011-00-00028/2023-04 Poreski tretman prometa goriva namenjenog potrebama brodova koji služe za dalji transport dobara na prispelim teretnim baržama na relaciji ušće Save ˗ Obrenovac

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 011-00-00028/2023-04 od 20.11.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Poreski tretman prometa goriva namenjenog potrebama brodova koji služe za dalji transport dobara na prispelim teretnim baržama na relaciji ušće Save ˗ Obrenovac 

 

U skladu sa članom 24. stav 1. tač. 13) i 14) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), PDV se ne plaća na isporuke brodova, servisiranje, popravke, održavanje i iznajmljivanje brodova, koji se pretežno koriste uz naknadu u međunarodnom rečnom saobraćaju, isporuke, iznajmljivanje, popravke i održavanje dobara namenjenih opremanju tih brodova, kao i na promet dobara i usluga namenjenih neposrednim potrebama tih brodova. Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22, 7/23, 15/23, 60/23 i 96/23, u daljem tekstu: Pravilnik) bliže je uređeno navedeno poresko oslobođenje. Naime, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 13) i 14) Zakona, uz ispunjenje propisanih uslova, može da ostvari obveznik PDV, odnosno drugi poreski dužnik u skladu sa Zakonom za isporuke brodova, servisiranje, popravke, održavanje i iznajmljivanje brodova, za isporuke, iznajmljivanje, popravke i održavanje dobara namenjenih opremanju tih brodova i za promet dobara i usluga za potrebe domaćih brodova koji se pretežno koriste uz naknadu u međunarodnom rečnom saobraćaju, kao i za potrebe stranih brodova koje koriste nerezidentna preduzeća. Domaći brodovi koriste se pretežno u međunarodnom rečnom saobraćaju ako u šest meseci koji prethode poreskom periodu, odnosno u šest meseci nakon poreskog perioda, za koji se podnosi poreska prijava, od ukupnog broja plovidbi u tom periodu ostvare ili će ostvariti više od 80% plovidbi u međunarodnom rečnom saobraćaju. Prometom dobara namenjenih neposrednim potrebama domaćih brodova koji se koriste pretežno u međunarodnom rečnom saobraćaju smatra se isporuka goriva i maziva, hrane, pića i dr. 

Prema tome, na promet goriva namenjenog neposrednim potrebama domaćih brodova koji se koriste pretežno u međunarodnom rečnom saobraćaju u skladu sa Zakonom i Pravilnikom, PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV koji vrši predmetni promet ima pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu.  

Međutim, kada je reč o prometu goriva namenjenog potrebama brodova koji služe za dalji transport dobara na prispelim teretnim baržama, na relaciji ušće Save ˗ Obrenovac, a koji ne napuštaju područje Republike Srbije, PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom, s obzirom na to da, prema našem mišljenju, nije reč o prometu goriva na koji se može primeniti poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 14) Zakona. 

 

*** 

 

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. 

Odredbom člana 24. stav 1. tačka 13) Zakona propisano je poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, tj. da se PDV ne plaća na isporuke brodova, servisiranje, popravke, održavanje i iznajmljivanje brodova, koji se pretežno koriste uz naknadu u međunarodnom rečnom saobraćaju, kao i isporuke, iznajmljivanje, popravke i održavanje dobara namenjenih opremanju tih brodova. 

Prema odredbi člana 24. stav 1. tačka 14) Zakona, PDV se ne plaća na promet dobara i usluga namenjenih neposrednim potrebama brodova iz člana 24. stav 1. tačka 13) Zakona. 

Odredbama člana 105. Pravilnika propisano je da poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 13) i 14) Zakona obveznik PDV, odnosno drugi poreski dužnik u skladu sa Zakonom, može da ostvari za isporuke brodova, servisiranje, popravke, održavanje i iznajmljivanje brodova, za isporuke, iznajmljivanje, popravke i održavanje dobara namenjenih opremanju tih brodova i za promet dobara i usluga za potrebe domaćih brodova koji se pretežno koriste uz naknadu u međunarodnom rečnom saobraćaju, kao i za potrebe stranih brodova koje koriste nerezidentna preduzeća, ako poseduje:
1) dokument o prometu dobara i usluga (ugovor, račun i dr.) izvršenom licu koje navedena dobra i usluge koristi za pružanje usluga međunarodnog prevoza u rečnom saobraćaju;
2) izjavu vlasnika domaćeg broda da se taj brod koristi, uz naknadu, pretežno u međunarodnom rečnom saobraćaju, odnosno izjavu kupca broda da će se taj brod koristiti, uz naknadu, pretežno u međunarodnom rečnom saobraćaju. 

Domaći brodovi iz stava 1. ovog člana koriste se pretežno u međunarodnom rečnom saobraćaju ako u šest meseci koji prethode poreskom periodu, odnosno u šest meseci nakon poreskog perioda, za koji se podnosi poreska prijava, od ukupnog broja plovidbi u tom periodu ostvare ili će ostvariti više od 80% plovidbi u međunarodnom rečnom saobraćaju (stav 2. istog člana Pravilnika). 

Prema odredbi člana 105. stav 3. Pravilnika, prometom dobara namenjenih neposrednim potrebama brodova iz stava 1. ovog člana smatra se isporuka goriva i maziva, hrane, pića i dr. 

Podeli:

Besplatna prijava