011-00-396/2022-04 Poreski tretman prometa usluga u slučaju kada obveznik PDV ˗ organizator konferencije, na osnovu ugovora o sponzorstvu zaključenog sa poreskim obveznikom u smislu člana 12. Zakona o PDV, pruža tom poreskom obvezniku marketinške usluge (npr. učešće na panelu, učešće u radionici, prostor za izložbeni štand, emitovanje reklame iz produkcije sponzora, intervju za aftermovie, vidljivost logoa, promociju konferencije na društvenim mrežama, blog post i dr.) pojedinačno, odnosno više usluga u okviru odabranog „paketa usluga“ za koji je ugovorena jedinstvena naknada

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-396/2022-04 od 24.5.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Poreski tretman prometa usluga u slučaju kada obveznik PDV ˗ organizator konferencije, na osnovu ugovora o sponzorstvu zaključenog sa poreskim obveznikom u smislu člana 12. Zakona o PDV, pruža tom poreskom obvezniku marketinške usluge (npr. učešće na panelu, učešće u radionici, prostor za izložbeni štand, emitovanje reklame iz produkcije sponzora, intervju za aftermovie, vidljivost logoa, promociju konferencije na društvenim mrežama, blog post i dr.) pojedinačno, odnosno više usluga u okviru odabranogpaketa usluga“ za koji je ugovorena jedinstvena naknada 

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), mesto prometa usluga određuje se u zavisnosti od toga da li se usluge pružaju poreskom obvezniku ili licu koje nije poreski obveznik, u smislu člana 12. Zakona, pri čemu je Zakonom uređeno koja se lica smatraju poreskim obveznicima za svrhu primene pravila za određivanje mesta prometa usluga. S tim u vezi, kada uslugu pruža lice koje je obveznik PDV, poreskim obveznikom kojem se pruža usluga smatra se: 

1) svako lice koje obavlja delatnost kao trajnu aktivnost bez obzira na cilj obavljanja te delatnosti;                                                                                    2) pravna lica, državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave sa sedištem u Republici Srbiji;                                                                           3) strana pravna lica, državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, registrovani za plaćanje poreza na potrošnju u državi u kojoj imaju sedište. 

Ako se promet usluga vrši poreskom obvezniku, mestom prometa usluga smatra se mesto u kojem primalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu ako se promet usluga vrši stalnoj poslovnoj jedinici koja se ne nalazi u mestu u kojem primalac usluga ima sedište, odnosno mesto u kojem primalac usluga ima prebivalište ili boravište. 

Prema tome, kada obveznik PDV ˗ organizator konferencije, na osnovu ugovora o sponzorstvu zaključenog sa poreskim obveznikom u smislu člana 12. Zakona, pruža tom poreskom obvezniku marketinške usluge (npr. učešće na panelu, učešće u radionici, prostor za izložbeni štand, emitovanje reklame iz produkcije sponzora, intervju za aftermovie, vidljivost logoa, promociju konferencije na društvenim mrežama, blog post i dr.) pojedinačno, odnosno više usluga u okviru odabranog „paketa usluga“ za koji je ugovorena jedinstvena naknada, pri čemu odabrani „paket usluga“ uključuje i određeni broj ulaznica za konferenciju, odnosno VIP događaj (kao sporedan promet koji se vrši uz promet marketinških usluga) i pravo na popust za kupovinu dodatnih ulaznica za konferenciju, mestom prometa marketinških usluga smatra se mesto u kojem primalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu ako se promet usluga vrši stalnoj poslovnoj jedinici koja se ne nalazi u mestu u kojem primalac usluga ima sedište, odnosno mesto u kojem primalac usluga ima prebivalište ili boravište, nezavisno od toga da li se konferencija održava u Republici Srbiji ili u inostranstvu. 

Za promet marketinških usluga koje se pružaju poreskom obvezniku u smislu člana 12. Zakona, koji u Republici Srbiji ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu (ako se promet usluga vrši stalnoj poslovnoj jedinici koja se ne nalazi u mestu u kojem primalac usluga ima sedište), odnosno kojiuRepublici Srbiji ima prebivalište ili boravište, PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom, dok se za promet predmetnih usluga koje se pružaju poreskom obvezniku u smislu člana 12. Zakona, koji u inostranstvu ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu (ako se promet usluga vrši stalnoj poslovnoj jedinici koja se ne nalazi u mestu u kojem primalac usluga ima sedište), odnosno koji u inostranstvu ima prebivalište ili boravište, PDV ne obračunava i ne plaća. 

Po osnovu prometa marketinških usluga obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza, nezavisno od toga da li je mesto njihovog prometa u Republici Srbiji ili u inostranstvu, uz ispunjenje uslova propisanih Zakonom. 

 

*** 

 

Saglasno odredbama člana 3. Zakona, predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Promet dobara, u smislu ovog zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno (član 4. stav 1. Zakona).  

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona). 

Ako se uz uslugu vrši sporedno pružanje usluga ili sporedna isporuka dobara, smatra se da je pružena jedna usluga (član 5. stav 6. Zakona). 

Prema odredbi člana 12. stav 1. Zakona, ovim članom određuje se poreski obveznik isključivo za svrhu primene pravila koja se odnose na određivanje mesta prometa usluga. 

Saglasno odredbi stava 2. istog člana Zakona, kada uslugu pruža lice koje je obveznik PDV u skladu sa ovim zakonom, poreskim obveznikom kojem se pruža usluga smatra se: 

1) svako lice koje obavlja delatnost kao trajnu aktivnost bez obzira na cilj obavljanja te delatnosti;                                                                                    2) pravna lica, državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave sa sedištem u Republici;                                                                                    3) strana pravna lica, državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, registrovani za plaćanje poreza na potrošnju u državi u kojoj imaju sedište. 

Prema odredbi stava 4. istog člana Zakona, ako se promet usluga vrši poreskom obvezniku, mestom prometa usluga smatra se mesto u kojem primalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu ako se promet usluga vrši stalnoj poslovnoj jedinici koja se ne nalazi u mestu u kojem primalac usluga ima sedište, odnosno mesto u kojem primalac usluga ima prebivalište ili boravište. 

Podeli:

Besplatna prijava