000309727 2023 10520 004 000 011 004 Poreski tretman članarine koju naplaćuje sportsko udruženje ˗ obveznik PDV od svojih članova ˗ fizičkih lica koja zauzvrat koriste sportske sale, prostorije za vežbanje, sprave za vežbanje i druga dobra koja udruženje poseduje

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000309727 2023 10520 004 000 011 004 od 09.02.2024, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Poreski tretman članarine koju naplaćuje sportsko udruženje ˗ obveznik PDV od svojih članova ˗ fizičkih lica koja zauzvrat koriste sportske sale, prostorije za vežbanje, sprave za vežbanje i druga dobra koja udruženje poseduje

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara dužan je da, najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave, podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu. Ukupnim prometom za svrhu evidentiranja za obavezu plaćanja PDV smatra se promet dobara i usluga iz člana 28. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona (promet koji je oporeziv PDV i promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza), osim prometa opreme i objekata za vršenje delatnosti, kao i ulaganja u objekte za vršenje delatnosti za koja se naplaćuje naknada. Obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara dužan je da, počev od dana koji sledi danu u kojem je ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara, ispunjava i druge obaveze propisane Zakonom ˗ da izdaje račune o izvršenom prometu dobara i usluga, da vodi evidenciju i sačinjava preglede obračuna PDV, da obračunava i plaća PDV, da podnosi poreske prijave i dr. 

Odredbom člana 25. stav 2. tačka 19) Zakona propisano je poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza za promet usluga iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja licima koja se bave sportom i fizičkim vaspitanjem, od strane lica čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti, a koja su registrovana za tu delatnost. Licem čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti, smatra se lice koje je osnovano od strane Republike, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave i čiji je vlasnik Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave u potpunosti ili u većinskom delu (član 25. stav 4. Zakona). 

Na promet usluga iz oblasti sporta za koje nije propisano poresko oslobođenje u skladu sa članom 25. stav 2. tačka 19) Zakona, PDV se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom. Naime, kada novčana sredstva nazvana članarinom predstavljaju naknadu za promet tih usluga, obveznik PDV ˗ pružalac usluga dužan je da za njihov promet obračuna PDV i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom, a ima pravo na odbitak prethodnog poreza uz ispunjenje propisanih uslova. 

Prema tome, članarina koju naplaćuje sportsko udruženje ˗ obveznik PDV od svojih članova ˗ fizičkih lica koja zauzvrat koriste sportske sale, prostorije za vežbanje, sprave za vežbanje i druga dobra koja udruženje poseduje, smatra se naknadom za promet usluga za koji postoji obaveza obračunavanja PDV u skladu sa Zakonom. Kada navedene usluge pruža lice koje nije obveznik PDV, ne postoji obaveza obračunavanja PDV. Napominjemo, u ovom slučaju predmetna članarina uračunava se u iznos ukupnog prometa za obavezno evidentiranje u sistem PDV (8.000.000 dinara u prethodnih 12 meseci). 

 

*** 

 

Saglasno odredbama člana 3. Zakona, predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Promet dobara, u smislu ovog zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno (član 4. stav . Zakona). 

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona). 

U skladu sa odredbom člana 8. stav 1. Zakona, poreski obveznik (u daljem tekstu: obveznik) je lice, uključujući i lice koje Republici nema sedište, odnosno prebivalište (u daljem tekstu: strano lice), koje samostalno obavlja promet dobara i usluga, u okviru obavljanja delatnosti. 

Saglasno stavu 2. istog člana Zakona, delatnost iz stava 1. ovog člana je trajna aktivnost proizvođača, trgovca ili pružaoca usluga u cilju ostvarivanja prihoda, uključujući i delatnosti eksploatacije prirodnih bogatstava, poljoprivrede, šumarstva i samostalnih zanimanja. 

Smatra se da obveznik obavlja delatnost i kada je vrši u okviru stalne poslovne jedinice (član 8. stav 3. Zakona). 

Obveznik je lice u čije ime i za čiji račun se vrši isporuka dobara ili pružanje usluga (član 8. stav 6. Zakona). 

Obveznik je lice koje vrši isporuku dobara, odnosno pružanje usluga u svoje ime, a za račun drugog lica (član 8. stav 7. Zakona). 

Prema odredbi člana 10. stav 1. tačka 1) Zakona, poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je obveznik koji vrši oporezivi promet dobara i usluga, osim kada obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim članom ima drugo lice. 

Prema odredbi člana 38. stav 1. Zakona, obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara dužan je da, najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave, podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu. 

Odredbom člana 25. stav 2. tačka 19) Zakona propisano je poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, tj. da se PDV ne plaća i na promet usluga iz oblasti sporta i fizičkog vaspitanja licima koja se bave sportom i fizičkim vaspitanjem, od strane lica čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti, a koja su registrovana za tu delatnost. 

Licem čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti, u smislu stava 2. ovog člana, smatra se lice koje je osnovano od strane Republike, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave i čiji je vlasnik Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave u potpunosti ili u većinskom delu (član 25. stav 4. Zakona). 

Podeli:

Besplatna prijava