PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODATU VREDNOST – “Službeni glasnik RS”, broj 127/2021

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODATU VREDNOST

“Službeni glasnik RS”, broj 127/2021

Datum objavljivanja: 24/12/2021

Datum stupanja na snagu: 25/12/2021

Član 1.

U Pravilniku o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, br. 37/21 i 64/21), u članu 84. stav 2. posle reči: “fiskalne kase” dodaju se zapeta i reči: “odnosno fiskalni račun izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija”.

Član 2.

Posle člana 180. dodaju se čl. 180a i 180b, koji glase:

“Član 180a

Fiskalni račun koji se izdaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, a koji sadrži podatak o PIB-u primaoca fiskalnog računa, ne mora da sadrži ostale podatke iz člana 42. stav 4. Zakona i ovog pravilnika, koji nisu obavezni podaci u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija.

Član 180b

Račun koji se izdaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko fakturisanje, ne mora da sadrži podatak o mestu izdavanja elektronske fakture.”.

Član 3.

U članu 188. stav 1. tačka 4) posle reči: “plaćanje” dodaju se reči: “i datum prijema avansa”.

U stavu 2. posle reči: “po osnovu avansnih uplata” dodaju se zapeta i reči: “osim ako ovim pravilnikom nije drukčije propisano”.

Član 4.

U članu 189. stav 1. tačka 4) posle reči: “plaćanje” dodaju se reči: “i datum prijema avansa”.

Član 5.

U članu 198. dodaju se st. 4-7, koji glase:

“Fiskalni račun koji izdaje obveznik PDV koji evidentira promet dobara i usluga preko elektronskog fiskalnog uređaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, smatra se računom u smislu Zakona.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, ako je za promet dobara i usluga, za koji se izdaje fiskalni račun u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, izvršeno avansno plaćanje:

1) u potpunosti, taj fiskalni račun ne smatra se računom u smislu Zakona;

2) delimično, taj fiskalni račun ne smatra se računom u smislu Zakona u delu plaćenog avansa.

Ako je za promet dobara i usluga izdat fiskalni račun u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, obveznik PDV može da izda i račun u kojem ne iskazuje podatke iz člana 42. stav 4. tač 6)-10) Zakona, već isključivo podatak o ukupnom iznosu naknade za taj promet.

Račun iz stava 6. ovog člana sadrži i podatak o broju fiskalnog računa.”.

Član 6.

U članu 275. posle stava 6. dodaje se novi stav 7, koji glasi:

“Ako se nosiocu prava izdaje fiskalni račun u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, na fiskalnom računu iskazuje se PIB, odnosno drugi identifikacioni broj nosioca prava.”.

Dosadašnji st. 7. i 8. postaju st. 8. i 9.

Član 7.

Podaci o obračunatom PDV iskazanom u fiskalnom računu koji se u skladu sa ovim pravilnikom smatra računom u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 i 153/20), kao prethodnom porezu, iskazuju se u Obrascu POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period od __________ do _________ 20__. godine, koji je odštampan uz Pravilnik o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, br. 37/21 i 64/21) i čini njegov sastavni deo, počev od podnošenja poreske prijave za poreski period decembar 2021. godine, odnosno oktobar-decembar 2021. godine.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podeli:

Besplatna prijava