PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODATU VREDNOST – “Službeni glasnik RS”, broj 7/2023

Na osnovu člana 4. stav 10, člana 5. stav 9, člana 6. stav 7, člana 10. stav 5, člana 10a stav 13, člana 12. stav 14, člana 17. stav 9, člana 18. stav 5, člana 21. stav 10, člana 23. stav 3, člana 24. stav 13, člana 25. stav 5, člana 30. stav 10, člana 31. stav 5, člana 32. stav 6, člana 32a stav 6, člana 36. stav 9, člana 36a stav 11, člana 36b stav 13, člana 41, člana 45, člana 46. stav 2, člana 52. stav 6. i člana 57. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22) i člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21 i 138/22),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK

o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost

Član 1.

U Pravilniku o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22 i 59/22), u članu 1. reči: „72/19 i 153/20” zamenjuju se rečima: „72/19, 153/20 i 138/22”.

Član 2.

U članu 11. stav 1. posle reči: „bez naknade” dodaju se zapeta i reči: „osim upotrebe dobara iz člana 10. ovog pravilnika,”.

Član 3.

Posle člana 11. dodaje se član 11a, koji glasi:

„Član 11a

Odredbe čl. 10. i 11. ovog pravilnika ne odnose se na promet usluga koji strano lice koje nije obveznik PDV vrši bez naknade u Republici Srbiji, već poreski dužnik na svaki promet usluga bez naknade tog lica obračunava PDV po propisanoj poreskoj stopi i plaća obračunati PDV u skladu sa Zakonom.”.

Član 4.

U članu 24. st. 7. i 8. brišu se.

Član 5.

Posle člana 47. dodaje se član 47a, koji glasi:

„Član 47a

Tržišnom vrednošću na osnovu koje se utvrđuje osnovica za obračunavanje PDV za promet dobara i usluga iz člana 17. st. 5. i 6. i člana 17b Zakona smatra se ukupni iznos koji bi kupac dobara, odnosno primalac usluga platio u trenutku prometa dobara, odnosno usluga nezavisnom dobavljaču za promet u Republici Srbiji.

Nezavisnim dobavljačem iz stava 1. ovog člana smatra se lice koje nije povezano lice u smislu člana 17b stav 2. Zakona sa licem koje vrši promet dobara, odnosno usluga iz stava 1. ovog člana.

Ako se za konkretna dobra, odnosno usluge ne može utvrditi tržišna vrednost, tržišna vrednost utvrđuje se za slična dobra ili usluge.

Sličnim dobrima, odnosno uslugama iz stava 3. ovog člana smatraju se ona dobra, odnosno usluge koje pripadaju istoj vrsti dobara, odnosno usluga za koje se ne može utvrditi tržišna vrednost i čije su karakteristike bitne za određivanje tržišne vrednosti istovetne karakteristikama dobara, odnosno usluga za koje se ne može utvrditi tržišna vrednost.

Ako se tržišna vrednost ne može utvrditi ni za slična dobra, odnosno usluge, tržišnom vrednošću smatra se:

1) za promet dobara, iznos koji nije niži od nabavne cene tih ili sličnih dobara, a ako je ta cena nepoznata, ukupan iznos utvrđenih troškova u trenutku isporuke;

2) za promet usluga, iznos koji nije niži od ukupnog iznosa utvrđenih troškova pružanja usluge koje snosi poreski obveznik.

Ukupnim iznosom utvrđenih troškova za promet dobara, odnosno usluga iz stava 5. ovog člana smatra se cena koštanja tih ili sličnih dobara, odnosno usluga.”.

Član 6.

U članu 55. stav 1. tačka 4) posle reči: „prethodnog poreza” dodaju se reči: „za promet iz člana 24. stav 1. tač. 2), 3) i 4) Zakona”.

Član 7.

U članu 80. stav 1. posle reči: „(u daljem tekstu: izvozna deklaracija)” dodaju se reči: „u elektronskom obliku”, a posle reči: „overenu kopiju izvozne deklaracije” dodaju se reči: „u papirnom obliku”.

U stavu 5. posle reči: „ako poseduje račune” dodaju se zapeta i reči: „uključujući i odštampane primerke elektronskih faktura izdatih u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko fakturisanje (spoljni prikaz) i potvrđenih potpisom, odnosno pečatom od strane lica koje ih je izdalo u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument,”.

St. 7. i 8. menjaju se i glase:

„Potvrda iz stava 6. ovog člana izdaje se na obrascu PII – Potvrda o izvršenom izvozu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Nadležni carinski organ izdaje i overava potvrdu iz stava 6. ovog člana na zahtev deklaranta.”.

Član 8.

U članu 87. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) račun isporučioca domaćih dobara koja se unose u slobodnu zonu overen od strane nadležnog carinskog organa, odnosno deklaraciju u elektronskom obliku ili overenu kopiju deklaracije u papirnom obliku, kojom se dokazuje da su dobra uneta u slobodnu zonu, u skladu sa carinskim propisima;”.

U stavu 2. tačka 2) menja se i glasi:

„2) račun isporučioca domaćih dobara koja se unose u slobodnu zonu overen od strane nadležnog carinskog organa, odnosno deklaraciju u elektronskom obliku ili overenu kopiju deklaracije u papirnom obliku, kojom se dokazuje da su dobra uneta u slobodnu zonu, u skladu sa carinskim propisima.”.

U stavu 3. tačka 2) menja se i glasi:

„2) račun isporučioca domaćih dobara, odnosno deklaraciju u elektronskom obliku ili overenu kopiju deklaracije u papirnom obliku, kojom se dokazuje da su dobra uneta u slobodnu zonu, u skladu sa carinskim propisima;”.

Član 9.

U članu 88. stav 1. tačka 5) reč: „overenu” briše se.

U stavu 2. tačka 3) reč: „overenu” briše se.

Član 10.

U članu 93. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

„1) deklaraciju u elektronskom obliku, odnosno overenu kopiju deklaracije u papirnom obliku kojom se dokazuje da su dobra u postupku carinskog skladištenja, u skladu sa carinskim propisima;”.

U stavu 2. posle reči: „carinski organ” dodaju se reči: „na zahtev obveznika PDV koji vrši promet, odnosno primaoca dobara koji je za taj promet poreski dužnik u skladu sa zakonom”.

Član 11.

Posle člana 95. dodaje se član 95a, koji glasi:

„Član 95a

Ako se za promet iz čl. 87, 90, 93. i 94. ovog pravilnika izdaje elektronska faktura u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko fakturisanje, nadležni carinski organ, u skladu sa ovim pravilnikom, overava odštampani primerak elektronske fakture (spoljni prikaz) koji je potvrđen potpisom, odnosno pečatom od strane lica koje ih je izdalo u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.”.

Član 12.

U članu 96. stav 1. tačka 3) reči: „original ili overenu kopiju izvozne deklaracije ili drugi dokaz” zamenjuju se rečima: „izvoznu deklaraciju u elektronskom obliku ili overenu kopiju izvozne deklaracije u papirnom obliku”.

Član 13.

U članu 97. stav 1. tačka 4) reči: „original ili overenu kopiju izvozne deklaracije” zamenjuju se rečima: „izvoznu deklaraciju u elektronskom obliku ili overenu kopiju izvozne deklaracije u papirnom obliku”.

Član 14.

U članu 98. stav 1. tačka 1) posle reči: „deklaraciju” dodaju se reči: „u elektronskom obliku”, a posle reči: „kopiju deklaracije” dodaju se reči: „u papirnom obliku”.

U stavu 2. tačka 1) reč: „overenu” briše se.

Član 15.

U članu 103. stav 4. tačka 1) reči: „carinsku deklaraciju za ponovni izvoz stranih dobara” zamenjuju se rečima: „deklaraciju za ponovni izvoz u elektronskom obliku, odnosno overenu kopiju deklaracije za ponovni izvoz u papirnom obliku”.

U tački 2) reči: „izvoznu deklaraciju” zamenjuju se rečima: „deklaraciju za ponovni izvoz u elektronskom obliku, odnosno overenu kopiju deklaracije za ponovni izvoz u papirnom obliku”.

U tački 3) reči: „carinsku deklaraciju za ponovni izvoz” zamenjuju se rečima: „deklaraciju za ponovni izvoz u elektronskom obliku, odnosno overenu kopiju deklaracije za ponovni izvoz u papirnom obliku”.

U tački 4) posle reči: „izvoznu deklaraciju” dodaju se reči: „u elektronskom obliku, odnosno overenu kopiju izvozne deklaracije u papirnom obliku”.

Član 16.

U članu 105. stav 4. tačka 1) reči: „carinsku deklaraciju za ponovni izvoz stranih dobara” zamenjuju se rečima: „deklaraciju za ponovni izvoz u elektronskom obliku, odnosno overenu kopiju deklaracije za ponovni izvoz u papirnom obliku”.

U tački 2) posle reči: „izvoznu deklaraciju” dodaju se reči: „u elektronskom obliku, odnosno overenu kopiju izvozne deklaracije u papirnom obliku”.

U tački 3) reči: „carinsku deklaraciju za ponovni izvoz” zamenjuju se rečima: „deklaraciju za ponovni izvoz u elektronskom obliku, odnosno overenu kopiju deklaracije za ponovni izvoz u papirnom obliku”.

U tački 4) posle reči: „izvoznu deklaraciju” dodaju se reči: „u elektronskom obliku, odnosno overenu kopiju izvozne deklaracije u papirnom obliku”.

U tački 5) posle reči: „izvoznu deklaraciju” dodaju se reči: „u elektronskom obliku, odnosno overenu kopiju izvozne deklaracije u papirnom obliku”.

Član 17.

U članu 119. st. 8, 9, 10, 11. i 12. menjaju se i glase:

„Ako se preko stalne poslovne jedinice stranog lica, koja je obveznik PDV u Republici Srbiji, vrši realizacija projekata finansiranih iz sredstava kredita, odnosno zajma po osnovu ugovora iz člana 118. stav 1. ovog pravilnika, račun za promet dobara i usluga koji vrši stalna poslovna jedinica korisniku sredstava izdaje stalna poslovna jedinica, a poresko oslobođenje za taj promet dobara i usluga može da ostvari stalna poslovna jedinica, odnosno korisnik sredstava koji je za taj promet poreski dužnik u skladu sa Zakonom, na osnovu potvrde o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam.

Zahtev za izdavanje potvrde o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam iz stava 8. ovog člana podnosi korisnik sredstava i ako su uslovi za ostvarivanje poreskog oslobođenja ispunjeni, Poreska uprava izdaje i overava potvrdu o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam i dostavlja je korisniku sredstava.

Korisnik sredstava dostavlja stalnoj poslovnoj jedinici koja je poreski dužnik za promet dobara i usluga overenu potvrdu iz stava 9. ovog člana.

Ako za promet dobara, odnosno usluga iz stava 8. ovog člana strano lice izda račun korisniku sredstava isključivo u cilju naplate naknade za taj promet, po tom osnovu ne nastaje poreska obaveza u skladu sa Zakonom i ne izdaje se potvrda o poreskom oslobođenju za kredit, odnosno zajam.

Zahtev iz st. 4. i 9. ovog člana i podatak o iznosu iskorišćenih sredstava iz stava 7. ovog člana dostavljaju se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, potvrda iz st. 5. i 9. ovog člana u elektronskom obliku, a potvrda iz st. 6. i 10. ovog člana u papirnom ili elektronskom obliku.”.

Član 18.

U članu 136. stav 1. menja se i glasi:

„Uslugama, u smislu člana 25. stav 2. tačka 11) Zakona, smatraju se usluge socijalnog staranja i zaštite, dečije zaštite i zaštite mladih, usluge ustanova socijalne zaštite: centara za socijalni rad, ustanova za smeštaj korisnika i ustanova za dnevni boravak i pomoć u kući, pod uslovom da su pružaoci usluga registrovani za obavljanje tih delatnosti i da poseduju odobrenje nadležnog organa za pružanje tih usluga, u skladu sa propisima koji uređuju socijalnu zaštitu i socijalnu sigurnost građana.”.

Član 19.

U članu 164. stav 1. tačka 1) posle reči: „obveznici PDV” dodaju se zapeta i reči: „osim za promet za koji se izdaje fiskalni račun u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija”.

U tački 2) reči: „ako ovim pravilnikom nije drukčije uređeno” zamenjuju se rečima: „za promet za koji postoji obaveza izdavanja elektronske fakture u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko fakturisanje (u daljem tekstu: elektronska faktura) i promet za koji postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija”.

Član 20.

U članu 165. posle reči: „izvršeni promet dobara i usluga” dodaju se zapeta i reči: „osim po osnovu primljene avansne uplate za promet za koji postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija, odnosno obaveza izdavanja elektronske fakture”.

Član 21.

U članu 166. posle reči: „iz člana 42. stav 3. Zakona” dodaju se zapeta i reči: „osim po osnovu primljene avansne uplate za promet za koji postoji obaveza izdavanja elektronske fakture”.

Član 22.

U članu 167. stav 3. posle reči: „datumu prometa usluga” dodaju se zapeta i reči: „osim u elektronskoj fakturi u kojoj se kao podatak o datumu prometa navodi datum izdavanja elektronske fakture”.

Član 23.

U članu 169. posle reči: „iz člana 42. stav 1. Zakona” dodaju se zapeta i reči: „sa izuzetkom fiskalnog računa koji se izdaje u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija, odnosno elektronske fakture”.

Član 24.

U članu 172. posle reči: „za izvršen promet dobara i usluga” dodaju se reči: „i unosi broj potvrde o poreskom oslobođenju Poreske uprave ako se poresko oslobođenje za taj promet ostvaruje na osnovu te potvrde”.

Član 25.

U članu 173. posle reči: „prethodnog poreza” zapeta i reči: „a za koji postoji obaveza plaćanja poreza u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu,” brišu se, a posle reči: „izdaje račun” dodaju se reči: „u slučajevima propisanim ovim pravilnikom”.

Član 26.

U članu 178. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Ako obveznik PDV izdaje račun za promet koji je delom oporeziv PDV, a delom oslobođen PDV, za deo prometa koji je oporeziv PDV u računu iskazuje poresku osnovicu za obračunavanje PDV i obračunati PDV, a za deo prometa koji je oslobođen PDV iskazuje iznos naknade.”.

Član 27.

U članu 180b reči: „Račun koji se izdaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko fakturisanje,” zamenjuju se rečima: „Elektronska faktura”.

Član 28.

U članu 181. posle reči: „račun za taj promet” dodaju se zapeta i reči: „sa izuzetkom elektronske fakture,”.

Član 29.

U članu 182. stav 1. tačka 8) reči: „u tom” zamenjuju se rečima: „jednom licu u tom vremenskom”.

Dodaje se stav 3, koji glasi:

„Odredbe stava 1. ovog člana shodno se primenjuju i u slučaju kada naplaćeni avans za koji je izdat avansni račun prestane da se smatra avansom za promet dobara, odnosno usluga, u potpunosti ili delimično, osim u slučaju kada naplaćeni avans ili deo avansa postane naknada, odnosno deo naknade za izvršeni promet dobara, odnosno usluga.”.

Član 30.

U članu 183. stav 1. menja se i glasi:

„Obveznik PDV izdaje poljoprivredniku dokument za obračun PDV nadoknade (priznanica) u smislu člana 34. stav 3. Zakona.”.

Član 31.

U članu 186. stav 1. posle reči: „lokalne samouprave,” dodaju se reči: „odnosno na osnovu odluke tih lica”, reč: „promet” zamenjuje se rečima: „plaćanje po osnovu prometa”, a posle reči: „jedinstvenu naknadu” zapeta i reči: „o čemu dostavlja obaveštenje licima koja vrše taj promet u roku od pet dana po isteku kalendarskog meseca” brišu se.

Dodaje se stav 3, koji glasi:

„U računu iz stava 1. ovog člana ne iskazuje se PDV.”.

Član 32.

U članu 188. stav 3. menja se i glasi:

„Izuzetno od stava 2. ovog člana, ako posle avansnog plaćanja dođe do promene poreskog dužnika u skladu sa Zakonom, obveznik PDV koji je izvršio taj promet izdaje račun u kojem iskazuje ukupan iznos osnovice, bez PDV, a primalac dobara, odnosno usluga obračunava PDV za taj promet u skladu sa Zakonom.”

Dodaje se stav 4, koji glasi:

„Obveznik PDV iz stava 3. ovog člana ima pravo da stornira avansni račun, kao i da izvrši ispravku obračunatog PDV ako poseduje dokument primaoca kojim se potvrđuje da je izvršio ispravku odbitka prethodnog poreza, odnosno da PDV po avansnom računu nije koristio kao prethodni porez.”.

Član 33.

U članu 189. stav 3. menja se i glasi:

„Izuzetno od stava 2. ovog člana, ako posle avansnog plaćanja dođe do promene poreskog dužnika u skladu sa Zakonom, obveznik PDV koji je izvršio promet dobara, odnosno usluga izdaje račun za taj promet u kojem iskazuje ukupan iznos osnovice i iznos PDV, a primalac dobara, odnosno usluga vrši ispravku obračunatog PDV i PDV koji je odbijen kao prethodni porez po osnovu datog avansa.”.

Član 34.

U članu 190. stav 1. reči: „iz člana 173. ovog pravilnika, kao” brišu se.

Član 35.

U članu 192. stav 1. posle reči: „jedan račun” dodaju se zapeta i reči: „uključujući i elektronsku fakturu,”.

Dodaje se stav 4, koji glasi:

„U elektronskoj fakturi iz stava 1. ovog člana kao podatak o datumu prometa navodi se datum izdavanja elektronske fakture.”.

Član 36.

U članu 196. stav 1. posle reči: „obveznik PDV u Republici Srbiji” dodaju se zapeta i reči: „odnosno obveznik PDV koji za taj promet nije poreski dužnik u skladu sa Zakonom”.

U tački 1) posle reči: „usluga” dodaju se zapeta i reči: „uključujući i povećanje naknade za taj promet”.

Dodaje se stav 3, koji glasi:

„Interni račun iz stava 1. ovog člana, u zavisnosti od toga da li se sačinjava za promet, povećanje naknade za promet, odnosno avans, naročito sadrži sledeće podatke:

1) naziv, adresu i PIB lica koje sačinjava interni račun;

2) datum sačinjavanja i redni broj internog računa;

3) naziv, adresu i PIB, odnosno drugi poreski broj lica koje je izvršilo promet dobara ili usluga, izdalo dokument o povećanju naknade za promet, odnosno kojem je izvršeno avansno plaćanje;

4) datum prometa, povećanja naknade za promet, odnosno datum plaćanja avansa;

5) poresku osnovicu;

6) poresku stopu koja se primenjuje;

7) iznos obračunatog PDV.”.

Član 37.

U članu 198. stav 1. reči: „izdaje obveznik PDV koji evidentira promet dobara i usluga preko fiskalne kase,” zamenjuju se rečima: „je izdao obveznik PDV”.

U stavu 2. reč: „evidentira” zamenjuje se rečima: „je evidentirao”, a posle reči: „fiskalni račun” dodaju se reči: „izdat u skladu sa propisima kojima se uređuju fiskalne kase”.

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„Korporacijskom karticom iz stava 5. tačka 2) ovog člana smatra se instrument izdat od strane isporučioca dobara, odnosno pružaoca usluga, koji služi za utvrđivanje novčanih obaveza primaoca dobara, odnosno usluga prema izdavaocu.”.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 8, reči: „stava 6.” zamenjuju se rečima: „stava 7.”.

Dosadašnji stav 8. postaje stav 9.

Član 38.

U članu 200. posle reči: „po tom osnovu” dodaju se zapeta i reči: „osim u slučaju kada postoji obaveza izdavanja elektronske fakture”.

Član 39.

U članu 202. posle reči: „iz člana 42. Zakona” dodaju se zapeta i reči: „osim u slučaju kada postoji obaveza izdavanja elektronske fakture”.

Član 40.

Posle člana 202. dodaje se član 202a, koji glasi:

„Član 202a

„Ako se uz račun dostavlja dokument koji predstavlja prilog tom računu, taj dokument ne smatra se računom po osnovu kojeg nastaje poreska obaveza niti pravo na odbitak prethodnog poreza.”.

Član 41.

U članu 275. stav 6. briše se.

Dosadašnji st. 7, 8. i 9. postaju st. 6, 7. i 8.

Član 42.

Dosadašnji Obrazac SNPDV – Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV i Obrazac LNPDV – Nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava, koji su odštampani uz Pravilnik o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22 i 59/22) i čine njegov sastavni deo, zamenjuju se novim Obrascem SNPDV – Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV i Obrascem LNPDV – Nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 43.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. februara 2023. godine.

Broj 110-00-12/2023-04

U Beogradu, 30. januara 2023. godine

Ministar,

Siniša Mali, s.r.

Podeli:

Besplatna prijava