011-00-00839/2022-04 Pravo na oslobođenje od carinskih dažbina i poreski tretman uvoza na osnovu donacije medicinskog aparata ˗ ZD fantoma mozga (3/D Hoffman Brain Phantom SPECT and RET Quality Control) koji Klinički centar Vojvodine dobija iz sredstava Regionalnog programa tehničke saradnje Republike Srbije sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju iz Beča

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-00839/2022-04 od 25.4.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Pravo na oslobođenje od carinskih dažbina i poreski tretman uvoza na osnovu donacije medicinskog aparata ˗ ZD fantoma mozga (3/D Hoffman Brain Phantom SPECT and RET Quality Control) koji Klinički centar Vojvodine dobija iz sredstava Regionalnog programa tehničke saradnje Republike Srbije sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju iz Beča

 

  1. Sa aspekta Carinskog zakona

Članom 246. stav 1. tačka 5) Carinskog zakona („Službeni glasnik RS“, br. 95/18, 91/19 ˗ dr. zakon, 144/20, 118/21 i 138/22) propisano je da su oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina lica, osim fizičkih, na robu koju besplatno prime iz inostranstva za naučne, prosvetne, kulturne, sportske, humanitarne, verske, zdravstvene i socijalne svrhe, kao i za zaštitu životne sredine, osim alkohola i alkoholnih pića, duvanskih proizvoda i putničkih motornih vozila. Takođe, u tački 7) istog člana, navedeno je da su od plaćanja uvoznih dažbina oslobođeni i privredni subjekti u oblasti zdravstva, na specifičnu opremu, uređaje i instrumente za zdravstvo i njihove rezervne delove i na potrošni materijal za korišćenje te opreme, kao i za lekove koji se koriste u bolničkom lečenju, koji se ne proizvode u zemlji i ako se uvoze radi opremanja i potreba tih privrednih subjekata u skladu sa programima razvoja zdravstva. 

U članu 18. Uredbe o carinskim povlasticama („Službeni glasnik RS“, br. 38/19 i 86/19) navedeno je da, u skladu sa citiranim članom 246. tačka 5) Carinskog zakona, radi korišćenja te povlastice, korisnik povlastice podnosi carinskom organu:
1) izjavu ili fakturu inostranog pošiljaoca iz koje se vidi da se roba šalje besplatno;
2) izvod iz odgovarajućeg registra iz kojeg se utvrđuje delatnost korisnika povlastice;
3) izjavu korisnika povlastice da roba služi za naučne, prosvetne, kulturne, sportske, humanitarne, verske, zdravstvene i socijalne svrhe, kao i za zaštitu životne sredine. 

Takođe, u članu 19. iste uredbe, u skladu sa citiranim članom 246. tačka 7) Carinskog zakona, propisano je da radi korišćenja te povlastice, korisnik povlastice carinskom organu podnosi:
1) potvrdu privrednog subjekta u oblasti zdravstva, kojom se dokazuje da se specifična oprema, uređaji i instrumenti za zdravstvo, njihovi rezervni delovi i potrošni materijal za korišćenje te opreme, kao i lekovi koji se koriste u bolničkom lečenju, uvoze radi opremanja i potreba tog privrednog subjekta;
2) potvrdu Privredne komore Srbije da se roba koja se uvozi ne proizvodi u zemlji. 

Dalje, u članu 2. Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći („Službeni list SRJ“, br. 53/01, 61/01, 36/02 i „Službeni glasnik RS“, br. 101/05, u daljem tekstu: Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći) propisano je da donacije i humanitarna pomoć, u smislu ovog zakona, mogu biti u robi osim duvana i duvanskih prerađevina, alkoholnih pića i putničkih automobila, uslugama, novcu, hartijama od vrednosti, imovinskim i drugim pravima. 

U članu 5. stav 1. istog zakona propisano je da je primalac donacije i pomoći oslobođen plaćanja carine, drugih uvoznih dažbina i taksi koje se plaćaju prilikom uvoza robe koja je predmet donacije i humanitarne pomoći u smislu ovog zakona. 

S tim u vezi, u članu 6. Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći, navodi se da radi korišćenja povlastica iz člana 5. ovog zakona primalac donacije i humanitarne pomoći uz zahtev za oslobođenje, podnosi carinarnici:
1) izjavu donatora, odnosno davaoca humanitarne pomoći iz koje se vidi da se roba šalje besplatno, odnosno drugi dokaz da se roba plaća iz sredstava prikupljenih po osnovu donacije i pomoći ili iz sredstava ostvarenih realizacijom hartija od vrednosti i po osnovu korišćenja ustupljenih prava;
2) izjavu da će roba biti upotrebljena u humanitarne, naučne, prosvetne, kulturne, sportske, verske i umetničke svrhe, unapređenje uslova života stanovništva i zdravstvene zaštite, zaštitu životne sredine i sl;
3) izvod iz registra ili drugi dokaz da se bavi delatnošću iz tačke 2. ovog stava.  

Na osnovu podnetog zahteva carinarnica donosi rešenje. 

Imajući u vidu da stranka u dopisu kao pravni osnov za oslobođenje od carinskih dažbina navodi član 246. tačka 5) i 7) Carinskog zakona, a takođe, u istom dopisu je navedeno da je u pitanju donacija medicinskog aparata ˗ ZD fantoma mozga (3/D Hoffman Brain Phantom SPECT and RET Quality Control), smatramo da je oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina moguće ostvariti ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 246. tačke 5) ili 7) Carinskog zakona ili na osnovu Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći, u zavisnosti od toga koju dokumentaciju stranka podnese carinskom organu, odnosno u zavisnosti od načina na koji je popunjena deklaracija. 

  1. Sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost

Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: ZPDV) propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Uvoz je svaki unos dobara u carinsko područje Republike (član 7. ZPDV). 

Prema odredbi člana 26. tačka 1a) ZPDV, PDV se ne plaća na uvoz dobara koja se uvoze na osnovu ugovora o donaciji, odnosno kao humanitarna pomoć u skladu sa zakonom kojim se uređuju donacije, odnosno humanitarna pomoć. 

Prema odredbi člana 1. stav 1. Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći, državni organi, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove, druge organizacije i zajednice koje ne ostvaruju dobit, kao i domaće i strane humanitarne organizacije (u daljem tekstu: primalac donacije i pomoći) mogu primati donacije i humanitarnu pomoć. 

U skladu sa navedenim, PDV se ne plaća na uvoz dobara koja se uvoze na osnovu ugovora o donaciji, odnosno kao humanitarna pomoć u skladu sa Zakonom o donacijama i humanitarnoj pomoći. S tim u vezi, na uvoz dobara, osim duvana i duvanskih prerađevina, alkoholnih pića i putničkih automobila, koja se uvoze na osnovu ugovora o donaciji, odnosno kao humanitarna pomoć, u skladu sa Zakonom o donacijama i humanitarnoj pomoći, ne plaća se PDV, pod uslovom da se uvoz navedenih dobara vrši za račun primaoca donacije. Primaoci donacije mogu biti državni organi, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove, druge organizacije i zajednice koje ne ostvaruju dobit, kao i domaće i strane humanitarne organizacije. Utvrđivanje da li se uvoz dobara vrši u skladu sa Zakonom o donacijama i humanitarnoj pomoći vrši nadležni carinski organ. 

Prema tome, na uvoz medicinskog aparata ˗ 3D fantom mozga (3/D Hoffman Brain Phantom for SPECT and RET Quality Control) koji Klinički centar Vojvodine dobija iz sredstava Regionalnog programa tehničke saradnje Republike Srbije sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju iz Beča, ne plaća se PDV, pod uslovom da se uvoz predmetnog aparata vrši za račun Kliničkog centra Vojvodine, što znači da je Klinički centar Vojvodine u jedinstvenoj carinskoj ispravi za stavljanje robe u slobodan promet, tj. uvoz dobara, izdatoj u skladu sa carinskim propisima, naveden kao vlasnik dobara koja se uvoze, kao i pod uslovom da se uvoz u svemu vrši u skladu sa odredbama Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći, što utvrđuje nadležni carinski organ. 

Podeli:

Besplatna prijava