011-00-492/2023-04 Pravo na poresko oslobođenje za uslugu prevoza dobara od luke Split u Republici Hrvatskoj do krajnjeg odredišta ˗ luke u Finskoj Republici u slučaju kada prevoz dobara koja se izvoze vrši više prevoznika ˗ obveznika PDV, u konkretnom slučaju obveznik PDV ˗ lice B od mesta prvog utovara u Republici Srbiji do luke Split u Republici Hrvatskoj, a obveznik PDV ˗ lice C od luke Split u Republici Hrvatskoj do krajnjeg odredišta – luke u Finskoj Republici, pri čemu je, prema navodima iz zahteva, u tovarnim listovima za prevoz od mesta prvog utovara u Republici Srbiji do luke Split u Republici Hrvatskoj kao primalac robe navedeno lice koje nastupa u ime i za račun lica koje je kao primalac robe navedeno u jedinstvenoj carinskoj ispravi za izvoz, dok je u pomorskom tovarnom listu za prevoz od luke Split u Republici Hrvatskoj do krajnjeg odredišta ˗ luke u Finskoj Republici kao primalac robe navedeno drugo lice, uz napomenu da je i masa dobara koja se prevoze navedena u tovarnom listu za prevoz od luke Split u Republici Hrvatskoj do krajnjeg odredišta – luke u Finskoj Republici manja od zbira mase dobara navedenih u tovarnim listovima za prevoz od mesta prvog utovara u Republici Srbiji do luke Split u Republici Hrvatskoj

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-492/2023-04 od 07.11.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Pravo na poresko oslobođenje za uslugu prevoza dobara od luke Split u Republici Hrvatskoj do krajnjeg odredišta ˗ luke u Finskoj Republici u slučaju kada prevoz dobara koja se izvoze vrši više prevoznika ˗ obveznika PDV, u konkretnom slučaju obveznik PDV ˗ lice B od mesta prvog utovara u Republici Srbiji do luke Split u Republici Hrvatskoj, a obveznik PDV ˗ lice C od luke Split u Republici Hrvatskoj do krajnjeg odredištaluke u Finskoj Republici, pri čemu je, prema navodima iz zahteva, u tovarnim listovima za prevoz od mesta prvog utovara u Republici Srbiji do luke Split u Republici Hrvatskoj kao primalac robe navedeno lice koje nastupa u ime i za račun lica koje je kao primalac robe navedeno u jedinstvenoj carinskoj ispravi za izvoz, dok je u pomorskom tovarnom listu za prevoz od luke Split u Republici Hrvatskoj do krajnjeg odredišta ˗ luke u Finskoj Republici kao primalac robe navedeno drugo lice, uz napomenu da je i masa dobara koja se prevoze navedena u tovarnom listu za prevoz od luke Split u Republici Hrvatskoj do krajnjeg odredištaluke u Finskoj Republici manja od zbira mase dobara navedenih u tovarnim listovima za prevoz od mesta prvog utovara u Republici Srbiji do luke Split u Republici Hrvatskoj 

 

Pre svega, mišljenje Ministarstva finansija broj: 011-00-788/2022-04 od 23.01.2023. godine odnosi se na poreski tretman prometa usluge prevoza dobara povezane sa izvozom dobara. Deo tog mišljenja glasi:  

„U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), kada obveznik PDV pruža usluge prevoza dobara povezane sa izvozom dobara poreskom obvezniku sa sedištem u Republici Srbiji, pri čemu se licem koje vrši usluge prevoza dobara smatra lice koje faktički vrši usluge prevoza dobara, odnosno svako drugo lice koje se obavezalo da će izvršiti prevoz dobara, obveznik PDV ˗ pružalac usluge prevoza može da ostvari poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza ako poseduje dokaze propisane Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22 i 59/22, u daljem tekstu: Pravilnik), i to: dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, SIM, manifest i dr.) i račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom. S tim u vezi, u slučaju kada obveznik PDV ˗ lice koje vrši izvoz dobara u Finsku Republiku, angažuje obveznika PDV za prevoz dobara od mesta prvog ugovara u Republici Srbiji do luke Split u Republici Hrvatskoj, dok za dalji prevoz tih istih dobara pomorskim putem do krajnjeg odredišta (luka u Finskoj Republici) angažuje drugog obveznika PDV, poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza može da ostvari svaki od obveznika PDV koji pruža uslugu prevoza dobara koje su u vezi sa izvozom poreskom obvezniku sa sedištem u Republici Srbiji ˗ licu koje u konkretnom slučaju vrši izvoz dobara, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom. 

Ako uslovi za ostvarivanje navedenog poreskog oslobođenja nisu ispunjeni, obveznik PDV ˗ prevoznik dužan je da za uslugu prevoza obračuna PDV, a obveznik PDV ˗ primalac usluge prevoza ima pravo da obračunati PDV odbije kao prethodni porez, u skladu sa Zakonom.“ 

Uslugom prevoza koja je u vezi sa izvozom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), koja se pruža poreskom obvezniku iz člana 12. Zakona, smatra se usluga prevoza dobara od mesta prvog utovara u Republici Srbiji do krajnjeg odredišta van Republike Srbije (član 99. stav 5. tačka 1) Pravilnika o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22, 7/23, 15/23, 60/23 i 96/23). Prevoz dobara na navedenoj relaciji ˗ od mesta prvog utovara u Republici Srbiji do krajnjeg odredišta van Republike Srbije može biti izvršen od strane jednog ili više prevoznika. 

U vezi sa navedenim, kada prevoz dobara koja se izvoze vrši više prevoznika ˗ obveznika PDV, u konkretnom slučaju obveznik PDV ˗ lice B od mesta prvog utovara u Republici Srbiji do luke Split u Republici Hrvatskoj, a obveznik PDV ˗ lice C od luke Split u Republici Hrvatskoj do krajnjeg odredišta – luke u Finskoj Republici, pri čemu je, prema navodima iz vašeg zahteva, u tovarnim listovima za prevoz od mesta prvog utovara u Republici Srbiji do luke Split u Republici Hrvatskoj kao primalac robe navedeno lice koje nastupa u ime i za račun lica koje je kao primalac robe navedeno u jedinstvenoj carinskoj ispravi za izvoz, dok je u pomorskom tovarnom listu za prevoz od luke Split u Republici Hrvatskoj do krajnjeg odredišta ˗ luke u Finskoj Republici kao primalac robe navedeno drugo lice, uz napomenu da je i masa dobara koja se prevoze navedena u tovarnom listu za prevoz od luke Split u Republici Hrvatskoj do krajnjeg odredišta – luke u Finskoj Republici manja od zbira mase dobara navedenih u tovarnim listovima za prevoz od mesta prvog utovara u Republici Srbiji do luke Split u Republici Hrvatskoj, mišljenja smo da se za uslugu prevoza dobara od luke Split u Republici Hrvatskoj do krajnjeg odredišta ˗ luke u Finskoj Republici ne može primeniti poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, što znači da se na promet predmetne usluge PDV obračunava i plaća u skladu sa Zakonom. 

 

Podeli:

Besplatna prijava