000356875 2023 10520 004 000 011 004 Ko može da ostvari poresko oslobođenje za uvoz teretnog broda – potisnice?

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000356875 2023 10520 004 000 011 004 od 18.01.2024, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Ko može da ostvari poresko oslobođenje za uvoz teretnog broda potisnice? 

 

U skladu sa članom 24. stav 1. tačka 13) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), PDV se ne plaća na isporuke brodova, servisiranje, popravke, održavanje i iznajmljivanje brodova, koji se pretežno koriste uz naknadu u međunarodnom rečnom saobraćaju, kao i isporuke, iznajmljivanje, popravke i održavanje dobara namenjenih opremanju tih brodova. Prema članu 26. tačka 1) Zakona, PDV se ne plaća, između ostalog, na uvoz dobara čiji je promet u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 13) Zakona oslobođen PDV. 

Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja iz člana 24. stav 1. tačka 13) Zakona bliže su uređeni Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22, 7/23, 15/23, 60/23, 96/23 i 116/23, u daljem tekstu: Pravilnik). Naime, u skladu sa članom 105. stav 1. Pravilnika, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 13) i 14) Zakona može da ostvari obveznik PDV, odnosno drugi poreski dužnik u skladu sa Zakonom za isporuke brodova, servisiranje, popravke, održavanje i iznajmljivanje brodova, za isporuke, iznajmljivanje, popravke i održavanje dobara namenjenih opremanju tih brodova i za promet dobara i usluga za potrebe domaćih brodova koji se pretežno koriste uz naknadu u međunarodnom rečnom saobraćaju, kao i za potrebe stranih brodova koje koriste nerezidentna preduzeća, ako poseduje:
1) dokument o prometu dobara i usluga (ugovor, račun i dr.) izvršenom licu koje navedena dobra i usluge koristi za pružanje usluga međunarodnog prevoza u rečnom saobraćaju;
2) izjavu vlasnika domaćeg broda da se taj brod koristi, uz naknadu, pretežno u međunarodnom rečnom saobraćaju, odnosno izjavu kupca broda da će se taj brod koristiti, uz naknadu, pretežno u međunarodnom rečnom saobraćaju. 

Domaći brodovi koriste se pretežno u međunarodnom rečnom saobraćaju ako u šest meseci koji prethode poreskom periodu, odnosno u šest meseci nakon poreskog perioda, za koji se podnosi poreska prijava, od ukupnog broja plovidbi u tom periodu ostvare ili će ostvariti više od 80% plovidbi u međunarodnom rečnom saobraćaju. 

U skladu sa Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“, br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – dr. zakon, 92/16, 104/16 – dr. zakon, 113/17 – dr. zakon, 41/18, 95/18 – dr. zakon, 37/19 – dr. zakon, 9/20 i 52/21), potisnica je teretni brod bez sopstvenog pogona i bez sopstvenog kormilarskog uređaja. Takođe, prema Zakonu o trgovačkom brodarstvu („Službeni glasnik RS“, br. 96/15 i 113/17 ˗ dr. zakon), potisnica je teretni brod unutrašnje plovidbe bez sopstvenog pogona i bez sopstvenog kormilarskog uređaja koji je izgrađen i opremljen tako da se kreće potiskivanjem. 

Prema tome, poresko oslobođenje za uvoz teretnog broda (u konkretnom slučaju potisnice) može da ostvari obveznik PDV koji će predmetno dobro pretežno koristiti uz naknadu u međunarodnom rečnom saobraćaju (ako su ispunjeni propisani uslovi) i koji je u jedinstvenoj carinskoj ispravi za stavljanje robe u slobodan promet naveden kao primalac dobra koje se uvozi, u skladu sa carinskim propisima. 

 

*** 

 

Saglasno odredbama člana 3. Zakona, predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Promet dobara, u smislu ovog zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno (član 4. stav 1. Zakona). 

Saglasno odredbi člana 7. Zakona, uvoz je svaki unos dobara u carinsko područje Republike. 

Odredbom člana 24. stav 1. tačka 13) Zakona propisano je poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, tj. da se PDV ne plaća na isporuke brodova, servisiranje, popravke, održavanje i iznajmljivanje brodova, koji se pretežno koriste uz naknadu u međunarodnom rečnom saobraćaju, kao i isporuke, iznajmljivanje, popravke i održavanje dobara namenjenih opremanju tih brodova. 

Saglasno odredbi člana 26. tačka 1) Zakona, PDV se ne plaća na uvoz dobara čiji je promet u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 5), 10), 11) i 13)˗16g) i članom 25. stav 1. tač. 1) i 2) i stav 2. tač. 5) i 10) ovog zakona oslobođen PDV. 

Odredbama člana 105. Pravilnika propisano je da poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 13) i 14) Zakona, obveznik PDV, odnosno drugi poreski dužnik u skladu sa Zakonom može da ostvari za isporuke brodova, servisiranje, popravke, održavanje i iznajmljivanje brodova, za isporuke, iznajmljivanje, popravke i održavanje dobara namenjenih opremanju tih brodova i za promet dobara i usluga za potrebe domaćih brodova koji se pretežno koriste uz naknadu u međunarodnom rečnom saobraćaju, kao i za potrebe stranih brodova koje koriste nerezidentna preduzeća, ako poseduje:
1) dokument o prometu dobara i usluga (ugovor, račun i dr.) izvršenom licu koje navedena dobra i usluge koristi za pružanje usluga međunarodnog prevoza u rečnom saobraćaju;
2) izjavu vlasnika domaćeg broda da se taj brod koristi, uz naknadu, pretežno u međunarodnom rečnom saobraćaju, odnosno izjavu kupca broda da će se taj brod koristiti, uz naknadu, pretežno u međunarodnom rečnom saobraćaju. 

Domaći brodovi iz stava 1. ovog člana koriste se pretežno u međunarodnom rečnom saobraćaju ako u šest meseci koji prethode poreskom periodu, odnosno u šest meseci nakon poreskog perioda, za koji se podnosi poreska prijava, od ukupnog broja plovidbi u tom periodu ostvare ili će ostvariti više od 80% plovidbi u međunarodnom rečnom saobraćaju (stav 2. istog člana Pravilnika). 

Podeli:

Besplatna prijava