000459395 2023 10520 004 000 011 004 Ko je poreski dužnik za promet kada dva fizička lica ˗ suvlasnika porodične stambene zgrade, od kojih je jedno obveznik PDV, finansiraju rekonstrukciju tog objekta srazmerno svojim vlasničkim udelima, pri čemu će rekonstrukciju izvršiti obveznik PDV ˗ izvođač?

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000459395 2023 10520 004 000 011 004 od 09.02.2024, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Ko je poreski dužnik za promet kada dva fizička lica ˗ suvlasnika porodične stambene zgrade, od kojih je jedno obveznik PDV, finansiraju rekonstrukciju tog objekta srazmerno svojim vlasničkim udelima, pri čemu će rekonstrukciju izvršiti obveznik PDV ˗ izvođač? 

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV, odnosno licu iz člana 9. stav 1. Zakona, obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima primalac dobara i usluga kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, ako je vrednost tog prometa veća od 500.000 dinara, bez PDV. Za promet dobara i usluga koji se vrši između obveznika PDV, navedeno pravilo primenjuje se isključivo ako je taj promet izvršen između obveznika PDV evidentiranih za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom. 

Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22, 7/23, 15/23, 60/23, 96/23 i 116/23) bliže se uređuje šta se, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, smatra dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva. 

Saglasno navedenom, kada obveznik PDV ˗ izvođač građevinskih radova vrši promet dobara ili usluga iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, uz uslov da je vrednost tog prometa veća od 500.000 dinara, bez PDV, primaocu dobara ili usluga ˗ fizičkom licu, poreski dužnik određuje se u zavisnosti od toga da li je fizičko lice (primalac dobara ili usluga) obveznik PDV. Naime, ako je primalac dobara ili usluga fizičko lice koje je obveznik PDV, poreski dužnik za taj promet je obveznik PDV ˗ fizičko lice, a ako je primalac fizičko lice koje nije obveznik PDV, poreski dužnik je obveznik PDV ˗ isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga (u daljem tekstu: obveznik PDV ˗ izvođač). Poreski dužnik je dužan da po osnovu predmetnog prometa obračuna PDV i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom. 

Prema tome, kada dva fizička lica ˗ suvlasnika porodične stambene zgrade, od kojih je jedno obveznik PDV, finansiraju rekonstrukciju tog objekta srazmerno svojim vlasničkim udelima, pri čemu će rekonstrukciju izvršiti obveznik PDV ˗ izvođač, poreski dužnik određuje se u zavisnosti od ugovornog odnosa uspostavljenog sa obveznikom PDV ˗ izvođačem u smislu da li su naručioci posla rekonstrukcije oba fizička lica ili jedno od njih. 

Naime, ako je naručilac celokupnog posla rekonstrukcije porodične stambene zgrade fizičko lice ˗ obveznik PDV, poreski dužnik za promet dobara ili usluga iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona (ako je vrednost tog prometa veća od 500.000 dinara, bez PDV) je obveznik PDV ˗ fizičko lice, što znači da obveznik PDV – izvođač izdaje račun fizičkom licu ˗ obvezniku PDV bez iskazanog PDV. U ovom slučaju dolazi i do prometa od strane fizičkog lica ˗ obveznika PDV drugom fizičkom licu – suvlasniku srazmerno vlasničkom udelu tog drugog fizičkog lica ˗ suvlasnika u porodičnoj stambenoj zgradi. Za taj promet poreski dužnik je fizičko lice ˗ obveznik PDV. 

Ako je naručilac celokupnog posla rekonstrukcije porodične stambene zgrade fizičko lice koje nije obveznik PDV, poreski dužnik za promet dobara ili usluga iz oblasti građevinarstva je obveznik PDV ˗ izvođač, što znači da obveznik PDV ˗ izvođač izdaje račun fizičkom licu koje nije obveznik PDV sa iskazanim PDV. U ovom slučaju dolazi i do prometa od strane fizičkog lica koje nije obveznik PDV drugom fizičkom licu ˗ suvlasniku (koji je obveznik PDV) srazmerno vlasničkom udelu tog drugog fizičkog lica ˗ suvlasnika u porodičnoj stambenoj zgradi. Po osnovu prometa koji vrši fizičko lice koje nije obveznik PDV ne postoji obaveza obračunavanja PDV. 

Ako su naručioci celokupnog posla rekonstrukcije porodične stambene zgrade oba suvlasnika ˗ fizička lica, u tom slučaju za promet koji obveznik PDV ˗ izvođač vrši fizičkom licu ˗ obvezniku PDV (srazmerno njegovom vlasničkom udelu u porodičnoj stambenoj zgradi), poreski dužnik je obveznik PDV ˗ fizičko lice (obveznik PDV ˗ izvođač izdaje račun bez iskazanog PDV), a za promet koji obveznik PDV – izvođač vrši fizičkom licu koje nije obveznik PDV (srazmerno njegovom vlasničkom udelu u porodičnoj stambenoj zgradi), poreski dužnik je obveznik PDV ˗ izvođač (obveznik PDV ˗ izvođač izdaje račun sa iskazanim PDV). 

Napominjemo, za navedene promete koji vrše obveznici PDV izdaju se odgovarajući računi u skladu sa zakonom. 

Pored toga, fizičko lice ˗ obveznik PDV ima pravo da PDV obračunat za promet obveznika PDV ˗ izvođača odbije kao prethodni porez ako su ispunjeni svi Zakonom propisani uslovi. 

 

*** 

 

Saglasno odredbama člana 3. Zakona, predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. 

Prometom dobara, u smislu ovog zakona, smatra se i isporuka dobara proizvedenih ili sastavljenih po nalogu naručioca, od materijala isporučioca, ako se ne radi samo o dodacima ili drugim sporednim materijalima (član 4. stav 3. tačka 6) Zakona). 

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona). 

Prometom usluga, u smislu ovog zakona, smatra se i predaja dobara proizvedenih ili sastavljenih po nalogu naručioca, od materijala naručioca (član 5. stav 3. tačka 3) Zakona). 

U skladu sa odredbom člana 10. stav 1. tačka 1) Zakona, poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je obveznik koji vrši oporezivi promeg dobara i usluga, osim kada obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim članom ima drugo lice. 

Odredbom člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona propisano je da je, izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, poreski dužnik primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, obveznik PDV, odnosno lice iz člana 9. stav 1. ovog zakona, za promet izvršen od strane obveznika PDV, ako je vrednost tog prometa veća od 500.000 dinara, bez PDV. 

Za promet dobara i usluga iz stava 2. ovog člana, koji se vrši između obveznika PDV, pravila za određivanje poreskog dužnika iz stava 2. ovog člana primenjuju se isključivo ako je taj promet izvršen između obveznika PDV evidentiranih za obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim zakonom (član 10. stav 3. Zakona). 

Podeli:

Besplatna prijava