011-00-162/2023-04 Poreski tretman usluga iz oblasti pozorišne i muzičke delatnosti koju pruža obveznik PDV ˗ ustanova kulture u privatnoj svojini

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-162/2023-04 od 07.3.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Poreski tretman usluga iz oblasti pozorišne i muzičke delatnosti koju pruža obveznik PDV ˗ ustanova kulture u privatnoj svojini 

 

U skladu sa članom 25. stav 2. tačka 14) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), PDV se ne plaća na promet usluga iz oblasti kulture i sa njima neposredno povezanog prometa dobara i usluga, od strane lica čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti, a koja su registrovana za tu delatnost. Uslugama iz oblasti kulture smatraju se, između ostalih, usluge iz oblasti pozorišne i muzičke delatnosti, koje pružaju lica registrovana za obavljanje tih delatnosti, a čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti. Licem čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti smatra se lice koje je osnovano od strane Republike, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave i čiji je vlasnik Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave u potpunosti ili u većinskom delu. 

Prema tome, kada usluge iz oblasti pozorišne i muzičke delatnosti pružaju lica registrovana za obavljanje tih delatnosti, a čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti (lica koja su osnovana od strane Republike, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave i čiji je vlasnik Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave u potpunosti ili u većinskom delu), PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV koji vrši promet predmetnih usluga nema pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu. 

Međutim, kada usluge iz oblasti pozorišne i muzičke delatnosti pruža obveznik PDV ˗ ustanova kulture u privatnoj svojini, PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom. 

 

*** 

 

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. 

Promet usluga, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 5. stav 1. Zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona. 

Odredbom člana 25. stav 2. tačka 14) Zakona propisano je poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza za promet usluga iz oblasti kulture i sa njima neposredno povezanog prometa dobarai usluga, od strane lica čija delatnostnije usmerena ka ostvarivanju dobiti, a koja su registrovana za tu delatnost. 

Prema članu 25. stav 4. Zakona, licem čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti, u smislu stava 2. ovog člana, smatra se lice koje je osnovano od strane Republike, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave i čiji je vlasnik Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave u potpunosti ili u većinskom delu. 

Odredbom člana 139. Pravilnika o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22, 7/23 i 15/23) propisano je da se uslugama, u smislu člana 25. stav 2. tačka 14) Zakona, smatraju usluge iz oblasti pozorišne i muzičke delatnosti, delatnosti muzeja, galerija, arhiva, zaštite kulturnih dobara, zaštite istorijskih spomenika, biblioteka, botaničkih bašti i zooloških vrtova, koje pružaju lica registrovana za obavljanje tih delatnosti, a čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti. 

Podeli:

Besplatna prijava