PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODATU VREDNOST – “Službeni glasnik RS”, broj 15/2023

 

Na osnovu člana 4. stav 10, člana 5. stav 9, člana 6. stav 7, člana 10. stav 5, člana 10a stav 13, člana 12. stav 14, člana 17. stav 9, člana 18. stav 5, člana 21. stav 10, člana 23. stav 3, člana 24. stav 13, člana 25. stav 5, člana 30. stav 10, člana 31. stav 5, člana 32. stav 6, člana 32a stav 6, člana 36. stav 9, člana 36a stav 11, člana 36b stav 13, člana 41, člana 45, člana 46. stav 2, člana 52. stav 6. i člana 57. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22) i člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21 i 138/22),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK

o izmeni i dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost

Član 1.

U Pravilniku o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22 i 7/23), u članu 192. stav 4. menja se i glasi:

„Izuzetno od st. 2. i 3. ovog člana, elektronska faktura za promet dobara, odnosno usluga iz stava 1. ovog člana može biti izdata posle poslednjeg dana poreskog perioda iz stava 2. ovog člana, odnosno posle poslednjeg dana kalendarskog meseca iz stava 3. ovog člana, a najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka iz st. 2. i 3. ovog člana.”.

Dodaje se stav 5, koji glasi:

„U elektronskoj fakturi iz stava 1. ovog člana kao podatak o datumu prometa navodi se poslednji dan poreskog perioda iz stava 2. ovog člana, odnosno poslednji dan kalendarskog meseca iz stava 3. ovog člana.”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. marta 2023. godine.

Broj 110-00-103/2023-04

U Beogradu, 24. februara 2023. godine

Ministar,

Siniša Mali, s.r.

Podeli:

Besplatna prijava