000314778 2023 10520 004 000 011 004 U slučaju kada obveznik PDV pruža uslugu iznajmljivanja lokomotive sa osobljem ˗ osobljem vučnog vozila i manevarskim osobljem drugom obvezniku PDV za potrebe prevoza dobara koja se izvoze, da li se predmetna usluga smatra uslugom povezanom sa izvozom dobara?

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000314778 2023 10520 004 000 011 004 od 28.11.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

U slučaju kada obveznik PDV pruža uslugu iznajmljivanja lokomotive sa osobljem ˗ osobljem vučnog vozila i manevarskim osobljem drugom obvezniku PDV za potrebe prevoza dobara koja se izvoze, da li se predmetna usluga smatra uslugom povezanom sa izvozom dobara? 

 

Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon) propisano je poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za prevozne i ostale usluge koje su u vezi sa izvozom dobara, osim usluga koje su oslobođene od PDV bez prava na poreski odbitak. Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22, 7/23, 15/23, 60/23 i 96/23, u daljem tekstu: Pravilnik) bliže su uređeni način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja za promet navedenih usluga. Naime, obveznik PDV koji vrši promet ostalih usluga povezanih sa izvozom dobara može da ostvari poresko oslobođenje za taj promet ako poseduje račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom. Ostalim uslugama koje su povezane sa izvozom dobara, primera radi, smatraju se usluge pakovanja, utovara i izvoznog carinjenja. 

Međutim, u slučaju kada obveznik PDV pruža uslugu iznajmljivanja lokomotive sa osobljem ˗ osobljem vučnog vozila i manevarskim osobljem drugom obvezniku PDV za potrebe prevoza dobara koja se izvoze, PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom, s obzirom na to da se, prema našem mišljenju, predmetna usluga ne smatra uslugom koja je povezana sa izvozom dobara. 

 

*** 

 

Saglasno odredbama člana 3. Zakona, predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Promet dobara, u smislu ovog zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno (član 4. stav 1. Zakona). 

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona). 

Odredbom člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona propisano je poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, tj. da se PDV ne plaća na prevozne i ostale usluge koje su u vezi sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom dobara, osim usluga koje su oslobođene od PDV bez prava na poreski odbitak u skladu sa ovim zakonom. 

Prema odredbi člana 99. stav 1. Pravilnika, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona, za prevozne usluge koje su u vezi sa izvozom dobara, obveznik PDV može da ostvari ako poseduje:
1) dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.);
2) račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom. 

Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 8) Zakona za ostale usluge koje su u vezi sa izvozom dobara, obveznik PDV može da ostvari ako poseduje račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom (član 99. stav 2. Pravilnika). 

Podeli:

Besplatna prijava