000184616 2023 10520 004 000 011 004 Poreski tretman prometa kada obveznik PDV ˗ javno preduzeće za zaštitu prirode, razvoj turizma i ugostiteljstvo naplaćuje naknadu za korišćenje zaštićenog područja (u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara), kao i poreski tretman prometa kada vrši drugi promet dobara i usluga ˗ usluge vodiča, prodaja suvenira, pića, sladoleda i dr.

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000184616 2023 10520 004 000 011 004 od 19.9.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Poreski tretman prometa kada obveznik PDV ˗ javno preduzeće za zaštitu prirode, razvoj turizma i ugostiteljstvo naplaćuje naknadu za korišćenje zaštićenog područja (u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara), kao i poreski tretman prometa kada vrši drugi promet dobara i usluga ˗ usluge vodiča, prodaja suvenira, pića, sladoleda i dr. 

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon o PDV), predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. Zakonom o PDV uređen je poreski tretman prometa dobara i usluga, odnosno uvoza dobara. 

Naknade za korišćenje javnih dobara, kao posebni javni prihodi, uređene su Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS“, br. 95/18, 49/19, 86/19, 156/20, 15/21 i 15/23, u daljem tekstu: Zakon o naknadama). Naknade za korišćenje javnih dobara koje, u skladu sa Zakonom o naknadama, u potpunosti predstavljaju prihod budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, lokalne samouprave, odnosno regulatornog tela ili regulatorne agencije, ne oporezuju se PDV u skladu sa Zakonom o PDV. Međutim, kada obveznik PDV, koji je istovremeno i obveznik plaćanja naknade za korišćenje javnih dobara, potražuje od primaoca dobara ili usluga naknadu za svoj promet dobara ili usluga na koji se obračunava PDV u skladu sa Zakonom o PDV, pri čemu je u toj naknadi, između ostalog, sadržana i naknada, odnosno deo naknade za korišćenje javnih dobara, u osnovicu za obračunavanje PDV uračunava se i taj iznos. 

Za razliku od navedenog, određene naknade za korišćenje javnih dobara po svojoj suštini, posmatrano sa aspekta primene Zakona o PDV, istovremeno predstavljaju i naknade za promet usluga koji je predmet oporezivanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, uz napomenu da se poreski tretman prometa tih usluga određuje u skladu sa Zakonom o PDV. Prema tome, kada naknade za korišćenje javnih dobara istovremeno predstavljaju i naknade za određene usluge u smislu Zakona o PDV, a te usluge pruža obveznik PDV, promet tih usluga oporezuje se PDV u skladu sa Zakonom o PDV. Konkretno, kada obveznik PDV ˗ javno preduzeće za zaštitu prirode, razvoj turizma i ugostiteljstvo naplaćuje naknade za korišćenje zaštićenog područja propisane Zakonom o naknadama i koje, u skladu sa tim zakonom, predstavljaju prihod tog javnog preduzeća, sa aspekta primene Zakona o PDV smatra se da naplaćuje novčana sredstva na ime naknada za promete usluga koji se oporezuju po poreskoj stopi od 20%, pri čemu se osnovica za obračunavanje PDV utvrđuje u skladu sa Zakonom o PDV (iznos naknade bez PDV). Pored toga, kada obveznik PDV ˗ javno preduzeće za zaštitu prirode, razvoj turizma i ugostiteljstvo vrši i drugi promet dobara i usluga za koji je propisano oporezivanje po opštoj stopi PDV od 20% (npr. usluge vodiča, prodaja suvenira, pića, sladoleda i dr.), obveznik PDV ˗ javno preduzeće za zaštitu prirode, razvoj turizma i ugostiteljstvo dužan je da za navedeni promet obračuna PDV po poreskoj stopi od 20% i da obračunati PDV plati u skladu sa Zakonom o PDV. 

 

*** 

 

Odredbama člana 3. Zakona o PDV propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona o PDV, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. 

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promeg dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona o PDV). 

U skladu sa odredbom člana 10. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV, poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je obveznik koji vrši oporezivi promet dobara i usluga, osim kada obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim članom ima drugo lice. 

Odredbom člana 23. stav 1. Zakona o PDV propisano je da opšta stopa PDV za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara iznosi 20%. 

U stavu 2. istog člana Zakona o PDV navedena su dobra i usluge na čiji se promet, odnosno uvoz (kada je reč o dobrima) primenjuje posebna stopa PDV od 10%. 

 

Podeli:

Besplatna prijava