000182834 2023 10520 004 000 011 004 Poreski tretman usluge posredovanja kod naplate potraživanja za druga lica kada obveznik PDV ˗ operator sa sedištem u Republici Srbiji angažuje drugog obveznika PDV ˗ agenta da u ime obveznika PDV ˗ operatora izvrši povraćaj PDV putnicima

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000182834 2023 10520 004 000 011 004 od 11.9.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Poreski tretman usluge posredovanja kod naplate potraživanja za druga lica kada obveznik PDV ˗ operator sa sedištem u Republici Srbiji angažuje drugog obveznika PDV ˗ agenta da u ime obveznika PDV ˗ operatora izvrši povraćaj PDV putnicima 

 

U skladu sa članom 25. stav 1. tačka 6) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), PDV se ne plaća u prometu novca i kapitala, i to kod poslovanja i posredovanja u poslovanju novčanim potraživanja, čekovima, menicama i drugim sličnim hartijama od vrednosti, osim naplate potraživanja za druga lica. S tim u vezi, usluga povraćaja PDV putnicima, po svojoj suštini, predstavlja uslugu naplate potraživanja za druga lica za koju, u skladu sa Zakonom, nije propisano poresko oslobođenje. Takođe, za promet usluge posredovanja kod prometa navedene usluge, koji obveznik PDV ˗ agent pruža obvezniku PDV ˗ operatoru (lice koje poseduje potpuni sistem za neposredno sprovođenje postupka za povraćaj PDV putniku u elektronskom obliku), Zakonom nije propisano poresko oslobođenje. 

Prema tome, kada obveznik PDV ˗ operator sa sedištem u Republici Srbiji angažuje drugog obveznika PDV ˗ agenta da u ime obveznika PDV ˗ operatora izvrši povraćaj PDV putnicima, reč je o usluzi posredovanja kod naplate potraživanja za druga lica, za koju nije propisano poresko oslobođenje, što znači da se na naknadu, bez PDV, koju obveznik PDV ˗ agent ostvaruje po osnovu predmetne usluge, PDV obračunava po poreskoj stopi od 20% i plaća u skladu sa Zakonom. 

Takođe, kada je reč o usluzi prikupljanja zahteva za povraćaj PDV i druge dokumentacije, koju obveznik PDV ˗ agent pruža obvezniku PDV ˗ operatoru, PDV se obračunava po poreskoj stopi od 20% i plaća u skladu sa Zakonom. 

 

*** 

 

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. 

Promet usluga, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 5. stav 1. Zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona. 

Saglasno odredbi člana 25. stav 1. tačka 6) Zakona, PDV se ne plaća u prometu novca i kapitala, i to kod poslovanja i posredovanja u poslovanju novčanim potraživanja, čekovima, menicama i drugim sličnim hartijama od vrednosti, osim naplate potraživanja za druga lica. 

 

 

Podeli:

Besplatna prijava