000158039 2023 10520 004 000 430 002 Da li obveznik PDV koji je u 2020. godini uvezao dobra i na uvoz tih dobara platio PDV, ima pravo da PDV plaćen pri uvozu tih dobara odbije kao prethodni porez?

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000158039 2023 10520 004 000 430 002 od 02.8.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Da li obveznik PDV koji je u 2020. godini uvezao dobra i na uvoz tih dobara platio PDV, ima pravo da PDV plaćen pri uvozu tih dobara odbije kao prethodni porez? 

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), obveznik PDV ima pravo na odbitak PDV plaćenog pri uvozu dobara, uz ispunjenje propisanih uslova – da poseduje dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan PDV i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza dobara, kao i da predmetna dobra koristi, odnosno da će ih koristiti za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza (promet koji je oporeziv PDV, za koji u skladu sa odredbom člana 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV, odnosno za promet koji je izvršen u inostranstvu ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici). U poreskom periodu u kojem su navedeni uslovi ispunjeni, obveznik PDV može da odbije PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara od dugovanog PDV. Pravo na odbitak prethodnog poreza može da ostvari u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je stekao ovo pravo. 

Prema tome, obveznik PDV koji je u 2020. godini uvezao dobra i na uvoz tih dobara platio PDV obračunat od strane carinskog organa, ima pravo da PDV plaćen pri uvozu dobara odbije kao prethodni porez u poreskom periodu u kojem poseduje dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan PDV i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza dobara, pod uslovom da je reč o dobrima koja koristi, odnosno koja će koristiti za promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza. Ako obveznik PDV ne ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza u tom poreskom periodu, ovo pravo može da ostvari u nekom od narednih poreskih perioda, u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je stekao ovo pravo. 

 

*** 

 

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Uvoz je svaki unos dobara u carinsko područje Republike (član 7. Zakona). 

Saglasno odredbi člana 27. Zakona, prethodni porez je iznos PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno plaćen pri uvozu dobara, a koji obveznik može da odbije od PDV koji duguje. 

Prema članu 28. stav 1. Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata (u daljem tekstu: objekti za vršenje delatnosti), odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:
1) koji je oporeziv PDV;
2) za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;
3) koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici. 

Odredbom stava 2. istog člana Zakona propisano je da pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako poseduje:
1) račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom;
2) dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan PDV i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza. 

Prema odredbi člana 28. stav 3. Zakona, u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:
1) obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga, koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;
2) PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara. 

Pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1˗3. ovog člana (član 28. stav 4. Zakona). 

Obveznik može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je stekao ovo pravo (član 28. stav 8. Zakona). 

Podeli:

Besplatna prijava