011-00-00206/2023-04 Poreski tretman prometa kada obveznik PDV ˗ vlasnik poljoprivrednog gazdinstva i drugi obveznik PDV zaključe ugovor na osnovu kojeg obveznik PDV izvrši predaju prasadi i kompletne krmne smeše za ishranu svinja obvezniku PDV ˗ vlasniku poljoprivrednog gazdinstva

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-00206/2023-04 od 10.3.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Poreski tretman prometa kada obveznik PDV ˗ vlasnik poljoprivrednog gazdinstva i drugi obveznik PDV zaključe ugovor na osnovu kojeg obveznik PDV izvrši predaju prasadi i kompletne krmne smeše za ishranu svinja obvezniku PDV ˗ vlasniku poljoprivrednog gazdinstva 

 

Kada obveznik PDV ˗ vlasnik poljoprivrednog gazdinstva i drugi obveznik PDV zaključe ugovor na osnovu kojeg obveznik PDV izvrši predaju prasadi i kompletne krmne smeše za ishranu svinja obvezniku PDV ˗ vlasniku poljoprivrednog gazdinstva, ta predaja smatra se prometom dobara, pod uslovom da je na tim dobrima izvršen prenos prava raspolaganja u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon). Ako prenos prava raspolaganja na predmetnim dobrima nije izvršen, predaja prasadi i kompletne krmne smeše za ishranu svinja nije predmet oporezivanja PDV. 

 

*** 

 

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.  

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. 

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona). 

 

 

Podeli:

Besplatna prijava