011-00-618/2022-04 Poreski tretman naknade koju obveznik PDV ˗ zakupac potražuje od obveznika PDV ˗ zakupodavca na ime otpočinjanja obavljanja svoje poslovne aktivnosti u tržnom centru zakupodavca, kao vid podsticanja i doprinosa poslovanju zakupodavčevog tržnog centra

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-618/2022-04 od 01.12.2022, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Poreski tretman naknade koju obveznik PDV ˗ zakupac potražuje od obveznika PDV ˗ zakupodavca na ime otpočinjanja obavljanja svoje poslovne aktivnosti u tržnom centru zakupodavca, kao vid podsticanja i doprinosa poslovanju zakupodavčevog tržnog centra 

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 i 153/20, u daljem tekstu: Zakon), naknada koju obveznik PDV ˗ zakupac potražuje od obveznika PDV ˗ zakupodavca na ime otpočinjanja obavljanja svoje poslovne aktivnosti u tržnom centru zakupodavca, kao vid podsticanja i doprinosa poslovanju zakupodavčevog tržnog centra, smatra se naknadom za promet usluge za koji postoji obaveza obračunavanja PDV po poreskoj stopi od 20%. PDV obračunat i iskazan u računu obveznika PDV ˗ pružaoca usluge davanja podsticaja i doprinosa poslovanju tržnog centra u vlasništvu zakupodavca, obveznik PDV ˗ primalac predmetne usluge (zakupodavac) ima pravo da odbije kao prethodni porez u skladu sa Zakonom. 

 

*** 

 

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Promet usluga, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 5. stav 1. Zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona. 

Saglasno odredbi člana 27. Zakona, prethodni porez je iznos PDV obračunat u prethodnoj fazi prometa dobara i usluga, odnosno plaćen pri uvozu dobara, a koji obveznik može da odbije od PDV koji duguje. 

Prema odredbi člana 28. stav 1. Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata (u daljem tekstu: objekti za vršenje delatnosti), odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga:
1) koji je oporeziv PDV;
2) za koji u skladu sa članom 24. ovog zakona postoji oslobođenje od plaćanja PDV;
3) koji je izvršen u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici. 

U skladu sa odredbama stava 2. istog člana Zakona, pravo na odbitak prethodnog poreza, obveznik može da ostvari ako poseduje:
1) račun izdat od strane drugog obveznika u prometu o iznosu prethodnog poreza, u skladu sa ovim zakonom;
2) dokument o izvršenom uvozu dobara u kojem je iskazan PDV i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza. 

Odredbama stava 3. istog člana Zakona propisano je da u poreskom periodu u kojem su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog člana obveznik može da odbije prethodni porez od dugovanog PDV, i to:
1) obračunati i iskazani PDV za promet dobara i usluga koji je ili će mu biti izvršen od strane drugog obveznika u prometu;
2) PDV koji je plaćen prilikom uvoza dobara. 

Pravo na odbitak prethodnog poreza nastaje danom ispunjenja uslova iz st. 1˗3. ovog člana (član 28. stav 4. Zakona). 

Obveznik može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je stekao ovo pravo (stav 6. istog člana Zakona). 

 

Podeli:

Besplatna prijava