000368021 2023 10520 004 000 011 005 Da li Agencija za privredne registre može izvršiti brisanje iz registra privrednih subjekata bez potvrde o brisanju iz evidencije za PDV u slučaju brisanja privrednog društva iz razloga statusne promene pripajanja kod koje privredno društvo prestaje da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije?

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000368021 2023 10520 004 000 011 005 од 01.02.2024, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Da li Agencija za privredne registre može izvršiti brisanje iz registra privrednih subjekata bez potvrde o brisanju iz evidencije za PDV u slučaju brisanja privrednog društva iz razloga statusne promene pripajanja kod koje privredno društvo prestaje da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije? 

 

U skladu sa članom 38a stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), pre brisanja iz registra privrednih subjekata, odnosno drugog registra u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: registar) kod organa nadležnog za vođenje registra, obveznik PDV koji prestaje da obavlja delatnost dužan je da, najkasnije u roku od 15 dana pre podnošenja zahteva za brisanje iz registra, nadležnom poreskom organu podnese zahtev za brisanje iz evidencije obveznika za PDV. Odredbom člana 265. stav 1. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22, 7/23, 15/23, 60/23, 96/23 i 116/23, u daljem tekstu: Pravilnik) propisano je da obveznik iz člana 38a st. 1. i 2. Zakona podnosi Poreskoj upravi zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV u kalendarskom mesecu u kojem je prestao da obavlja PDV aktivnost u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Navedeni zahtev obavezno sadrži podatak o datumu prestanka obavljanja PDV aktivnosti (stav 3. člana 38a Zakona). Prema st. 4. i 5. istog člana Zakona, nadležni poreski organ sprovodi postupak i izdaje potvrdu o brisanju iz evidencije za PDV, pri čemu organ nadležan za vođenje registra ne može izvršiti brisanje obveznika iz registra bez potvrde o brisanju iz evidencije za PDV. 

Međutim, u slučaju brisanja privrednog društva iz registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre iz razloga statusne promene pripajanja kod koje privredno društvo prestaje da postoji bez sprovođenja postupka likvidacije u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, mišljenja smo da Agencija za privredne registre može izvršiti brisanje iz registra privrednih subjekata bez potvrde o brisanju iz evidencije za PDV. 

 

*** 

 

Odredbom člana 38a stav 1. Zakona propisano je da na zahtev obveznika koji u prethodnih 12 meseci nije ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara, uključujući i obveznika iz člana 33. stav 5. i člana 34. stav 8. ovog zakona, za prestanak obaveze plaćanja PDV, nadležni poreski organ sprovodi postupak i izdaje potvrdu o brisanju iz evidencije za PDV. 

Pre brisanja iz registra privrednih subjekata, odnosno drugog registra u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: registar) kod organa nadležnog za vođenje registra, obveznik PDV koji prestaje da obavlja delatnost dužan je da, najkasnije u roku od 15 dana pre podnošenja zahteva za brisanje iz registra, nadležnom poreskom organu podnese zahtev za brisanje iz evidencije obveznika za PDV (stav 2. istog člana Zakona). 

Zahtev za brisanje iz evidencije za PDV iz st. 1. i 2. ovog člana obavezno sadrži podatak o datumu prestanka obavljanja PDV aktivnosti (stav 3. istog člana Zakona). 

Nadležni poreski organ sprovodi postupak i izdaje potvrdu o brisanju iz evidencije za PDV (stav 4. istog člana Zakona). 

Organ nadležan za vođenje registra ne može izvršiti brisanje obveznika iz registra bez potvrde iz stava 4. ovog člana (stav 5. istog člana Zakona). 

Odredbom člana 38a stav 6. Zakona propisano je da potvrda iz člana 38. stav 3. i stav 4. ovog člana sadrži sledeće podatke:
1) naziv, odnosno ime i prezime i adresu obveznika;
2) datum izdavanja potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV, odnosno brisanju iz evidencije za PDV;
3) PIB;
4) datum otpočinjanja PDV aktivnosti i evidentiranja za PDV, odnosno datum brisanja iz evidencije za PDV. 

Prema odredbi člana 38a stav 7. Zakona, nadležni poreski organ vodi evidenciju o svim obveznicima PDV kojima su izdate potvrde iz stava 5. ovog člana. 

Podeli:

Besplatna prijava