011-00-713/2022-04 Pravo na ispravku iznosa PDV iskazanog u pogrešnom računu, koji je obveznik PDV stornirao, a koji je samo evidentiran u poslovnim knjigama obveznika PDV ˗ izdavaoca računa, posle čega je izdat ispravan račun

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-713/2022-04 od 01.11.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Pravo na ispravku iznosa PDV iskazanog u pogrešnom računu, koji je obveznik PDV stornirao, a koji je samo evidentiran u poslovnim knjigama obveznika PDV ˗ izdavaoca računa, posle čega je izdat ispravan račun 

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), ako obveznik PDV u računu iskaže veći iznos PDV od onog koji u skladu sa ovim zakonom duguje, odnosno iznos PDV, a da za to nije imao obavezu u skladu sa ovim zakonom, dužan je da tako iskazani PDV plati. Obveznik PDV ima pravo da ispravi iznos PDV ako je izdao novi račun sa ispravljenim iznosom PDV, odnosno račun u kojem nije iskazan PDV, odnosno ako je stornirao račun u slučaju kada račun nije trebalo da bude izdat i ako poseduje dokument primaoca računa ˗ obveznika PDV ili lica koje ima pravo na refakciju PDV u skladu sa ovim zakonom u kojem je navedeno da PDV iskazan u pogrešnom računu nije korišćen kao prethodni porez, odnosno da za taj iznos PDV nije podnet zahtev za refakciju PDV, u slučaju kada je račun izdat obvezniku PDV ili licu koje ima pravo na refakciju PDV. Prema tome, u cilju ispravke iznosa PDV iskazanog u pogrešnom računu, koji je obveznik PDV stornirao, posle čega je izdao ispravan račun, obveznik PDV koji je sačinio pogrešan račun (u konkretnom slučaju, pogrešan račun je i evidentirao u poslovnim knjigama), treba da poseduje dokument obveznika PDV koji je naveden kao primalac računa u kojem je navedeno da PDV iskazan u pogrešnom računu nije korišćen kao prethodni porez, nezavisno od toga da li je pogrešan račun dostavljen primaocu ili je, prema navodima iz vašeg zahteva, samo evidentiran u poslovnim knjigama obveznika PDV ˗ izdavaoca računa. 

 

*** 

 

Prema odredbi člana 42. stav 1. Zakona, obveznik je dužan da izda račun za svaki promet dobara i usluga. 

Saglasno odredbama stava 4. istog člana Zakona, račun naročito sadrži sledeće podatke:
1) naziv, adresu i PIB obveznika ˗ izdavaoca računa;
2) mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
3) naziv, adresu i PIB obveznika ˗ primaoca računa;
4) vrstu i količinu isporučenih dobara ili vrstu i obim usluga;
5) datum prometa dobara i usluga i visinu avansnih plaćanja;
6) iznos osnovice;
7) poresku stopu koja se primenjuje;
8) iznos PDV koji je obračunat na osnovicu;
9) napomenu o odredbi ovog zakona na osnovu koje nije obračunat PDV;
10) napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate. 

Prema odredbi člana 44. stav 1. Zakona, ako obveznik PDV u računu iskaže veći iznos PDV od onog koji u skladu sa ovim zakonom duguje, odnosno iznos PDV, a da za to nije imao obavezu u skladu sa ovim zakonom, dužan je da tako iskazani PDV plati. 

Obveznik PDV iz stava 1. ovog člana ima pravo da ispravi iznos PDV ako je izdao novi račun sa ispravljenim iznosom PDV, odnosno račun u kojem nije iskazan PDV, odnosno ako je stornirao račun u slučaju kada račun nije trebalo da bude izdat i ako poseduje dokument primaoca računa ˗ obveznika PDV ili lica koje ima pravo na refakciju PDV u skladu sa ovim zakonom u kojem je navedeno da PDV iskazan u računu iz stava 1. ovog člana nije korišćen kao prethodni porez, odnosno da za taj iznos PDV nije podnet zahtev za refakciju PDV, u slučaju kada je račun izdat obvezniku PDV ili licu koje ima pravo na refakciju PDV (član 44. stav 2. Zakona). 

Podeli:

Besplatna prijava