000175653 2023 10520 004 000 011 004 Poreski tretman novčanih sredstava dobijenih po osnovu ugovora nazvanog ugovorom o finansiranju, odnosno sufinansiranju određenog projekta

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000175653 2023 10520 004 000 011 004 od 18.7.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Poreski tretman novčanih sredstava dobijenih po osnovu ugovora nazvanog ugovorom o finansiranju, odnosno sufinansiranju određenog projekta 

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), obveznik PDV koji vrši oporezivi promet dobara ili usluga dužan je da po tom osnovu obračuna PDV po propisanoj poreskoj stopi i da obračunati PDV plati na propisani način. Osnovicu za obračunavanje PDV čini iznos naknade koju obveznik PDV prima ili treba da primi za taj promet od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica, uključujući i subvencije (osim Zakonom propisanih), u koju nije uključen PDV. S tim u vezi, kada novčana sredstva dobijena po osnovu ugovora nazvanog ugovorom o finansiranju, odnosno ugovorom o sufinansiranju određenog projekta predstavljaju naknadu ili deo naknade za oporezivi promet koji vrši obveznik PDV, iznos tih novčanih sredstava, u koji nije uključen PDV, čini poresku osnovicu, odnosno deo poreske osnovice za oporezivi promet, što znači da se po tom osnovu obračunava PDV. Međutim, kada novčana sredstva dobijena po osnovu ugovora nazvanog ugovorom o finansiranju, odnosno sufinansiranju određenog projekta ne predstavljaju naknadu ili deo naknade za oporezivi promet koji vrši obveznik PDV, u tom slučaju po osnovu primanja predmetnih novčanih sredstava PDV se ne obračunava. 

Prema tome, kada obveznik PDV primi novčana sredstva na ime realizacije određenog projekta, pri čemu predmetna novčana sredstva, po svojoj suštini, predstavljaju naknadu ili deo naknade za oporezivi promet koji vrši taj obveznik PDV davaocu novčanih sredstava ili trećim licima (npr. kada se nezavisno od naziva ugovora zaključuje da davalac novčanih sredstava ima neposredni interes da se određeni projekat realizuje tako da ga faktički čini naručiocem projekta), u tom slučaju po osnovu primljenih novčanih sredstava postoji obaveza obračunavanja PDV. Za razliku od navedenog, kada primljena novčana sredstva, po svojoj suštini, ne predstavljaju naknadu ili deo naknade za oporezivi promet koji vrši obveznik PDV ˗ primalac novčanih sredstava, već se npr. novčana sredstva namenski dodeljuju za pokriće određenih troškova (pod uslovom da davalac novčanih sredstava nije faktički naručilac projekta) ili kao sredstva donacije (što znači da ne postoji protivčinidba primaoca novčanih sredstva), ne postoji obaveza obračunavanja PDV. 

 

*** 

 

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Promet dobara, u smislu ovog zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno (član 4. stav 1. Zakona). 

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona). 

Prema odredbi člana 17. stav 1. Zakona, poreska osnovica (u daljem tekstu: osnovica) kod prometa dobara i usluga jeste iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica, uključujući subvencije i druga primanja (u daljem tekstu: subvencije), u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano. 

Subvencijama iz stava 1. ovog člana smatraju se novčana sredstva koja čine naknadu, odnosno deo naknade za promet dobara ili usluga, osim novčanih sredstava na ime podsticaja u funkciji ostvarivanja ciljeva određene politike u skladu sa zakonom (stav 2. člana 17. Zakona). 

Saglasno odredbi člana 42. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22, 7/23 i 15/23, u daljem tekstu: Pravilnik), poreska osnovica (u daljem tekstu: osnovica) kod prometa dobara ili usluga jeste iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik PDV prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica, u koju nije uključen PDV. 

U skladu sa odredbom člana 43. stav 1. Pravilnika, u iznos naknade iz člana 42. ovog pravilnika uračunavaju se i subvencije i druga primanja (u daljem tekstu: subvencije) koja Republika Srbija, autonomna pokrajina ili lokalna samouprava prenosi obvezniku PDV, direktno ili indirektno, a koja čine naknadu, odnosno deo naknade za promet dobara ili usluga, osim novčanih sredstava koja se isplaćuju na ime podsticaja u funkciji ostvarivanja ciljeva određene politike u skladu sa zakonom. 

 

Podeli:

Besplatna prijava