000303837 2023 10520 004 000 011 004 Da li se usluge risk menadžera, izveštavanja o blokiranim karticama, omogućavanja pristupa veb servisu za detalje o transakcijama i reklamacijama, upravljanja softverom za obradu fajlova, usluge projekt menadžera i usluge odobravanja autorizacije umesto banke izdavaoca, smatraju uslugama iz člana 25. stav 1. tačka 5) Zakona o PDV?

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000303837 2023 10520 004 000 011 004 od 27.11.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Da li se usluge risk menadžera, izveštavanja o blokiranim karticama, omogućavanja pristupa veb servisu za detalje o transakcijama i reklamacijama, upravljanja softverom za obradu fajlova, usluge projekt menadžera i usluge odobravanja autorizacije umesto banke izdavaoca, smatraju uslugama iz člana 25. stav 1. tačka 5) Zakona o PDV? 

 

U skladu sa članom 25. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza propisano je za promet usluga poslovanja i posredovanja u poslovanju depozitima, tekućim i žiro računima, nalozima za plaćanje, kao i platnim prometom i doznakama. S tim u vezi, na promet usluga autorizacije platnih kartica, kliringa i saldiranja u platnom prometu primenjuje se navedeno poresko oslobođenje. 

Kada je reč o uslugama risk menadžera, izveštavanja o blokiranim karticama, omogućavanja pristupa veb servisu za detalje o transakcijama i reklamacijama, upravljanja softverom za obradu fajlova, uslugama projekt menadžera i uslugama odobravanja autorizacije umesto banke izdavaoca, a uzimajući u obzir mišljenje Narodne banke Srbije K.G. br. 2865/2/23 od 24.11.2023. godine, navedene usluge ˗ usluge risk menadžera, izveštavanja o blokiranim karticama, omogućavanja pristupa veb servisu za detalje o transakcijama i reklamacijama, upravljanja softverom za obradu fajlova i usluge projekt menadžera ne smatraju se uslugama iz člana 25. stav 1. tačka 5) Zakona (što znači da se na promet tih usluga PDV obračunava i plaća u skladu sa Zakonom), dok se na promet usluga odobravanja autorizacije umesto banke izdavaoca primenjuje poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza. 

 

*** 

 

Prema odredbama člana 3. Zakona, predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Promet dobara, u smislu ovog zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno (član 4. stav 1. Zakona). 

Saglasno odredbi člana 5. stav 1. Zakona, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona. 

Prema odredbi člana 23. stav 1. Zakona, opšta stopa PDV za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara iznosi 20%. 

Odredbom člana 25. stav 1. tačka 5) Zakona propisano je da se PDV ne plaća u prometu novca i kapitala, i to kod poslovanja i posredovanja u poslovanju depozitima, tekućim i žiro računima, nalozima za plaćanje, kao i platnim prometom i doznakama. 

 

Podeli:

Besplatna prijava