000182804 2024 10520 004 000 011 004 Porski tretman prometa i uvoza dobra koje ima SIP zapis i međunarodni knjižni broj ISBN kao njegov sastavni deo – dobra nazvanog Moj zabavni kofer za putovanje u kojem je knjiga sa aktivnostima, bojanka, flomasteri, bedž, igra pamćenja, tabla pišibriši i markeri

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000182804 2024 10520 004 000 011 004 od 23.02.2024, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Porski tretman prometa i uvoza dobra koje ima SIP zapis i međunarodni knjižni broj ISBN kao njegov sastavni deo – dobra nazvanog Moj zabavni kofer za putovanje u kojem je knjiga sa aktivnostima, bojanka, flomasteri, bedž, igra pamćenja, tabla pišibriši i markeri 

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), na promet i uvoz monografskih publikacija PDV se obračunava po posebnoj stopi PDV od 10%. Obračunati PDV plaća se u skladu sa Zakonom. 

Monografskim publikacijama za čiji je promet, odnosno uvoz propisano oporezivanje po poreskoj stopi od 10% smatraju se publikacije u tekstualnoj ili ilustrativnoj formi na štampanom ili elektronskom mediju, u jednom ili više delova, čije je izdavanje unapred utvrđeno i ograničeno, a koje imaju CIP zapis (Cataloguing In Publication), uključujući međunarodni knjižni broj ISBN (1nternational Standard Vook Number) kao njegov sastavni deo. 

Međutim, na promet i uvoz dobra koje ima SIP zapis (Cataloguing In Publication) i međunarodni knjižni broj ISBN (International Standard Vook Number) kao njegov sastavni deo, u konkretnom slučaju dobra nazvanog Moj zabavni kofer za putovanje u kojem je knjiga sa aktivnostima, bojanka, flomasteri, bedž, igra pamćenja, tabla pišibriši i markeri, PDV se obračunava po poreskoj stopi od 20%, s obzirom na to da je reč o dobru koje se sastoji od više delova, od kojih pojedini nisu u tekstualnoj ili ilustrativnoj formi, uz napomenu da se ti delovi ne mogu smatrati sporednim prometom dobara u smislu Zakona. 

 

*** 

 

Saglasno odredbama člana 3. Zakona, predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. 

Uvoz je svaki unos dobara u carinsko područje Republike (član 7. Zakona). 

Prema odredbi člana 23. stav 2. tačka 9) Zakona, po posebnoj stopi PDV od 10% oporezuje se promet, odnosno uvoz monografskih, odnosno serijskih publikacija. 

Saglasno odredbi člana 68. stav 1. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22, 7/23, 15/23, 60/23, 96/23 i 116/23, u daljem tekstu:Pravilnik), monografskim publikacijama, u smislu člana 23. stav 2. tačka 9) Zakona, smatraju se publikacije u tekstualnoj ili ilustrativnoj formi na štampanom ili elektronskom mediju, u jednom ili više delova, čije je izdavanje unapred utvrđeno i ograničeno, a koje imaju CIP zapis (Cataloguing In Publication), uključujući međunarodni knjižni broj ISBN (International Standard Vook Number) kao njegov sastavni deo. 

Posebna stopa od 10% primenjuje se i kod uvoza dobara iz čl. 58˗69. ovog pravilnika, ako su ta dobra u istovetnom nazivu razvrstana, odnosno obuhvaćena propisom kojim se uređuje carinska tarifa (član 70. Pravilnika). 

Podeli:

Besplatna prijava