukupne vrednosti, odnosno osnovice za uvoz dobara;
5) u delu 6.4 ˗ Ukupan PDV plaćen pri uvozu dobara, a koji se može odbiti kao prethodni porez, unosi se podatak o iznosu ukupno plaćenog PDV pri uvozu dobara, uključujući i PDV plaćen po osnovu povećanja osnovice za uvoz dobara, a koji se može odbiti kao prethodni porez. 

Saglasno odredbi člana 58. Zakona, na PDV pri uvozu dobara primenjuju se carinski propisi, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. 

U skladu sa odredbom člana 59. Zakona, za obračun i naplatu PDV pri uvozu dobara nadležan je carinski organ koji sprovodi carinski postupak, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. 

Podeli:

Besplatna prijava