000179446 2023 10520 004 001 011 004 Ko je poreski dužnik za promet opreme u okviru realizacije projekta Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću (tobogani i dr.) koji obveznik PDV ˗ izvođač izvrši drugom obvezniku PDV ˗ naručiocu? Poreski tretman predaje objekta sa pripadajućom opremom Gradu Subotici koju izvrši obveznik PDV – naručilac, po završetku projekta Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000179446 2023 10520 004 001 011 004 od 02.8.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Ko je poreski dužnik za promet opreme u okviru realizacije projekta Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću (tobogani i dr.) koji obveznik PDV ˗ izvođač izvrši drugom obvezniku PDV ˗ naručiocu? Poreski tretman predaje objekta sa pripadajućom opremom Gradu Subotici koju izvrši obveznik PDV – naručilac, po završetku projekta Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva koji obveznik PDV vrši drugom obvezniku PDV, odnosno licu iz člana 9. stav 1. Zakona, obavezu obračunavanja i plaćanja PDV ima primalac dobara i usluga kao poreski dužnik iz člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, ako je vrednost tog prometa veća od 500.000 dinara, bez PDV. Za promet dobara i usluga koji se vrši između obveznika PDV, navedeno pravilo primenjuje se isključivo ako je taj promet izvršen između obveznika PDV evidentiranih za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom. Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22, 7/23, 15/23 i 60/23) bliže je uređeno šta se, u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, smatra dobrima i uslugama iz oblasti građevinarstva. 

Prema tome, kada u okviru realizacije projekta Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću obveznik PDV ˗ izvođač izvrši promet dobara, odnosno usluga iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, u vrednosti većoj od 500.000 dinara, bez PDV, drugom obvezniku PDV ˗ naručiocu, poreski dužnik za taj promet je obveznik PDV ˗ naručilac. Za promet dobara, odnosno usluga na koji se obračunava PDV, za koji poreski dužnik nije obveznik PDV ˗ naručilac, obavezu da obračuna PDV u svojstvu poreskog dužnika ima obveznik PDV ˗ izvođač. S tim u vezi, za promet opreme u okviru realizacije navedenog projekta (tobogani i dr.) u vrednosti većoj od 500.000 dinara, bez PDV, od strane obveznika PDV ˗ izvođača obvezniku PDV ˗ naručiocu, koji je izvršen u 2018. i 2019. godini, poreskim dužnikom smatra se obveznik PDV ˗ izvođač ako je oprema isporučena bez obaveze ugradnje, a ako je oprema isporučena uz obavezu izrade betonskog temelja i obavezu ugradnje što dovodi do onemogućavanja premeštanja opreme sa mesta na mesto bez dodatnih aktivnosti, tada se poreskim dužnikom smatra obveznik PDV ˗ naručilac. 

Pored toga, kada obveznik PDV – naručilac po završetku projekta Proširenje sadržaja na termalnom bazenu na Paliću izvrši predaju objekta sa pripadajućom opremom Gradu Subotici, reč je o prometu dobara iz oblasti građevinarstva u smislu člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona, za koji je poreski dužnik Grad Subotica. 

 

*** 

 

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. 

Prometom dobara, u smislu ovog zakona, smatra se i isporuka dobara proizvedenih ili sastavljenih po nalogu naručioca, od materijala isporučioca, ako se ne radi samo o dodacima ili drugim sporednim materijalima (član 4. stav 3. tačka 6) Zakona). 

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona). 

Prometom usluga, u smislu ovog zakona, smatra se i predaja dobara proizvedenih ili sastavljenih po nalogu naručioca, od materijala naručioca (član 5. stav 3. tačka 3) Zakona). 

Odredbom člana 9. stav 1. Zakona propisano je da Republika i njeni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i pravna lica osnovana zakonom, odnosno aktom organa Republike, teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave u cilju obavljanja poslova državne uprave ili lokalne samouprave (u daljem tekstu: Republika, organi i pravna lica), nisu obveznici u smislu ovog zakona ako obavljaju promet dobara i usluga iz delokruga organa, odnosno u cilju obavljanja poslova državne uprave ili lokalne samouprave. 

U skladu sa odredbom člana 10. stav 1. tačka 1) Zakona, poreski dužnik, u smislu ovog zakona, je obveznik koji vrši oporezivi promet dobara i usluga, osim kada obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim članom ima drugo lice. 

Odredbom člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona propisano je da je, izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, poreski dužnik primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, obveznik PDV, odnosno lice iz člana 9. stav 1. ovog zakona, za promet izvršen od strane obveznika PDV, ako je vrednost tog prometa veća od 500.000 dinara, bez PDV. 

Podeli:

Besplatna prijava