UKAZ o proglašenju Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II)

UKAZ o proglašenju

Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II)

(Izvor: sajt Ministarstva finansija; https://www.mfin.gov.rs//upload/media/fJkQ9H_6017ecd62bde0.pdf)

 

Izvog iz Zakona (deo koji se odnosi na poreze, carinske dažbine i druge fisklane troškove)

 

Član 28.

Pravila o porezima, carinskim dažbinama i drugim fiskalnim troškovima

1) Izuzev ako nije drugačije predviđeno u sektorskom ili finansijskom sporazumu, porezi, carinske i uvozne dažbine ili drugi troškovi koji imaju istovetno dejstvo nisu prihvatljivi u okviru IPA II. Ovo pravilo takođe važi za sufinansiranje koje obezbeđuje korisnik IPA II i primaoci IPA II pomoći.

2) Primenjuju se sledeće odredbe:

a) dozvoljava se uvoz u Republiku Srbiju za izvođače iz Unije bez primenjivanja carinskih ili uvoznih dažbina, poreza na dodatu vrednost (PDV), akciza i drugih posebnih poreza na potrošnju ili drugih sličnih poreza, dažbina ili nameta koji imaju istovetno dejstvo. Ovo izuzeće odnosi se samo na uvoz u vezi sa robom koju obezbeđuje, odnosno uslugama koje pruža, odnosno radovima koje izvršava izvođač iz Unije u okviru ugovora sa Unijom. Republika Srbija osigurava da se pomenuti uvoz vrši na mestu ulaska radi isporuke ugovaračima/izvođačima EU u skladu sa odredbama ugovora radi neposrednog korišćenja potrebnog za redovno izvršenje ugovora, bez bilo kakvih kašnjenja ili sporova u vezi sa namirivanjem gore pomenutih dažbina, poreza i troškova.

b) Izvođači iz Unije izuzeti su od plaćanja PDV za bilo koju uslugu pruženu, odnosno robu dostavljenu, odnosno radove izvršene u sklopu ugovora Unije. Roba koju je dostavio ili usluge koje je pružio ili radovi koje je izvršio izvođač za izvođača iz Unije takođe su izuzeti od plaćanja PDV u meri u kojoj su u vezi sa ciljevima i delatnostima u sklopu ugovora Unije.

v) Izuzeće predviđeno tačkom b) ovog stava u načelu se primenjuje putem prethodnog (ex-ante) izuzeća. Ukoliko to nije tehnički, odnosno praktično izvodljivo, primenjuje se putem povraćaja/odbijanja. Ako je primenljivo prethodno (ex-ante) izuzeće, izvođač iz Unije, odnosno izvođač koji dostavlja robu, odnosno pruža usluge, odnosno izvršava radove za izvođača iz Unije, izdaje fakturu bez uračunatog PDV, pri čemu korisnik IPA II osigurava da unapred postoje delotvoran mehanizam i postupci prethodnog (ex-ante) izuzeća od plaćanja PDV.

Ako je primenljiv postupak za povraćaj, izvođač iz Unije i izvođači izvođača iz Unije mogu da dobiju povraćaj PDV neposredno od poreske uprave nakon podnošenja pisanog zahteva poreskoj upravi uz neophodnu dokumentaciju koja se zahteva u skladu sa zakonom Republike Srbije za povraćaj PDV.

Izvođač iz Unije i izvođači izvođača iz Unije imaju pravo na prebijanje ili odbitak svakog ulaznog PDV plaćenog u vezi sa robom dostavljenom, odnosno uslugama pruženim, odnosno radovima izvršenim u sklopu IPA II pomoći koji su izuzeti od PDV, u skladu sa ovim sporazumom, u odnosu na sav PDV koji naplate tokom uobičajenih poslovnih transakcija mimo IPA II.

Poreska uprava izvršava svaki zahtev za izuzeće, povraćaj poreza i prebijanje u roku od najviše 30 kalendarskih dana, bez troškova osim minimalnih i razumnih administrativnih taksi;

g) dobit ili prihodi ostvareni na osnovu ugovora sa Unijom oporezuju se u Republici Srbiji u skladu sa nacionalnim/lokalnim poreskim sistemom. Međutim, fizička i pravna lica, uključujući strano osoblje i STS, rezidente ili osnovane u državi članici Evropske unije ili drugoj zemlji prihvatljivoj na osnovu IPA II van korisnika IPA II, koji izvršavaju ugovore Unije, izuzeti su od poreza na dobit ili prihode u Republici Srbiji , uključujući porez po odbitku i prelazne ili privremene poreze.

Dodela bespovratnih sredstava od strane Unije korisniku bespovratnih sredstava neće se tumačiti kao dobit ili prihod korisnika tih bespovratnih sredstava. Tamo gde je ostvarena dobit na osnovu ugovora o bespovratnim sredstvima, Evropska komisija će imati pravo da povrati procenat dobiti u skladu sa uslovima odnosnog ugovora. Preostala dobit će biti oporeziva u skladu sa nacionalnim/lokalnim poreskim sistemom.

d) Troškovi izvođača iz Unije oslobođeni su posebnih poreza na potrošnju, akciza ili drugih poreza i dažbina koje imaju istovetno dejstvo u pogledu troškova u vezi sa robom koju je dostavio, odnosno uslugama koje je pružio, odnosno radovima koje je izvršio dati izvođač iz Unije u sklopu ugovora sa Unijom.

đ) Lica koja imaju koristi od akcija, odnosno ugovora, odnosno aktivnosti izvršenih u sklopu IPA II izuzeta su od „poreza na nasleđe i prenos” i drugih poreza ili dažbina sa istovetnim dejstvom nastalih na osnovu robe, odnosno prava, odnosno izgrađenih objekata, odnosno sredstava prenetih na njih bez bilo kakvih razmatranja u okviru IPA II.

e) Lične stvari i predmeti za domaćinstvo koje radi lične upotrebe uvoze fizička lica (i članovi njihove uže porodice), izuzev onih koja su angažovani lokalno, koja izvršavaju zadatke definisane ugovorima o uslugama, odnosno radovima, odnosno bespovratnim sredstvima, odnosno tvining ugovorima ili sporazumima, izuzeti su od plaćanja carinskih dažbina, uvoznih dažbina, poreza i nameta i/ili drugih fiskalnih nameta koji imaju istovetno dejstvo, odnosno od nesrazmernih zahteva za obezbeđenje, s tim što se navedene lične stvari i predmeti za domaćinstvo ponovo izvoze ili prodaju u državi, u skladu sa propisima koji su na snazi u Republici Srbiji nakon isteka ugovora.

ž) Ugovori koje finansira Unija, ugovori koje potpisuju izvođači iz Unije, kao i partneri u konzorcijumu ili zajedničkom preduzeću ili sukorisnici bespovratnih sredstava i pridružena pravna lica, ne podležu dažbinama za overu ili registraciju, niti drugim dažbinama sa istovetnim dejstvom u Republici Srbiji. Ovo izuzeće takođe važi i za transakcije (uključujući dodelu prava) i dokumenta u vezi sa plaćanjima na ime izvođača iz Unije, uključujući ugovore zaključene između korisnika bespovratnih sredstava/zajma (uključujući njihove partnere, povezane pravne subjekte ili korisnike pod-granta/zajma) i njihove izvođače (uključujući njihove zaposlene ili angažovane eksperte) i ugovore zaključene za sporedne i privremene troškove u okviru ugovora za pružanje usluga i ugovora za izvršenje radova.

z) Za potrebe ovog sporazuma, izraz „izvođač iz Unije” tumači se kao fizičko i pravno lice, koje pruža usluge, odnosno dobavlja robu, odnosno izvršava radove u sklopu ugovora Unije. Izraz „izvođač iz Unije” takođe se odnosi na korisnike bespovratnih sredstava/zajmova (uključujući partnere, povezana pravna lica i korisnike podgrantova/zajmova kao i izvođače u okviru tvininga), partnere u konzorcijumu ili zajedničkom preduzeću ili sukorisnike bespovratnih sredstava, izvođače i STS u sklopu tvining ugovora, kao i izvođače u okviru Instrumenta za tehničku pomoć i razmenu informacija (TAIEX)

i) Izraz „ugovor Unije” označava svaki ugovor ili ugovor o bespovratnim sredstvima, uključujući ugovore o pod-grantu/zajmu i sporazume o delegiranju u okviru indirektnog upravljanja kojima se finansira aktivnost u sklopu IPA II, uključujući sufinansiranje od strane Korisnika IPA II ili primalac IPA II pomoći, koji potpisuje Evropska komisija ili Korisnik IPA II ili Korisnik bespovratnih sredstava. Izraz „ugovor Unije” takođe obuhvata odredbe o pomoći u sklopu TAIEX i učešće u programima Unije.

j) Izvođači iz EU koji sprovode ugovor Unije takođe su izuzeti od plaćanja sledećih dažbina:

(i) poseban porez na komunikaciju;

(ii) porezi za motorna vozila;

(iii) posebne dažbine koje u kontekstu izvršenja ugovora primenjuju organi regionalne ili lokalne vlasti ili posebni odbori, a koje nisu srazmerne troškovima uključenim u izvršenje ugovora ili koje imaju istovetno dejstvo kao porezi.

3) Po potrebi, korisnik IPA II usvaja ili menja i dopunjuje svoja podzakonska akta, odnosno akta kojima se omogućuje primena poreskih odredaba ovog sporazuma neposredno nakon njegovog stupanja na snagu.

4) Pravila i postupci navedeni u ovom članu takođe važe i za sve slične poreze, dažbine, tarife i namete sa istovetnim dejstvom koji mogu biti uspostavljeni nakon stupanja na snagu ovog sporazuma pored već postojećih, ili kao zamena postojećim obavezama.

5) U slučaju sukoba odredaba ovog člana sa nacionalnim zakonodavstvom IPA II Korisnika, važe odredbe ovog sporazuma. U slučaju pristupanja Uniji, korisnik IPA II nastavlja da primenjuje odredbe članova 27. i 28. ovog sporazuma osim u meri u kojoj nisu u skladu sa obavezama prema relevantnim pravnim tekovinama Unije.

Podeli:

Besplatna prijava