000174118 2023 10520 004 000 011 005 Poreski tretman usluge besplatne pravne pomoći kada advokat 50% naknade za uslugu ostvaruje od jedinice lokalne samouprave, a 50% od Republike Srbije

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000174118 2023 10520 004 000 011 005 od 06.10.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Poreski tretman usluge besplatne pravne pomoći kada advokat 50% naknade za uslugu ostvaruje od jedinice lokalne samouprave, a 50% od Republike Srbije 

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), osnovica za obračunavanje PDV kod prometa dobara i usluga jeste iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik PDV prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica, uključujući subvencije i druga primanja, u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano. S tim u vezi, kada obveznik PDV ˗ advokat pruža besplatnu pravnu pomoć u skladu sa Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 87/2017), pri čemu 50% naknade za uslugu ostvaruje od jedinice lokalne samouprave, a 50% od Republike Srbije, dužan je da za promet usluge obračuna PDV i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom. U ovom slučaju, osnovicu za obračunavanje PDV čini ukupan iznos naknade koju obveznik PDV ˗ advokat ostvaruje za promet usluge, bez PDV. 

Napominjemo, izvor novčanih sredstava iz kojih se ostvaruje naknada za navedenu uslugu advokata nije od uticaja na opredeljivanje njenog poreskog tretmana. 

 

*** 

 

Prema odredbama člana 3. Zakona, predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Saglasno odredbi člana 5. stav 1. Zakona, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona. 

Odredbom člana 17. stav 1. Zakona propisano je da poreska osnovica (u daljem tekstu: osnovica) kod prometa dobara i usluga jeste iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica, uključujući subvencije i druga primanja (u daljem tekstu: subvencije), u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano. 

Saglasno odredbom člana 39. stav 2. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, kad besplatnu pravnu pomoć pružaju advokati ili kad se sastavlja javnobeležnička isprava ili posreduje u rešavanju spora, jedinica lokalne samouprave snosi 50% naknade za pružanje besplatne pravne pomoći ili sastavljanje javnobeležničke isprave ili posredovanje u rešavanju spora, dok 50% naknade snosi Republika Srbija, preko ministarstva. 

Podeli:

Besplatna prijava