011-00-483/2023-04 Poreski tretman prometa i uvoza medicinskog sredstva ˗ masti za oči, u konkretnom slučaju Vita-A-Vision, koje se koristi u oftalmološkim hirurškim zahvatima

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-483/2023-04 od 24.5.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Poreski tretman prometa i uvoza medicinskog sredstva ˗ masti za oči, u konkretnom slučaju Vita-A-Vision, koje se koristi u oftalmološkim hirurškim zahvatima 

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20  i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), opšta stopa PDV za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara iznosi 20%.  

Prema članu 23. stav 2. tačka 4) Zakona, po posebnoj stopi PDV od 10% oporezuje se i promet medicinskih sredstava ˗ proizvoda koji se hirurški ugrađuju u organizam. Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22, 7/23 i 15/23, u daljem tekstu: Pravilnik), konkretno odredbom člana 62. stav 1. tačka 1) podtačka (5), bliže je uređeno da se medicinskim sredstvima ˗ proizvodima koji se hirurški utrađuju u organizam, u smislu člana 23. stav 2. tačka 4) Zakona, smatraju implantati u oftalmologiji.  

Prema tome, na promet i uvoz medicinskih sredstava ˗ proizvoda koji se hirurški ugrađuju u organizam, kojima se smatraju i implantati u oftalmologiji, PDV se obračunava i plaća po posebnoj stopi PDV od 10%.  

Međutim, kada je reč o medicinskom sredstvu ˗ masti za oči, u konkretnom slučaju Vita-A-Vision, koje se koristi u oftalmološkim hirurškim zahvatima, ali se hirurški ne ugrađuje u organizam, PDV se obračunava i plaća po opštoj stopi PDV od 20%.  

  

***  

 

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.  

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u dalem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.  

Uvoz je svaki unos dobara u carinsko područje Republike (član 7. Zakona). 

Saglasno odredbi člana 23. stav 1. Zakona, opšta stopa PDV za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara iznosi 20%. 

Prema odredbi člana 23. stav 2. tačka 4) Zakona, po posebnoj stopi PDV od 10% oporezuje se promet ortotičkih i protetičkih sredstava, kao i medicinskih sredstava – proizvoda koji se hirurški ugrađuju u organizam. 

Odredbom člana 62. stav 1. tačka 1) podtačka (5) Pravilnika propisano je da se medicinskim sredstvima – proizvodima koji se hirurški ugrađuju u organizam, u smislu člana 23. stav 2. tačka 4) Zakona, smatraju implantati u oftalmologiji. 

Podeli:

Besplatna prijava