000218374 2023 10520 004 000 011 001 Da li obveznik može da podnese izmenjenu poresku prijavu za porez na dodatu vrednost u slučaju kada je pokrenut i okončan postupak poreske kontrole za poreski period u kome je prvobitna poreska prijava i podneta?

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000218374 2023 10520 004 000 011 001 od 14.12.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Da li obveznik može da podnese izmenjenu poresku prijavu za porez na dodatu vrednost u slučaju kada je pokrenut i okončan postupak poreske kontrole za poreski period u kome je prvobitna poreska prijava i podneta? 

 

Odredbom člana 2. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21 i 138/22, u daljem tekstu: ZPPPA) propisano je da se taj zakon primenjuje na sve javne prihode koje naplaćuje Poreska uprava, ako drugim poreskim zakonom nije drukčije uređeno (u daljem tekstu: porez). 

Odredbama člana 3. ZPPPA propisano je da ako je drugim zakonom pitanje iz oblasti koju uređuje ovaj zakon uređeno na drukčiji način, primenjuju se odredbe ovog zakona. 

Ako ovim zakonom nije drukčije propisano, poreski postupak se sprovodi po načelima i u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, odnosno u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje inspekcijski nadzor. 

Odredbama člana 40. ZPPPA propisano je da ako poreski obveznik ustanovi da poreska prijava, koju je podneo Poreskoj upravi, sadrži grešku koja za posledicu ima pogrešno utvrđenu visinu poreske obaveze, odnosno propust druge vrste, dužan je da odmah, a najkasnije do isteka roka zastarelosti, podnese poresku prijavu u kojoj su greška ili propust otklonjeni (u daljem tekstu: izmenjena poreska prijava). 

Prvobitno podneta poreska prijava ne vraća se poreskom obvezniku. 

Podnetu poresku prijavu poreski obveznik može da izmeni najviše dva puta podnošenjem izmenjene poreske prijave. 

Pod uslovom iz st. 1. i 3. ovog člana, smatraće se da greškom ili propustom u prvobitnoj poreskoj prijavi iz stava 2. ovog člana nije učinjeno krivično delo ili prekršaj iz ovog zakona. 

Izuzetno od st. 1. i 3. ovog člana, poreski obveznik ne može podneti izmenjenu poresku prijavu posle pokretanja postupka poreske kontrole za kontrolisani poreski period, odnosno nakon donošenja rešenja o utvrđivanju poreza iz člana 54. stav 2. tačka 2) podtačka (2) ZPPPA, kao i nakon pokretanja radnji poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela. 

Poreski obveznik ne može podneti izmenjenu poresku prijavu za porez na dodatu vrednost, za poreski period za koji je podneo poresku prijavu, u kome se vrši promena opredeljenja za povraćaj, bez obzira na visinu iznosa za povraćaj. 

Odredbom člana 123. stav 1. ZPPPA propisano je da je poreska kontrola postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze, kao i postupak provere tačnosti, potpunosti i usklađenosti sa zakonom, odnosno drugim propisima, podataka iskazanih u poreskoj prijavi, poreskom bilansu, računovodstvenim izveštajima i drugim evidencijama poreskog obveznika koji vrši Poreska uprava, u skladu sa ZPPPA. 

Saglasno navedenom, poreski obveznik ne može da podnese izmenjenu poresku prijavu za porez na dodatu vrednost, imajući u vidu da je pokrenut i okončan postupak poreske kontrole za poreski period u kome je prvobitna poreska prijava i podneta. 

 

 

Podeli:

Besplatna prijava